ABA-foreningens landsmøde 2018

2. juni på ringe friskole, fyn

ABA-foreningen holder i år sit landsmøde lige midt i landet. Der er faglige oplæg om læringsteori, sprogudvikling, hjemmetræning, sanseforstyrrelser og PTSD, pubertet og autisme mm. Samtidig afholder foreningen generalforsamling.

Læs mere

Forældrekursus: ABA-indsats for børn med autisme

kursus 18-19. marts 2017 i roskilde

ABAforum og ABA-foreningen afholder kursus for nye forældre om Anvendt Adfærdsanalyse (ABA). Kurset introducerer til ABA-metodens grundsyn, handicapforståelse og centrale elementer, giver indblik i de resultater, ABA kan give og hvordan ABA påvirker familiens liv, og klæder forældre på til selv at søge om, tilrettelægge og gennemføre et hjemmetræningsforløb for deres barn.

Læs mere

Hjælpetrænere i hjemmebaseret, adfærdsanalytisk intervention

hjemmetræning

Ved ansøgning om hjemmetræning efter ABA-metoden opstår der ofte uenigheder mellem forældre og kommune omkring bevilling af hjælpetrænere. Det er baggrunden for dette notat, som belyser, i hvilket omfang, i hvilken form og med hvilke formål der anvendes hjælpere i hjemmebaseret, adfærdsanalytisk intervention til børn med autisme. Notatet er baseret på en gennemgang af manualer for ABA-intervention, lærebøger om anvendt adfærdsanalyse samt effektundersøgelser og familieundersøgelser af adfærdsanalytisk intervention.

Læs mere

Naturalistic Develpmental Behavioral Interventions – en fællesbetegnelse for nyere former for anvendt adfærdsanalyse

forskning

Incidental Teaching, Pivotal Response Training, Enhanced Milieu Teaching, Natural Language Paradigm, Early Start Denver Model og Reciprocal Imitation Training er adfærdsanalytiske interventioner, som er videreudviklinger af den oprindelige form for anvendt adfærdsanalyse – trinvis læring i tilrettelagte omgivelser. Disse nyere former for ABA er i løbet af de seneste 25 år blevet navngivet og manualiseret af forskergrupper tilknyttet universiteter i USA, og de bliver i dag opfattet som selvstændige metoder, der har hver deres praksis og identitet, beskrevet i de såkaldte curriculumbøger. Men disse metoder har meget til fælles, og nu er forskerne gået sammen for at navngive denne form for anvendt adfærdsanalyse og for at gøre rede for den fælles historie og de mange fælles elementer.

Læs mere

Alle partier støtter permanentgørelse af hjemmetræning

hjemmetræning

Folketinget har den 1. marts haft førstebehandling af lovforslaget om revision af hjemmetræningslovgivningen. I ordførertalerne støttede alle partier op om lovforslaget, der betyder, at hjemmetræning får sin egen paragraf i serviceloven, og at der sker en præcisering af betingelserne for hjemmetræning. Førstebehandlingen viste, at selv om målgruppen for hjemmetræning – ca. 200 børn – er lille, så er der stor politisk opmærksomhed på og velvilje til ordningen.

Læs mere

Nye bestemmelser om hjemmetræning på vej

hjemmetræning

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt et udkast til en ny § 32 i serviceloven om hjemmetræning. Revisionen af bestemmelserne om hjemmetræning viderefører de centrale elementer i den eksisterende lovgivning, men der sker en præcisering og en forenkling af sagsbehandlingen og tilsynet med hjemmetræning. Udkastet er et resultat af en aftale mellem alle partier i Folketingets Socialudvalg. Udkastet er nu sendt i høring, og det skal behandles i Folketinget i foråret 2016.

Læs mere

Reviderede anbefalinger om interventioner til børn, unge og voksne med autisme

Udland

Det amerikanske National Autism Center har udsendt en revision af deres forskningsbaserede anbefalinger om autisme-intervention. I forhold til de første anbefalinger fra 2009 er antallet af veldokumenterede interventioner steget fra 11 til 14. Af de 14 anbefalede interventioner er 12 adfærdsanalytiske. TEACCH karakteriseres stadig kun som en lovende intervention, mens gluten- og kaseinfri diæter betegnes som en ikke-dokumenteret interventionsform. Som noget nyt indeholder de nye anbefalinger også en gennemgang af forskningslitteraturen om intervention til voksne. Indtil videre er mængden af forskning om voksne dog begrænset.

Læs mere

Danmark i europæisk bund – en fjerdedel får ingen intervention

forskning

En ny international undersøgelse af tidlig intervention til børn med autisme viser, at Danmark ligger i den absolutte bund på europæisk plan. Der er 24 procent af danske førskolebørn med autisme, der ikke modtager nogen form for tidlig intervention. Kun Irland og Storbritannien ligger på et tilsvarende lavt niveau. I de øvrige nordiske lande er det kun mellem 3 og 6 procent, der ikke modtager tidlig intervention. Undersøgelsen giver ingen forklaringer på disse forskelle.

Læs mere

Flertydig rapport om hjemmetræningsordningen

Danmark

SFI har offentliggjort deres undersøgelse af hjemmetræningsordningen. Rapporten giver et meget blandet billede af hjemmetræning efter lovændringen i 2008, der gav forældre til børn med vidtgående handicap ret til at vælge hjemmetræning. Interviews med sagsbehandlere og en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne giver et meget kritisk billede af hjemmetræning, mens tilsynsrapporter og interviews med forældre giver et betydelig mere positivt indtryk. Rapporten indeholder ingen konklusioner, men overlader det til læseren selv at danne sig sin mening.

Læs mere

To gruppeundersøgelser af Pivotal Response Treatment

forskning

Pivotal Response Treatment (PRT) er en ABA-model, der har eksisteret siden 1989, og der er i tidens løb blevet offentliggjort en lang række studier af denne form for anvendt adfærdsanalyse. Men de fleste studier har været små undersøgelser med et begrænset antal børn. Først nu er der kommet to større gruppeundersøgelser. I den ene sammenlignes effekter af traditionel ABA-intervention med PRT. I den anden sammenlignes resultater efter en gruppebaseret forældreuddannelse i PRT med et eklektisk kursus for forældre til børn med autisme.

Læs mere

Socialministeren klargør regler om hjemmeundervisning

danmark

I et svar til Folketingets socialudvalg præciserer Manu Sareen, hvordan timetallet mellem hjemmeundervisning og hjemmetræning kan fordeles. Og samtidig understreges det endnu engang, at der kun kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste til hjemmetræning – ikke til hjemmeundervisning.

Læs mere

Ankestyrelsen indfører ny målestok for effekter af hjemmetræning

Danmark

Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse fortolket, hvordan ’barnets behov’ skal forstås i forbindelse med hjemmetræning. Fortolkningen indebærer en væsentlig stramning af kravene til målbare effekter af hjemmetræning. Hidtil har der ikke været krav om bestemte effekter af hjemmetræning, men nu bliver det et krav, at barnets udvikling skal stå mål med den forventede udvikling, barnet kunne have opnået, hvis barnet havde gået i et traditionelt specialtilbud.

Læs mere

Bliv medlem

Hvis du synes ABAforum.dk er brugbart, så meld dig ind i ABA-foreningen. På den måde er du med til at støtte det fortsatte arbejde med at opdatere og videreudvikle websitet, og får adgang til masser af yderligere materiale. Bliv medlem

Forældreberetninger

Siden 2000 er der omkring 200 danske børn med autisme som har været i ABA-behandling - og der kommer hele tiden nye til. Læs deres historie, fortalt med forældrenes egne ord.

Læs forældreberetninger

AlmaDavidZacharias

Hvad er ABA?

ABA er en individuel, intensiv og målrettet pædagogisk metode til behandling af autisme. Der er omfattende videnskabelig evidens for metodens effekt.

Læs mere

billede af ABAtræning

ABAforum på Facebook