ABA-foreningen vinder sag i Pressenævnet

Pressenævnet har i en kendelse på en række punkter kritiseret dagbladet Politikens dækning af ABA. Politiken bragte i slutningen af februar måned 2007 en helsidesartikel med titlen Miraklernes tid er tilbage, hvor ABA-metoden blev karakteriseret som ’mirakelkur’, ’idiothelbredelse’ og ’hundetræning af robotbørn’. ABA-foreningen klagede over artiklen til Pressenævnet, og har nu fået medhold i klagen. Ifølge kendelsen har artiklen har på en række punkter overtrådt reglerne for god presseetik.

Det hedder i kendelsen: ”Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig eller skadevoldende hensigt. Der gælder efter omstændighederne en tilsvarende forpligtigelse for mediet til at udvise særlig agtpågivenhed ved offentliggørelse af en sag, hvori de pågældende har haft en særlig økonomisk eller personlig interesse. Pressenævnet lægger til grund, at artiklen af 20. februar 2007 er skrevet af en journalist, der selv er forælder til et barn med autisme. Dette forhold gav Politiken anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for journalistens reportage, herunder hans valg af kilder, men er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat. Pressenævnet finder imidlertid, at der er grundlag for at kritisere den journalistiske research, idet der er tale om en ensidig fremstilling af ABA-metoden. Pressenævnet finder videre, at Politiken burde have bragt ABA-foreningens kommentarer i sammenhæng med angrebene i artiklen. Ved at undlade dette har Politiken tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.”

Eftersom Politiken allerede på eget initiativ efterfølgende har ladet ABA-foreningen komme til orde og har bragt flere berigtigelser, bliver Politiken ikke pålagt at bringe en berigtigelse. Og Politiken bliver heller ikke pålagt at offentliggøre Pressenævnets kendelse.

Pressenævnets kendelser offentliggøres med en vis tidsmæssig forsinkelse på http://www.pressenaevnet.dk/Kendelser.aspx. Kendelsen i sagen mellem ABA-foreningen og Politiken er endnu ikke offentliggjort her, men kan i sin helhed læses på ABAforum.dk.

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier. Pressenævnet består af 8 medlemmer: en højesteretsdommer, som er formand, en advokat, 2 journalister, 2 redaktører og 2 repræsentanter for offentligheden.

Kendelse fra Pressenævnet i Sag nr. 2007-6-492: ABA-foreningen mod Politiken (Pressenævnet 2007)

Rothenborg, M. Miraklernes tid er tilbage. Politiken, (20.2.2007), 1. sektion, s. 6.

Redaktionen / 30.06.2007