Brug af it i ABA-intervention og -forskning

Af
Joi Bay, forskningsredaktør
ABAforum.dk

Opdateret maj 2010

Omtalte programmer
Adfærdsanalytisk træning og edutainment
Programmer til fremstilling af flash cards
Udredning og funktionelle analyser
Programmer til organisering og analyse af videooptagelser
Programmer til dataregistrering og -analyse
Programmer til administration af ABA-tilbud
Programmer til forskningsbrug

Omtalte programmer

TeachTown Basics
The Discrete Trial Trainer
The Acitivity Trainer
TeachingPix2
Picture This
WebABLLS
C-Batt
BI Capture
mTrial
Virtual Treatment Database
Graphite
Behavior Tracker Pro 
(BTP)
Home ABA Data Manager
ProcoderDV
INTMAN
MOOSES(Multi-Option Observation System for Experimental Studies)
ObserverBacis
Observer Mobile
Obswerver Video-Pro

Computerteknologi og anvendt adfærdsanalyse er på mange måder et perfekt match. Det skyldes dels, at anvendt adfærdsanalyse i høj grad er baseret på dataregistreringer og -analyser, som kan automatiseres ved brug af informationsteknologier. Men også fordi materialer og øvelser, der anvendes i adfærdsanalytiske interventioner, i nogle tilfælde kan produceres eller gennemføres ved hjælp af computerteknologi. Artiklen giver et overblik over nogle af de nyeste og mest udbredte programmer og teknologier til disse formål. Der er i alle tilfælde tale om teknologiske løsninger, som er udviklet af enten adfærdsanalytikere eller af forældre til børn i ABA-behandling.

Desværre er alle de computerprogrammer, der omtales, på engelsk og det reducerer selvfølgelig deres brug i en dansk sammenhæng. Det gælder især de programmer, der retter sig imod børn med autisme, hvorimod programmer til produktion af træningsmaterialer eller til dataregistrering lettere kan anvendes i engelske versioner.

I de fleste tilfælde kan man fra de nævnte websides downloade prøveversioner af computerprogrammerne. De nævnte priser var gældende, da programmerne blev annonceret.

Adfærdsanalytisk træning og edutainment

TeachTown Basics kombinerer to former for ABA-træning – Discrete Trial Training og Pivotal Response Training – med et computerspil. Programmet af udviklet af adfærdsanalytikeren Christina Whalen og benytter sig af kendte adfærdsanalytiske teknikker som promptning og forstærkning. Målgruppen er børn, som udviklingsmæssig – men ikke nødvendigvis aldersmæssigt – er mellem 2 og 7 år. Programmet omfatter en lang række velkendte interventionsområder fra ABA-intervention: identifikation af følelser, matching af følelser, blikretning, venskaber, rækkefølge, udtale, tidlige læseøvelser, matematik, tid og penge.

Ifølge udvikleren og stifteren af firmaet TeachTown er programmet baseret på kunstig intelligens, der gør det muligt for programmet automatisk at tilpasse sig til barnets færdigheder og progression. Dermed er det muligt at opbygge færdigheder der er tilrettelagt individuelle behov og læringsmønstre.

Ud over den kunstige intelligens og den automatiske tilpasning til barnet kan også forældre eller terapeuter tilpasse programmet til barnet. Den voksne kan således vælge rækkefølgen af opgaver og vælge mellem en lang række mulige forstærkere.

TeachTown installeres på individuelle PC’ere, men forudsætter også kontakt til Internettet. Her gemmes barnets progression, således at barnet – hvis det bruger programmet et andet sted på en anden PC’er – kan fortsætte øvelserne og ikke skal starte forfra. Blandt on-line-mulighederne er også kommunikation mellem de voksne omkring barnet og mulighed for at følge barnets progression igennem computerprogrammet.

Prisen for et abonnement for et barn er ca. US$ 40 per måned, og der gives mængderabat til skoler eller andre storbrugere. Yderligere oplysninger på
www.teachtown.com

The Discrete Trial Trainer er efterhånden et program med nogle år på bagen. Som navnet siger drejer det sig om et PC-program, der giver mulighed for at gennemføre øvelser på en skærm i stedet for i 1:1-situationer. Programmet indeholder en lang række øvelser. Matching, udpegning, tal, ordgenkendelse, klassifikation og sortering, klokken, penge, hvem-hvad-hvor spørgsmål m.v. Programmet leveres mes i hundredvis af visuelle og lydlige forstærkere, som kan suppleres med selvvalgte forstærkere.

Prisen for The Discrete Trial Trainer er US$99 for en licens. Det er en engangsudgift og man betaler ikke abonnement.

The Discrete Trial Trainer er produceret af firmaet Accelerations Educational Software. Samme producent udgiver i løbet af kort tid et nyt træningsprogram – The Activity Trainer - som indeholder videomodellering og aktivitetsbog. Programmet rummer også et moduler til opgaveanalyse, dataregistrering samt promptning og promptfading.

Flere oplysninger og The Discrete Trial Trainer og The Activity Trainer fra
www.dttrainer.com

Programmer til fremstilling af flash cards

TeachingPix2 og Picture This er begge programmer til fremstilling af de såkaldte flash cards, som anvendes til træning af udpegning og matching i Discrete Trial Training. Begge programmer indeholder dels et stort billedbibliotek (hhv. 10.000 og ca. 5.000 fotos) og dels simple programmer til layout og print af flash cards.

Ordet flash cards har ikke nogen god dansk oversættelse, men betyder billedkort eller sekvensbilleder. De er i de tidlige faser af en ABA-behandling den vigtigste form for øvelsesmateriale. Flash cards er billeder eller tegninger af objekter eller af situationer, som i Discreate Trial Training (trin-for-trin læring i øvelsesrum) anvendes som repræsentation for virkelighedens objekter og situationer. Flash cards er ikke kun en erstatning for de objekter og situationer, der ikke kan bringes med ind i træningsrummet, men har en selvstændig værdi, fordi flash cards også lærer barnet en enkelt form for symbolsprog - nemlig at et billede eller en tegning kan repræsentere noget andet og således rummer en betydning. Det er derfor vigtigt, at man har rådighed over et stort og varieret udvalg af flash cards, som kan lære barnet et stort impressivt ordforråd.

Begge programmer anvender det samme, udbredte digitale billedformat (.jpg-filer), og man kan derfor uden problemer integrere billedbibliotekerne fra de to programmer. På samme måde kan man inddrage egne digitale fotos. Og hvis man er mere fortrolig med andre computerprogrammer kan man helt udelade layout-funktionen i TeachingPix2 eller Flash Pro og kun anvende deres omfattende billedbiblioteker.

TeachingPix2 er udviklet af ABA Materials
http://www.aba-materials.com/

Picture This er udviklet af Silver Lining Multimedia
http://www.silverliningmm.com/

Udredning og funktionelle analyser

ABLLS-R – Assessment of Basic Language and Learning Skills-Revised. – er et meget udbredt adfærdsanalytisk udredningsværktøj. Det er udviklet af Dr. James Partington, som er stifter af ABA-centeret Behavior Analysts.. ABLLS har i en årrække eksisteret i form af en vejledning og nogle trykte scoringsskemaer i forskellige versioner. Det er populært, fordi det definerer nogle udviklingsområder, som direkte adresseres i ABA-behandling – især i den variant, som kaldes Applied Verbal Behavior. Nu er systemet også tilgængeligt online i form af WebABLLS. Selve udredningsværkstøjet er identisk med den trykte version og omfatter de samme udviklingsområder. Men som navnet siger, er WebABLLS tilgængeligt på Internettet – mod betaling. I stedet for at score med pen og papir sker scoringen direkte på skærmen og data bliver gemt på en sikret, central server. Ud over data fra udredningen kan man også uploade videoklip som lagres sammen sted. Der kan etableres aktive links mellem scoringer og videoklip, således at man kan se videodokumentation af barnets funktionsniveau på forskellige områder.

Det er muligt at producere en række forskellige rapporter og grafer, og alle medlemmer af barnets team kan få web-adgang til disse data. Rapporter og grafiske fremstillinger kan downloades til MS Word eller Excel, men det er uklart om rå-data kan eksporteres. Hvis det ikke er tilfældet, så bliver man afhængig af at opretholde abonnement hos Behavior Analysts.

Som ved de fleste andre computerprogrammer betaler man en abonnementsafgift for retten til at bruge dette program. Startprisen er US$ 150 per barn og den nødvendige årlige fornyelse koster US$ 100. Der er rabatordninger hvis man køber flere abonnementer.Yderliggere oplysninger hos
www.behavioranalysts.com/webablls

C-Batt som er udviklet af Behavior Tech Solutions er et on-line værktøj til funktionelle analyser og udredninger. Functional Behavior Assessment, som er en adfærdsanalytisk teknik til udredning af sammenhænge og årsager til problemadfærd – ikke kun hos børn med handicap men alle børn – er obligatorisk i amerikansk skolelovgivning. Det samme er Individual Educational Plans – individuelle planer – for børn, der modrager specialundervisning. C-Batt påstår at kunne rationalisere besværet med at skrive rapporter om funktionelle analyser og at skrive individuelle undervisningsplaner. Systemet er baseret på, at alle nærpersoner omkring barnet – og også barnet selv, hvis det er relevant – kan indtaste data i systemet. Oplysningerne samles i en række forudbestemte kategorier om både styrker og svagheder hos eleven. Det gøres i kraft af spørgeskemaer om elevens adfærd i skolen, i hjemmet og i fritiden. Når disse oplysninger indsamles regelmæssigt bliver det muligt at følge elevens udvikling over tid.

Det har været muligt at producere denne computeriserede funktionelle udredning fordi der i de amerikanske skolesystemer skal belyses en række veldefinerede og afgrænsede spørgsmål om elevens adfærd. Når disse spørgsmål besvares og scores, så er det muligt at beregne både frekvens og alvorlighedsgrad. Ved samtidig at dokumentere karakteren og omfanget af den intervention, der iværksættes som et resultat af den funktionelle analyse, giver programmet mulighed for at måle eventuelle effekter af interventionen. Disse data og de rapporter, som programmet kan generere, kan genbruges i elevens individuelle undervisningsplan.

Lige som de fleste af de andre adfærdsanalytiske computerprogrammer køber man C-Batt i abonnement – dvs. at der skal betales per elev, og abonnementet skal fornys hvert år. Yderligere oplysninger hos
www.behaviortech.net

Programmer til organisering og analyse af videooptagelser

BI Capture er et program til video-dokumentation af adfærd. BI står for Behavior Imaging. Det er et PC-program, som bruges til at administrere kontinuerlige videooptagelser. Et video- eller webcam-kamera kobles til en PC med BI Capture og kameraet optager kontinuerligt, men optagelserne bliver i første omgang kun gemt i en buffer – et midlertidigt lager - og først når man aktiverer en fjernbetjening, bliver de midlertidige optagelser gemt til senere brug. Et sådant capture-program kan fx bruges i en træningssituation: når man har afsluttet en øvelse og vil gemme den, aktiverer man fjernbetjeningen og de seneste frem minutters optagelser bliver automatisk gemt. Lagringen fortsætter indtil man igen aktiverer fjernbetjeningen. På den måde gemmes kun de brugbare situationer, og man slipper for senere at skulle redigere mange timers videooptagelser for at finde frem til det relevante klip.

En anden brug af det samme program kan være til de såkaldte ABC-analyser: Antecedent, Behavior og Consequence (situation, adfærd og konsekvenser). Dvs. funktionelle analyser af fx problemadfærd, hvor man er interesseret i at kunne observere og analysere både den forudgående situation og de efterfølgende reaktioner på en problemadfærd.

BI Capture har integreret et system til central lagring og formidling af videoklips. De udvalgte klips kan – mod betaling – lagres på en central computer og en supervisor kan herfra downloade optagelserne til analyse og kommentering.

BI Capture er udviklet af Caring Technologies og man kan læse om deres system på
www.bicapture.com

Programmer til dataregistrering og -analyse

mTrial er et program til dataregistrering og dataanalyse. Programmet afvikles enten på en PC eller på håndholdte PDAs (Personal Data Assistents) af mærket Palm. Fra PDA'en overføres data til en PC, hvorefter der kan genereres tabeller, figurer og rapporter. Softwaren indeholder også en del funktioner, som kendes fra regneark – herunder automatiserede statistiske funktioner, således at man kan beregne korrelationer og signifikans-teste resultater. Man kan også maile data og rapporter til kollegaer eller til forældre.

mTrial er relativt billigt i brug – selve programmet koster kun ca. US$ 100 og en Palm-PDA kan fås for en tilsvarende pris. Men som i så mange andre programmer til brug i ABA-behandlinger bliver man nødt til at oprette et abonnement per barn til US$ 99 per år.

mTrial er udviklet af Mobile Thinking. Læs mere om mTrial
www.mobilethinking.com

Virtual Treatment Database (VTD) er en direkte konkurrent til mTrial. VTD indeholder følgende moduler: data entry, data analyse, rapportering samt administration af behandlingsprogrammer. Data entry-delen kan køre på PC’ere, PDAs eller mobiltelefoner. Data kan registreres løbende eller efter en session. Herefter kan data overføres til en central sikret database, hvorfra data kan bearbejdes af flere forskellige medarbejdere uanset, hvor de geografisk er placeret.

Selve dataprogrammet indeholder forskellige elementer. Dels en del til registrering af discrete trial data, men man kan også administrere token economy-systemer (tegnøkonomi-systemer) med programmet, ligesom kvalitative data (observationer, noter, huskesedler, ABC-analyser m.v.) kan gemmes og blive tilgængelig for medarbejdere og forældre.

Lige som andre programmer i denne kategori reklamerer VTD med, at udgiften til selve programmet og abonnement per klient hurtigt indtjenes pga. tidsbesparelser: analyser og rapporteringer kan produceres hurtigere end med pen og papir eller med standardprogrammel, og supervisorer kan spare rejser og administrationstid, fordi programmet giver mulighed for at administrere behandlingsprogrammer – klienter, terapeuter, juniorsupervisorer osv.

VTD er udviklet af Rational Networks Corporation:
http://www.rational-networks.com/db/overview.html

Graphite er et relativt simpelt og prisbilligt program til dataregistrering og –analyse, og er tænkt som et alternativ til den papir-baserede dataregistrering, som de fleste stadig anvender. Man designer sine egne elektroniske registreringsskemaer, som kan omfatte alle former for data. Data kan senere bruges til skriftlige rapporter eller eksporteres til regneark eller statistikprogrammer og data kan fremstilles i grafisk form.

Flere oplysninger fra Graphite Solutions i England
http://www.graphite-solutions.com/

Behavior Tracker Pro (BTP) og er udviklet for at gøre det muligt at foretage dataregistrering og –analyse på en iPhone eller en iPod Touch. Normalt bliver data registreret på et skema med brug af et clipboard og et stopur, men det er besværligt – især hvis data skal registreres i naturlige omgivelser. Det er disse forhindringer, som iPod applikationen løser. Med en iPod kan man ubesværet og uden at tiltrække opmærksomhed registrere data i naturlige omgivelser.

Behavior Tracker Pro giver mulighed for at registrere data fra funktionelle analyser (ABC-analyser) samt frekvensdta og varighed. Applikationen har en indbygget timer, som let kan aktiveres på iPone eller iPod Touch skærmen, og desuden er der mulighed for manuelt at registrere data ved at skrive direkte på skærmen. Applikationen har desuden indbygget et grafik-modul, der grafisk illustrerer data. I grafik-modulet kan man let indsætte markeringen for tidsfaser – fx baseline, intervention, opfølgning. Endelig er der mulighed for at sende data og grafiske fremstillinger videre til team-medlemmer – men disse må også have en iPhone med Behavior Tracker Pro for at kunne læse data eller se grafiske fremstillinger.

Behavior Tracker Pro har web-adressen http://www.behaviortrackerpro.com. Behavior Tracker Pro kan købes fra Apples iTunes Store og kan findes i sektionerne for Education og Utilities hvis man søger på Autism eller Behavior Tracker Pro. Prisen er 59,- DKK.

Programmer til administration af ABA-tilbud

Home ABA Data Manager er – som navnet siger – et program til administration af et hjemmebaseret ABA-program. Det indeholder forskellige moduler – programbeskrivelse, dataregistrering, grafisk fremstilling af læring, registrering af arbejdstider for trænere, lønudbetaling til trænere.

Home ABA Data Manager forhandles af Gumnut Enterprises
http://www.gumnut.bc.ca/homeaba/


Programmer til forskningsbrug

Alle de ovenstående programmer er beregnet til praktisk klinisk arbejde med børn med autisme eller andre udviklingsproblemer. Der eksisterer dog også en anden kategori af computerprogrammer, nemlig programmer til adfærdsobservation, scoring af adfærd i kategorier og efter hyppighed samt til analyse af adfærdsmæssige data.. Disse programmer er udviklet til forskere og studerende, der skal analysere og bearbejde data til forskningsartikler eller til afhandlinger. Der er i de fleste tilfælde tale om dyre programmer, som typisk købes af universitetsinstitutter eller for forskningsbevillinger. Det er programmer, som er for dyre og for komplicerede til daglig klinisk eller undervisningsmæssige brug. De tillader at man både annoterer og scorer videoklip helt ned til hver enkelt ramme (dvs. 1/25 sekund) og de rummer også mulighed for at man – når flere scorer de samme observationer – automatisk kan beregne inter-observatør reliabilitet.

ProcoderDV er et sådant forskningsorienteret computerprogram til kodning af videofilm og lydoptagelser. Det kan fx anvendes sammen med INTMAN, som er programmel til indsamling og intervalanalyse af observationsdata i faste intervaller, eller sammen med MOOSES (Multi-Option Observation System for Experimental Studies), som kan analysere sammenhænge mellem adfærd og situationer. Alle tre programmer er udviklet på Vanderbilt Universitys Kennedy Center.
http://kc.vanderbilt.edu/pcdv/default.html
http://kc.vanderbilt.edu/mooses/mooses.html
http://kc.vanderbilt.edu/intman/

Noldus Information Technology er et hollandsk firma, som har specialiseret sig i programmel til psykologfaglig og forskningsmæssig registrering, kodning og analyse af adfærd. De har udviklet en række programmer, hvoraf det vigtigste er Observer, som findes i forskellige varianter: Bacis, Mobile, Video-Pro. Ud over moduler til dataregistrering indeholder Observer også moduler til avancerede statistiske analyse og muligheden for at programmet automatisk kan finde frem til de relevante videoklip, der illustrerer analytiske pointer. Observer er kun en af talrige andre teknologier til adfærdsanalyse udviklet af Noldus.
http://www.noldus.com/site/nav10000

Joi Bay ´02.06.2007