Politisk flertal for støtte til hjemmebehandlinger

Folketinget førstebehandlede den 16.1.2007 beslutningsforslag B 20 om støtte til forældre til handicappede børn, der giver deres børn undervisning og træning i hjemmet. Beslutningsforslaget er en delvis genfremsættelse af et tidligere bortfaldet forslag – B 118 – fra folketingsåret 2005-06. B 20 indebærer to betydelige ændringer i forhold til det tidligere forslag: dels udvides målgruppen af børn og dels udvides de mulige behandlingsformer. I B 20 er hjemmebaseret ABA-behandling til børn med autisme eksplicit nævnt som en mulighed.

Det er Dansk Folkeparti, som har fremsat B 20, men debatten i Folketinget viste, at der er politisk flertal for økonomisk støtte til hjemmetræningsprogrammer. Regeringen og regeringspartierne er modstandere af beslutningsforslaget, men det politiske flertal i oppositionen – inkl. Dansk Folkeparti – besluttede at sende forslaget til udvalgsbehandling i Socialudvalget.

Baggrunden for B 20 er en konstatering af, at det offentlige ikke kan tilbyde en træningsindsats for børn med alvorlige handicaps, som er tilstrækkelig intensiv, og at der derfor er mange forældre til sådanne børn, som i stedet giver deres barn hjemmetræning eller –undervisning. Beslutningsforslaget pålægger derfor regeringen at fremsætte lovforslag og at forberede administrative ændringer, der sikrer, at forældre til børn med handicap, får mulighed for at modtage økonomisk støtte til hjemmetræning og –undervisning. Ordning skal omfatte alle forældre til handicappede børn og unge under 18 år, og skal være permanent og landsdækkende. Desuden skal ordningen ikke været begrænset til en eller enkelte metoder, men skal kunne omfatte alle metoder, der er udbredte og anerkendte i udlandet – fx ABA, IAHP, Son-Rise, ABR, FHC og Kozijavkin.

I folketingsdebatten understrege socialminister Eva Kjer Hansen, at hun forstår og respekterer forældre, som selv vil yde en intensiv indsats for deres handicappede barn. Men ifølge ministeren vil det være uheldigt med en så bred adgang til hjemmetræning og – undervisning, som B 20 lægger op til. Der skal være tale om de bedst mulige træningstilbud, der skal være valg mellem forskellige tilbud og forældrene skal inddrages aktivt, men det skal også være sundhedsfagligt ansvarligt. Ifølge ministeren forestiller hun sig en fremtid, hvor forældre til børn med alvorlige handicaps kan vælge mellem tre forskellige tilbud: et traditionelt offentligt tilbud, et alternativt tilbud leveret enten af det offentlige eller af private samt hjemmetræning. Der skal altså være et friere valg mellem forskellige muligheder, men dette valg skal baseres på en udredning af barnets og familiens behov, der skal være kommunalt tilsyn med behandlingen og autoriserede fagpersoner skal kunne stå inde for de metoder, der anvendes.

Ministeren kunne også oplyse, at hun nu har taget initiativ til nedsættelse af et tværministerielt udvalg bestående af embedsmænd fra Socialministeriet, Undervisnings- og Sundhedsministerierne. Udvalget skal komme med forslag til sikring af kvalitet i tilbud til børn med handicap og hvordan forældre aktivt kan inddrages i tilbuddene. Udvalget skal afslutte sit arbejde i efteråret.

Ordførerne fra regeringspartierne var enige om at afvise beslutningsforslaget i sin nuværende form. Også de var enige i intentionerne i forslaget – de bedst mulige betingelser for optræning af børn med alvorlige handicaps – men kunne ikke støtte den meget vide adgang, som beslutningsforslaget lægger op til. Det blev flere gange understreget, at man ikke kan forestille sig en situation, hvor forældrene praktiserer en selvvisitation til et sådant tilbud – det er kommunerne, der skal visitere. Gudrun Laub fra Venstre var også bekymret for, at en vedtagelse af B 20 kan resultere i en offentlig, dansk blåstempling af tvivlsomme udenlandske behandlingsmetoder.

Oppositionens medlemmer i Socialudvalget – fra Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti – var betydelig mere positive end regeringspartierne. Karen Klint fra Socialdemokratiet understregede dog, at det tidligere beslutningsforslag – B 118 – var bedre, fordi det indeholdt retssikkerhedsgarantier for barnet og forældrene, kommunernes involvering var specificeret og der var sat tidsrammer for den hjemmebaserede indsats. Hun gav derfor udtryk for, at det kommende udvalgsarbejde må kombinere de bedste elementer fra B 20 og B 118. Hun udtrykte samtidig anerkendelse for socialministerens initiativer – nedsættelse af tværministerielt udvalg, udvikling af træningsindsatsen samt ønsket om kvalitetssikring.

Martin Lidegaard fra de radikale udtrykte også anerkendelse for socialministerens nye initiativer, og ironiserede over, at mens ministeren tidligere har været en kraftig modstander af hjemmetræningstilbud, så var der nu bevægelse i ministerens holdning. Lidegaard foreslog, at B 20 blev viderebearbejdet i Socialudvalget, som bør skrive en såkaldt beretning i stedet for at komme med ændringsforslag. I beretningen bør der præciseres tre betingelser for støtte til hjemmebehandlinger. For det første skal kommunerne kunne sige nej til hjemmebehandling af enkelte børn – dvs. en kommunal visitation – og der skal desuden være et kommunalt tilsyn med hjemmebehandlinger. For det andet skal målgruppen for hjemmetræning og –undervisning afgrænses, og han nævnte muligheden for at man anvender graden af funktionsnedsættelse som afgrænsningskriterium – svarende til Servicelovens definition af børn med varige funktionsnedsættelser eller Folkeskolelovens definition af børn med behov for vidtgående specialundervisning. For det tredje skal der være krav om dokumentation af de behandlingsmetoder, der anvendes. Ifølge Lidegaard vil udvalgsbehandling i Socialudvalget og det hurtigtarbejdende tværministerielle udvalg forhåbentlig betyde, at man inden den 1.1.2008 kan lovgive om støtte til hjemmetræning og –undervisning af børn med alvorlige handicaps.

SFs Pernille Bagge støttede op omkring forslaget om en udvalgsberetning, og på den baggrund kunne folketingets formand afslutte debatten ved at henvise forslaget til Socialudvalget, som nu vil skrive en beretning over B 20. Når et beslutningsforslag afsluttes med en beretning i stedet for en betænkning, bliver der ingen andenbehandling i folketingssalen og derfor ingen afstemning. En beretning kan derfor bedre end en afstemning i salen samle de forskellige politiske hensyn.

Læs beslutningsforslag B 20 (2006/07) og handicaporganisationers kommentarer hertil
Læs beslutningsforslag B 118 (2005/06)
Senere kan man på Folketingets website finde et ordret referat af førstebehandlingen af B 20.

ABA-behandling gives i Danmark normalt efter den såkaldte skandinaviske model, hvor barnet er enkeltintegreret og hvor tilbuddet omfatter en kombination af behandling og pasning. Men hvis det ikke lykkes at få etableret et sådant offentligt tilbud, er der mange forældre, der igangsætter en hjemmebaseret ABA-behandling. Det er baggrunden for, at ABA-foreningen er gået aktivt ind i den politiske proces omkring forældres rettigheder til at træne og undervise deres barn med handicap i hjemmet, og har bl.a. udarbejdet kommentarer til B 20. ABA-foreningen vil fremover gøre sin indflydelse gældende – både i forhold til det annoncerede tværministerielle udvalg og i forhold til Socialudvalgets beretning om B 20.

Læs ABA-foreningens kommentarer til B 20

Joi Bay / 17.01.2007