ABA-foreningens minimumskvalifikationskrav til fagfolk der praktiserer anvendt adfærdsanalyse i Danmark

Indledning

ABA-foreningen har som et af sine formål at fremme kvaliteten af ABA-behandlinger og ABA-pædagogik i Danmark. I løbet af de seneste par år er antallet af ABA-baserede tilbud til børn med autisme vokset betragteligt, og skønsmæssigt er der nu op mod 100 børn, der modtager denne form for intervention. Antallet af fagfolk, der superviserer ABA-intervention i Danmark er også vokset. Samtidig er kommuner og regioner begyndt selv at ansætte personale, der kan give ABA-baseret supervision. I denne ekspansive fase, hvor flere og flere forældre, myndigheder og fagfolk bliver involveret i planlægning og gennemførelse af ABA-baserede tilbud, er der en fare for, at der sker et kvalitetstab.

Kvalifikationer hos de fagfolk, der leverer ABA-supervision og praktiserer ABA-pædagogik, er et af de afgørende kvalitetsparametre. Det er baggrunden for, at ABA-foreningen har formuleret nedenstående kvalifikationskrav til de personer, som praktiserer anvendt adfærdsanalyse. Opgaven for ABA-foreningen består ikke kun i at opretholde det nuværende kvalifikationsniveau hos personer, der praktiserer anvendt adfærdsanalyse i Danmark, men snarere at hæve det aktuelle niveau til internationale standarder. ABA-foreningen arbejder derfor på, at der på sigt sker en højnelse af kvalifikationer hos de fagfolk, der praktiserer ABA i Danmark, til et niveau, der opfylder minimumskravene for en certificering hos enten The Lovaas Institute of Early Intervention (LIFE) eller The Behavior Analyst Certification Board (BACB).

De uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne stille formelle krav til bestemte certificeringer for ABA-praktikere er endnu ikke til stede i Danmark. I første omgang vil ABA-foreningen derfor specificere nogle reelle kvalifikationskrav, som skal være opfyldt, men der vil samtidig blive opstillet forventninger om, at de fagfolk, der i dag praktiserer, i løbet af en kort årrække – 5 år – får bragt deres formelle kvalifikationer i orden og opnår de nødvendige certificeringer. Indtil da vil ABA-foreningen stille krav om, at ABA-praktikere i Danmark kan dokumentere grunduddannelse, efteruddannelse samt erfaringer på niveau med de skitserede minimumskrav inden for de to nævnte certificeringssystemer.

De to certificeringssystemer

De to certificeringssystemer er forskellige med hensyn til formel status og den målgruppe, som efteruddannelsen retter sig imod. BACB-certificering er i USA et semi-offentligt system, der er anerkendt af en række stater, forsikringsselskaber og universiteter. BACB-certificering er en generel ABA-certificering, som ikke retter sig specifikt imod tidlig, intensiv intervention for børn med autisme. LIFE-certificering er et privat certificeringssystem, som nyder bred anerkendelse, men ikke har samme grad af formel status som BACB-certificering. LIFE-certificering retter sig specifikt imod at arbejde intensivt med adfærdsanalyse til børn med autisme.

Når man sammenligner kvalifikationskravene hos de to certificeringssystemer fremtræder tre forskellige niveauer, som vi i det følgende kalder A-, B- og C-certificeringsniveau. A-niveauet svarer til en niveau-I certificering hos LIFE. B-certificering svarer til niveau-II hos LIFE og til BCABA-certificering hos BACB. C-certificering svarer til BCBA-certificering hos BACB.

Sammenligning af certificeringssystemer


 

The Lovaas Institute of Early Intervention (LIFE)

 

The Behavior Analyst Certification Board (BACB)

       

A-certificering

Niveau I: Staff Aide

 

 

Grunduddannelsesforudsætninger

Ikke specificeret

 

 

Teoretisk efteruddannelse

Kursus på universitetsniveau i læringsteori

 

 

Praktisk efteruddannelse

Mindst 6 måneders superviseret ABA-praksis

 

 

Eksamen

Eksamen baseret på videooptagelse af øvelser inden for 3 områder

 

 

B-certificering

Niveau II: Supervising Aide

 

Behavior Certified Associate Behavior Analyst (BCABA)

Grunduddannelsesforudsætninger

Certificering på niveau I

 

Mindst en bachelor-grad (svarende til 3 års grunduddannelse)

Teoretisk efteruddannelse

Læsning af litt. om anvendelsesorienteret læringsteori efterfulgt af eksamen

 

Mindst 135 timers universitetskursus i adfærdsanalyse (etik, principper, funktionel analyse, eksperimentelt design, adfærdsmodifikation)

Praktisk efteruddannelse

Mindst 9 måneder fuldtidserfaring som teammedlem superviseret af autoriseret center, heraf mindst 3 måneders erfaring med oplæring af andre trænere

 

Mindst 1000 timers praksis – hvoraf mindst 5 % skal være superviseret

Eksamen

Positiv udtalelse fra Level II-supervisor samt fra trænere, som er blevet oplært. Eksamen baseret på videooptagelse af praksis med ”nyt” barn.

 

Eksamen ved The Behavior Analyst Certification Board

Vedligeholdelse

Reeksamination hvert 2. år

 

Certificering skal fornyes hvert år og recertificering skal ske hvert 3. år ved dokumentation af relevant efteruddannelse

C-certificering

 

 

Behavior Certified Behavior Analysis (BCBA)

Grunduddannelsesforudsætninger

 

 

Mindst både en bachelor- og en master-grad (svarende til 5 års grunduddannelse)

Teoretisk efteruddannelse

 

 

Mindst 225 timers universitetskursus i adfærdsanalyse – herunder etik, principper, funktionel analyse, eksperimentelt design, måling af adfærd samt adfærdsændringer

Praktisk efteruddannelse

 

 

Mindst 1500 timers praktik – hvoraf mindst 5% skal være superviseret.

Eksamen

 

 

Eksamen ved The Behavior Analyst Certification Board

Vedligeholdelse

 

 

Certificerede adfærdsanalytikere skal forny deres certificering en gang om året og skal hvert 3. år indsende dokumentation for relevant efteruddannelsesaktivitet

Hvis man ønsker at praktisere anvendt adfærdsanalyse i Danmark og ikke har en af de nævnte certificeringer, må man i stedet skriftligt sandsynliggøre, at man har tilsvarende kvalifikationer. Det kan fx gøres i kraft af dokumentation for tidligere erfaringer og udtalelser fra nuværende og tidligere supervisorer og kliniske chefer.

De tre former for adfærdsanalytiske tilbud

I ABA-foreningens kvalifikationskrav til adfærdsanalytiske praktikere skelnes mellem tre former for tilbud baseret på anvendt adfærdsanalyse:

Der er tale om væsensforskellige former for adfærdsanalytiske tilbud, som stiller forskellige krav til de nødvendige kvalifikationer.

Adfærdsanalytiske arbejdsfunktioner

I ABA-foreningens kvalifikationskrav skelnes mellem følgende arbejdsfunktioner:

ABA-foreningens minimumskrav til fagfolk, der praktiserer ABA i Danmark

 

ABA-behandling

 

ABA-specialundervisning

 

Adfærdspædagogik

Teamleder m. A-certifikation

Under højintensiv supervision

 

Under lavintensiv supervision

 

Kan arbejde uden supervision

Teamleder uden certifikation

Under højintensiv supervision i oplæringsperiode – skal A-certificeres inden 15 måneder

 

Nej

 

Nej

Hjælpetræner – uden certifikation

Under højintensiv supervision og kun i samarbejde med teamleder

 

Under lavintensiv supervision og kun i samarbejde med teamleder

 

Kun i samarbejde med teamleder

Trainee supervisor – uden certifikation

Må kun give supervision sammen med seniorsupervisor

 

Må kun give supervision sammen med seniorsupervisor

 

Må kun give supervision sammen med seniorsupervisor

Juniorsupervisor – med mindst B-certifikation

Under ledelse af klinisk chef

 

Under ledelse af klinisk chef

 

Kan arbejde selvstændigt

Seniorsupervisor – med C-certifikation

Under ledelse af klinisk chef

 

Kan arbejde selvstændigt

 

Kan arbejde selvstændigt

De ovenstående kvalifikationskrav til supervisorer skal ses i sammenhæng med andre elementer i kvalitetssikring af ABA-tilbud: ressourcetildeling, dataregistrering, funktionel analyse, team-organisering samt individuelle planer. Disse elementer vil ikke blive behandlet her.

Specielt om teamledere

I Danmark findes der kun et fåtal af teamledere, der er formelt kvalificeret svarende til en A-certifikation. Det er derfor i en overgangsperiode – indtil et formelt efteruddannelsessystem er implementeret og udbredt – opereres med særlige regler for teamledere uden certifikation eller tilsvarende kvalifikationer.

Kun personer med en bacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse kan ansættes som teamledere.

Fagfolk, der ansættes som teamledere uden at være A-certificeret, skal ved starten på ansættelsen have udarbejdet en uddannelsesplan for efteruddannelse og efterfølgende certificering. A-certificeringen bør senest ske i løbet af 15 måneder fra ansættelsesdatoen.

Fagfolk, der ansættes som teamledere uden at være certificeret på niveau A, skal have tæt supervision fra et kvalificeret supervisionscenter indtil certificeringen foreligger. Certificering kan kun opnås i højintensiv ABA-behandling eller ABA-specialpædagogik – arbejde med lavintensiv ABA-behandling eller med adfærdspædagogik giver ikke adgang til certificering.

Specielt om trainees

Trainee supervisorer er juniorsupervisorer uden mindst B-certificering. I Danmark findes der kun meget få fagfolk med en sådan certificering og de fleste juniorsupervisorer vil derfor i Danmark skulle praktisere som trainees.

ABA-foreningen kan ikke acceptere at trainee supervisorer giver selvstændig supervision. Vi forudsætter således at trainees ved live supervision altid møder i følge med en certificeret supervisor.

ABA-foreningen forudsætter at fagfolk, der antages som trainee-supervisorer har følgende erfaringer og kvalifikationer:

Specielt om funktionen som klinisk chef

Tidlig og intensiv ABA-intervention er behandling i psykologisk/psykiatrisk forstand. Derfor forudsætter vi, at et ABA-center, der yder supervision til denne type af ABA-behandling bliver ledet af en klinisk psykolog med autorisation og med C-certifikation, der fungerer som behandlingsansvarlig. Autorisationen giver mulighed for at indklage supervisionscenteret og den behandlingsansvarlige for Psykolognævnet i tilfælde af uetisk praksis eller andre overtrædelser af psykologlovgivningen.

Vedtaget i København, november 2005

 

Standards for Board Certified Behavior Analyst™ (BCBA®)
Standards for Board Certified Associate Behavior Analyst™ (BCABA®)

Redaktionen 08.02.2008