93 mio. til hjemmetræning og –undervisning

Som et led i satspuljeforliget for 2008 har aftalepartierne afsat 93½ mio. kr. til hjemmetræning og –undervisning af børn med svære handicap. Disse midler er en udmøntning af beslutningsforslag B 20, som blev tiltrådt af Folketingets socialudvalg for et år siden (se artiklen Politisk flertal for støtte til hjemmebehandlinger). Siden har et tværministerielt embedsmandsudvalg afgivet en række anbefalinger, og det er disse anbefalinger, der nu bliver gjort til lov. Satspuljemidlerne skal finansiere kommunernes ekstra udgifter til børn, der fremover bliver trænet og undervist i hjemmet.

I teksten om satspuljeforliget skjuler den store bevilling sig under overskriften »Kvalificering af undervisnings- og træningstilbuddene til handicappede børn«. Kvalificeringen består altså i, at forældre skal have mulighed for at vælge at træne deres handicappede barn hjemme som hel eller delvis erstatning for et kommunalt dag- eller skoletilbud. I forligsteksten står der: »Satspuljepartierne er enige om at give børn med svære handicap bedre muligheder for udvikling og trivsel ved i højere grad at inddrage forældre og eventuelt barnet/den unge i undervisnings- og træningsindsatsen og ved at forbedre kvaliteten i indsatsen. Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 93,5 mio. kr. over 4 år.«

Det er endnu uafklaret, hvorledes disse penge skal fordeles og i hvilket omfang kommunerne kan få kompensation for deres ekstraudgifter til børn med alvorlige handicap, der bliver trænet og undervist i hjemmet. Men pengene vil ikke blive anvendt som direkte tilskud til træning og undervisning, men skal anvendes på nye initiativer til at kvalitetssikre hjemmebaserede tilbud til børn med svære handicap. Bl.a. til specialpædagogisk bistand og rådgivning i hjemmet, forældrekurser, lære- og handleplaner, kompetenceudvikling, tværsektoriel koordinering samt dokumentation og evaluering.

Forslaget til den lov, der skal indføre mulighed for hjemmetræning og –undervisning af børn med svære handicap, er endnu ikke blevet fremsat i Folketinget. Men det er på nuværende tidspunkt klart, at målgruppen for denne lov bliver børn med »betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne« - dvs. de børn, der før kommunalreformen blev betegnet som »amtsbørn«, fordi de var berettigede til amtslige, specialpædagogiske tilbud. Målgruppen er altså børn, som ellers vil blive henvist til specialbørnehaver og –skoler.

Det er planen, at det er kommunen, der skal godkende, at et barn med handicap trænes og undervises i hjemmet. Forudsætningen for en sådan godkendelse vil være, at det hjemmebaserede tilbud skal imødekomme barnets behov, at forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne, og at træning skal ske efter dokumenterbare metoder. Der stilles således ikke krav om metoder, der allerede er videnskabeligt veldokumenterede, men kun at indsatsen kan dokumenteres, således at effekten af den anvendte metode kan måles.

Ifølge det kommende lovforslag skal kommunen kunne bevilge to former for økonomisk støtte til hjemmetræning og –undervisning. Dels tabt arbejdsfortjeneste til forældrene og dels bevilling af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. Det må formodes, at supervision er omfattet af »m.v.«, men det er endnu uafklaret. Endvidere skal børn i hjemmetræning og –undervisning have ret til specialpædagogisk bistand i lighed med børn i regulære kommunale tilbud.

Som nævnt er det kommunen, der skal godkende, bevilge og kvalitetskontrollere hjemmetræning og – undervisning. Forældre, der er utilfredse med kommunens afgørelser i disse sager, vil få mulighed for at anke til de sociale nævn på samme måde som det gælder i andre sager om støtteforanstaltninger efter serviceloven.

Loven bliver fremsat i marts måned og forventes at træde i kraft den 1. oktober 2008.

Læs om satspuljeforliget på Socialministeriets website

Læs det tværministerielle embedsmandsudvalgs Anbefalinger og forslag til kvalificering af undervisnings- og træningsindsatsen for børn med svære handicap

 

Joi Bay / 4.03.2008