Alle partier støtter lovforslag om hjemmetræning

Ved førstebehandlingen af lovforslaget L 154 om hjemmetræning og –undervisning af børn med vidtgående handicap den 17. april var alle partier enige om at støtte forslaget. L 154 indebærer, at forældre til børn med alvorlige handicap kan vælge et hjemmebaseret tilbud til deres barn i stedet for de kommunale standardtilbud. Der er dog en række forudsætninger, som skal opfyldes, og flere partiers ordførerne understregede, at der ikke fremover skal være frit valg for forældre, men at børnenes behov har førsteprioritet.

L 154 er en samling af seks forskellige lovændringer, som udspringer af årets satspuljeforlig, hvor alle partier – minus Enhedslisten – har aftalt at anvende satspuljen til forbedringer af støtten til samfundets svageste. Et af forslagene vedrører hjemmetilbud til børn med varige og betydelige funktionsnedsættelser – herunder autisme. Denne del af lovforslaget er en permanentgørelse af den forsøgsordning, der i flere år har været for Doman- og Family Hope-træning. I forbindelse med lovændringen vil ordningen blive udvidet til at omfatte alle børn med alvorlige handicap og en række forskelligartede metoder. Desuden vil hjemmetilbud blive en mulighed i alle kommuner og ikke kun de kommuner, der har valgt at deltage i forsøgsordningen.

Ordføreren fra Venstre, Ellen Trane Nørby, sagde om hjemmetræning og –undervisning: »Det har længe været et ønske fra mange forældre til børn med handicap at de selv kunne tage mere ansvar for deres børns udvikling og for deres børns læring. Men det er også klart, at vi er nødt til at stille krav om tilsyn og vi er nødt til at stille krav om dokumenterbarhed af de metoder, der bliver anvendt. Det lægger L 154 meget klart op til.«

Lene Hansen var ordfører for Socialdemokratiet. Hun sagde, at partiet kunne støtte hele L 154. »Forslaget om at give forældre mulighed for at træne deres barn hjemme er et forslag, som vi tidligere har fremsat som et beslutningsforslag. Vi vil gerne understrege, at der bliver tale om et tilbud til forældrene – ikke et krav. Heller ikke et spareforslag til kommunerne. Og forældrene skal ikke kunne bruge hjemmetræning, bare fordi de ikke ønsker et andet tilbud. For os er det barnets bedste, der tæller.«

Christian H. Hansen fra Dansk Folkeparti fremhævede også sit parties andel i lovforslaget og gav tilsagn om støtte. Man han stillede også en række spørgsmål til Velfærdsministeren: »Vil alle metoder blive permanentgjort? Vil alle alternative træningsmetoder blive sidestillet, således at ministeren ikke udelukker nogle metoder, men at forældrene frit kan vælge. Vil ministeren bekræfte, at det er sådan, forslaget skal forstås? Og vil ministeren forklare, hvad hun mener med, at ordningen skal evalueres i 2011. Er det fordi, ministeren er meget i tvivl om, det her nu er godt, eller har man planer om at ændre den? Endvidere, vil metoder blive udelukket på grund af manglende dansk dokumentation? Vil forældrene til børn med handicap få mulighed for at anke deres sag ved afslag fra kommunen – altså indbringe afslag til de sociale nævn eller Den Sociale Ankestyrelse?«

Velfærdsminister Karen Jespersen undlod dog at svare på disse spørgsmål, men henviste dem til Socialudvalget, hvor spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt.

De konservatives ordfører Vivi Kier fortalte, at hun har fulgt forsøgsordningen om hjemmetræning og –undervisning tæt, fordi det i sin tid var en konservativ minister, der fremsatte lovforslaget, og fordi hun selv tidligere har været kommunalbestyrelsesmedlem. »Forældre til et barn med betydeligt handicap får nu selv lidt mere indflydelse. Og det betyder faktisk rigtig meget for den enkelte familie. Den forsøgsordning, der har været i gang, udløber jo med slutningen af dette år, og er blevet indsamlet erfaringer fra forsøgene ude i kommunerne. Og der har været nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der er kommet med forslag til hvordan kommunerne kan få lidt større frihed. (…) Når forældre inddrages aktivt, så øges brugertilfredsheden og også behandlingseffekten. Og så vil jeg – lige som ordføreren fra Socialdemokratiet – nævne, at der ikke må sidde nogen forældre ude i dette land, og som får et svært handicappet barn, som føler, at det nu er en tvang, at man evt. skal tage barnet hjem og selv påtage sig træning. Det her skal alene ses som et tilbud til forældre, der har et overskud, og som har hørt om noget, de gerne vil have lov til at prøve af.«

Marianne Jelved fra de radikale kvitterede for det gode samarbejde i Folketinget omkring de mange og store vanskelige spørgsmål, der er samlet i lovforslaget. »Med dette lovforslag udmønter vi beslutningsforslag B 20 fra 2006, hvor der var et meget stort flertal for at give forældre mulighed for selv at kunne træne deres handicappede barn hjemme og få tilskud og hjælp til det. Og det er en af de meget svære beslutninger, fordi det kan være svært at vurdere hvilke forsøgsbehandlingsmetoder, der skal gives tilskud til. Men nu har vi sat det i søen.«

Ordførerne fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Ny Alliance omtalte ikke forslaget om hjemmetræning i deres ordførertaler, men gjorde det klart, at deres partier støtter hele L 154. Førstebehandlingen endte med, at lovforslaget blev sendt til videre behandling i Socialudvalget.

Læs om L 154 på ABAforum.dk
Læs teksten til lovforslag L 154
Se alle dokumenter om L 154 på Folketingets website

 

 

Joi Bay / 17.04.2008