To rapporter om ABA-forsøgsprojekterne i Københavns Kommune

ABAforum, som er et dansk adfærdsanalytisk ressourcecenter, har i maj måned 2006 produceret to rapporter om ABA-forsøgsprojekterne i Københavns Kommune. Dels en erfaringsopsamling baseret på samtaler med nøglepersoner i forsøgsprojekterne og dels en rapport om forældretilfredshed baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Tilsammen giver de to rapporter et bredt billede af forsøgsprojekternes styrker og svagheder.

Rekrutteringen til forsøgsprojekterne

ABA-tilbuddene i Københavns Kommune er organiseret som to specialpædagogiske forsøgsprojekter (for henholdsvis børnehave- og skolebørn), hvor 24 børn med betydelig nedsat psykisk funktionsevne inden for det autistiske spektrum gives en tidlig og intensiv adfærdsanalytisk intervention – som regel enkeltintegreret sammen med normale børn. Det skønnes, at ABA-forsøgsprojektet aflaster ca. 10 specialbørnehavepladser plus et antal basisgruppepladser i kommunen. 7 ud af i alt 24 børn i ABA-forsøgsprojekterne er tosprogede og der er dermed en repræsentativ deltagelse af børn og forældre med anden etnisk baggrund i forsøget.

Stor forældretilfreds med forsøget

Blandt forældrene er der stor tilfredshed med forsøgs-tilbuddet, ABA-pædagogerne og supervisorerne. Selv om børnene er meget forskellige – fra meget højtfungerende børn med Aspergers syndrom til mentalt retarderede børn med infantil autisme eller atypisk autisme – melder næsten alle forældre om, at de kan registrere tydelige effekter på barnets udvikling af den målrettede og intensive indsats. Forsøgstilbuddet giver familien et løft; de får del i en adfærdsanalytisk værktøjskasse, som giver meningsfuldt samspil med deres barn; de har nu en vigtig rolle at spille i deres barns udvikling, er ikke længere overladt til sig selv og oplever ikke længere at blive umyndiggjort i forhold til deres eget barn.

Velfungerende samarbejde mellem forvaltning og forældre

På børnehaveområdet har forsøgsprojektets opstart og organisering har været veltilrettelagt, nydt en høj prioritet fra forvaltningens side og er et godt eksempel på ’public governance’, hvor borgergrupper i samarbejde med forvaltning og kommune udvikler og tilrettelægger konkrete offentlige ydelser.

ABA forsøget som et kompetenceløft af den specialpædagogiske ekspertise

Forsøgsprojekternes strategi om at ABA forsøget tjener et dobbelt formål – både at give et antal børn med autisme et læringsboost i deres tidlige år og at tilrettelægge et længerevarende kompetenceløft af kommunens specialpædagogiske kvalifikationer - har vist sig at være vellykket. Som en udløber af det københavnske forsøg er det nu udviklet og gennemført landets første uddannelse i ABA-pædagogik ved CVU-Storkøbenhavn. Uddannelsen er tilrettelagt i et samarbejde mellem CVU-Storkøbenhavn, Københavns Kommune, ABAforum og Videnscenter for Autisme.

Konkrete problemer i forsøget som er søgt løst

Forsøgsprojektet har indenfor en række område stødt på en del vanskeligheder, som projektledelse, kontaktudvalg og forvaltningen har arbejdet på at løse. Der er til dels tale om velkendte problemer med at få et kvalitetsorienteret og intensivt specialpædagogisk forsøg til at fungere på nye præmisser og med nye samarbejdspartere. Der arbejdes på at løse følgende problemer:

ABA pilotprojektet på skoleområdet

Der er markante kvalitetsforskelle på ABA-pilotprojektet på skoleområdet og ABA-forsøgsprojektet på børnehaveområdet. Forskellene angår det bevillingsmæssige grundlag, de ressourcer, pilotprojektet har fået udmeldt, en manglende projektledelse af pilotprojektet, besværliggørende ansættelsesprocedurer af personalet, omfanget af supervision samt den visitationspraksis som har fundet sted. Dette har medført en decentral struktur i skolepilotprojektet, som derfor ikke har fungeret som et samlet forsøgsprojekt. På en række punkter strider den eksisterende specialpædagogiske skolemodel mod det pædagogiske grundlag for ABA-metoden og dette har på afgørende områder begrænset værdien af pilotprojekterne. Der er derfor behov for en fælles central styring af alle ABA-tilbud uanset om de retter sig imod skolebørn eller førskolebørn, central ansættelse af personale til ABA-skolepilotprojektet, forsøgsstatus mht. brug af timeressourcer samt en egentlig forsøgsbevilling.

ABAforum. (2006). Erfaringsopsamling - ABA-forsøgsprojekterne i Københavns Kommune. København: ABAforum.

ABAforum. (2006). Undersøgelse af forældres tilfredshed med ABA-tilbuddet i Københavns Kommune. København: ABAforum.

Joi Bay / 25.05.2006