Udkast til regelsæt om hjemmetræning

Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet har nu udsendt udkast til de bestemmelser, der skal regulere hjemmetræning af børn med alvorlige handicap. Det drejer sig om udkast til bekendtgørelser og udkast til et nyt afsnit i vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Udkastene har været i høring og bestemmelserne træder i kraft den 1.10.2008.

Det nye regelsæt er en konsekvens af de ændringer af serviceloven og lov om friskoleloven, som folketinget vedtog lige inden sommerferien, og som er offentliggjort i Lov nr. 549 af 17. juni 2008. Loven har til formål at give forældre til børn med svære handicap ret til at træne deres barn i hjemmet som hel eller delvist erstatning for et traditionelt dag- eller skoletilbud til børn med handicap. Men loven indfører også helt nye bestemmelser om visitation til specialpædagogiske tilbud og giver forældre ret til at anke afgørelser om særlige dagtilbud.

Der er få overraskelser i udkastene til specificerede regler om hjemmetræning. De tre bekendtgørelser – om udredning og visitation, om støtte til hjemmetræning og om specialpædagogisk bistand til småbørn – følger alle nøje teksten i loven. Der er ingen konkretiseringer, der kan virke begrænsende på forældres nyvundne muligheder og rettigheder.

Ændringerne i vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) er mere omfattende og indeholder en del fortolkninger af den nye lovgivning. Men desværre bliver målgruppen for hjemmetilbud ikke nærmere præciseret. Der står blot, at målgruppen er børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge. Det er også præciseret, at målgruppen ikke baserer sig på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelsen, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud.

Det er således stadig uklart i hvilket omfang børn med autismespektrumforstyrrelser, som tidligere i vidt omfang har været enkeltintegreret i almindelige daginstitutioner med pædagogisk støtte, er omfattet af målgruppen. Den eneste formulering, som giver en indikation på den nærmere afgrænsning er følgende: ”som har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud til barnet eller den unge”. Definitionen af ”et særligt tilbud” vil formodentlig være afgørende for hvor mange børn med autisme og lignende forstyrrelser, der kan få et hjemmetræningstilbud.

Denne manglende præcisering af målgruppen har både fordele og ulemper. Det er muligvis en fordel for nogle forældre, at deres barn med handicap ikke på forhånd er udelukket fra at komme i betragtning til særligt dagtilbud – herunder et hjemmebaseret tilbud. Det vil være op til en konkret vurdering i de enkelte kommuner og i sidste ende op til De Sociale Nævn og Ankestyrelsen at definere målgruppen mere præcist. Men det er samtidig utilfredsstillende, at der på den måde kan udvikle sig forskellig praksis fra kommune til kommune, og at forældre ikke på forhånd har mulighed for at vurdere, om deres barn kan komme i betragtning.

Udredning og inddragelse af forældre og børn

Som noget nyt skal alle kommuner nedsætte udredningsteams, der skal vurdere barnets behov for specialpædagogisk indsats. I realiteten har mange kommuner allerede haft sådanne uformelle teams, men formaliseringen betyder, at forældre kan bede om aktindsigt i udredningsteamets arbejde.

I vejledningen er det understreget, at forældrene skal inddrages aktivt i udredningsprocessen. . Forældrenes viden om egne ressourcer og barnets færdigheder skal indgå i udredningen, og forældrene skal have mulighed for at få indsigt i barnets behov, og hvilke behandlings- og udviklingsmuligheder der findes for barnet. Også barnet eller den unge skal inddrages i udredningsforløbet. Udredningsteamet vurderer sammen med forældrene, i hvilken udstrækning det er muligt at inddrage barnet eller den unge. Vurderingen foretages på grundlag af barnets og den unges egne ønsker, dets alder og modenhed, og hvad der skønnes at være bedst for barnet eller den unge.

Træning i hjemmet

Ud over de nævnte udredningsteams skal der også nedsættes kommunale visitationsteam. Ifølge udkastet til vejledning kommer disse visitationsudvalg til at spille en afgørende rolle for, om forældrene kan vælge et hjemmebaseret tilbud i stedet for et konventionelt tilbud. Det er først når visitationsudvalget har behandlet sagen og har visiteret barnet til et traditionelt tilbud, at forældrene formelt kan ansøge om at udføre træning i hjemmet. Det er også visitationsudvalget, der skal vurdere, om forudsætningerne for hjemmetræning er opfyldt. Dvs. om et sådant tilbud kan opfylde barnets behov, om forældrene kan magte opgaven og om den valgte metode er dokumenterbar.

Det er i vejledningen præciseret, at hjemmetræning kan organiseres enten heltids eller deltids. At forældrene træner delvist i hjemmet, betyder, at tilbuddet til barnet er en kombination af et offentligt tilbud fx en delvis plads i et særligt dagtilbud kombineret med træning i hjemmet. Det kan også være en deltids plads i et almindeligt dagtilbud med støtte, der kombineres med træning i hjemmet. Vejledningen nævner også, at kommunen sammen med familien skal vurdere træning i hjemmet skal kombineres med et delvist offentligt tilbud.

I vejledningen er der ganske klare retningslinier for, hvornår en kommune kan give afslag på hjemmetræning. Kommunen kan således ikke give afslag på støtte til hjemmetræning alene med den begrundelse, at kommunalbestyrelsen generelt ikke ønsker at støtte hjemmetræning. Afgørelsen skal altid bero på en konkret vurdering. Kommunen kan heller ikke afvise at give støtte til hjemmetræning, fordi forældrene ønsker at træne efter nogle bestemte metoder, som kommunalbestyrelsen ikke ønsker at anvende i den kommunale træningsindsats. Kommunen skal således træffe afgørelsen om støtte til hjemmetræning på grundlag af en saglig vurdering af om den konkrete hjemmetræning imødekommer barnets behov og familiens samlede trivsel m.v.

Økonomisk støtte til hjemmetræning

Når kommunen har godkendt, at forældrene træner et barn i hjemmet, så får forældrene ret til dels tabt arbejdsfortjeneste for at kunne udføre træningen i hjemmet og dels dækning af nødvendige udgifter til træningen – bl.a. supervision, træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.. Det er afgørende, at udgifterne efter en konkret og individuel skønsmæssig vurdering er nødvendige for, at forældrene kan gennemføre træningen.

Dette skøn – om udgifterne til hjemmebaserede tilbud er nødvendige – vil give anledning til konflikter mellem forældre og kommuner og vil resultere i mange klagesager til De Sociale Nævn og i sidste ende til Ankestyrelsen. Det er kun i kraft af principafgørelser i Ankestyrelsen, at det bliver afklaret, hvilke udgifter, der er nødvendige og hvor store beløb, der er nødvendige for at kunne gennemføre træningen i hjemmet.

Opfølgning og tilsyn

Endelig indeholder vejledningen bestemmelser om opfølgning og tilsyn. Kommenen skal føre tilsyn to gange årligt med et barns eller en ungs udvikling og trivsel, når barnet eller den unge trænes i hjemmet. I tilsynet skal der også indgå en vurdering af familiens trivsel som helhed, dvs. også eventuelle søskendes trivsel. På baggrund af tilsynet udfærdiges en tilsynsrapport, hvori der skal indgå en begrundet indstilling, om hjemmetræningen skal fortsætte eller eventuelt ophøre. Rapporten sendes til høring hos familien.

Fire gange om året skal kommunen foretage opfølgning af træningsindsatsen, hvor barnet observeres og eventuelt testes. Det fremgår, at der skal udarbejdes en tids- og faseplan for dokumentation af hjemmetræningen, og at dokumentationen af, om barnet når de planlagte mål, kræver en vurdering af barnets situation, hans eller hendes udviklings- og funktionsniveau både før og efter træningsforløbet. Arbejdet med dokumentation af hjemmetræningen og vurdering af dens effekt er primært rettet mod barnets udvikling set i forhold til de mål, der er opstillet.

Håndbog

Servicestyrelsen vil i løbet af kort tid udgive en håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning. Heri vil der være mere hjælp og vejledning at hente for både fagfolk, sagsbehandlere og forældre.

Læs Udkast til Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven).

Læs Udkast til Bekendtgørelse om økonomisk støtte til forældre, der træner et barn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne i hjemmet m.v.

Læs Udkast til Bekendtgørelse om udredning og visitation af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne m.v.

Læs Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Læs ABAforums spørgsmål og svar om den nye lovgivning om hjemmetræning

Joi Bay / 23.09.2008