Forsøgsprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune forlænges

Børneudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede tirsdag den 11. november at forlænge det igangværende ABA-forsøgsprojekt. Det skete på trods af, at forvaltningen havde indstillet, at forsøget skulle afsluttes og på trods af trusler om, at kommunens traditionelle gruppetilbud til børn med autisme var i fare for at måtte lukke, hvis ABA-forsøgsprojektet blev fortsat. Forsøgsprojektet omfatter to drenge med autisme. De er begge enkeltintegrerede i almindelige daginstitutioner.

Forsøgsprojektet startede i 2007 på initiativ af forældrene til de to børn. Da forsøget blev igangsat, blev det samtidig besluttet, at det efter et år skulle evalueres, og at der på dette tidspunkt skulle tages stilling til en eventuel forlængelse. Forældrene har foreslået, at projektet skulle forlænges indtil de to børns udsatte skolestart i 2010, men børneudvalget besluttede kun at forlænge indtil august 2009.

I forbindelse med forlængelsen er forsøgsprojektet blevet evalueret af kommunens eget Rådgivningscenter. Evalueringen er baseret på interviews med forældre og personale og konkluderer, at forældrene er glade for, at børnene er integreret i et helt almindeligt børnehavemiljø, og at de synes, at børnene har udviklet sig ved den intensive ABA-intervention.

Men forvaltningen mener ikke at det er muligt at vurdere, om børnenes udvikling skyldes ABA-tilbuddet eller andre faktorer og kan ikke på baggrund af evalueringen vurdere, om børnene har udviklet sig mere, end de ville have gjort i kommunens traditionelle tilbud til denne gruppe af børn – en basis- eller ressourcegruppe for børn med autisme. Forvaltningen skriver:

»Set fra forvaltningens synspunkt er det svært at konkludere at børnene har udviklet sig bedre med ABA tilbuddet end de ville have gjort i en ressourcegruppe. Men der er ingen tvivl om at forældrene føler sig som større medspillere i deres barns udvikling end de gjorde inden forsøget. (…) Det har derudover været svært at fastholde ABA støttepædagogerne og at finde pædagoger, der var interesserede i at medvirke ved den type forløb. Der har været flere skift pr. barn i løbet af året.«

Forvaltningen har – som nævnt – indstillet, at forsøgsprojektet afsluttes. Som yderligere argument for afslutningen har forvaltningen fremført nogle økonomiske beregninger, der viser, at merudgiften til ABA-forsøgsprojektet vil blive taget fra andre børn med autisme. Det skyldes, at ABA-forsøgsprojektet er lidt dyrere end en ressourceplads, og at midlerne til forsøgsprojektet er fundet ved at lukke to pladser i ressourcegruppen i Bondebyens Børnehave. Den samlede pris pr. forsøgsplads pr. år udgør ca. 410.000 kr., hvor en plads i en ressourcegruppe koster ca. 370.000 kr. per år. Forvaltningen skrev i sin indstilling til børneudvalget, at denne merudgift i givet fald vil blive brugt på de to forsøgsbørn, der ikke nødvendigvis ud fra en faglig vurdering har et større behov for støtte end andre børn med handicap.

Forvaltningen advarede i deres indstilling også imod de langsigtede konsekvenser af at fortsætte ABA-forsøget: »Fortsætter forsøget, vil det blive sværere at afvise ekstra støtte for andre børn med autisme. Tænkes tanken til ende, kan det blive nødvendigt at lukke ressourcegrupperne i Bondebyens børnehave og pålægge daginstitutionerne at modtage børn med autisme i de almindelige grupper. Dette bliver svært, da det almindelige dagtilbud ikke har den fysiske plads, der er nødvendig for at kunne rumme en fast ordning - et pladskrav det har været muligt at se bort fra i en forsøgsordning. Derudover er ABA-tankegangen ikke uomstridt fagligt, hvorfor det kan være ganske svært at rekruttere det nødvendige personale til at stå for træningen.«

Forlængelsen af forsøgsprojektet har været oppe i børneudvalget flere gange inden udvalget endeligt besluttede at lade ABA-tilbuddet køre indtil skolestart 2009. Også lokalavisen Det Grønne Område har dækket sagen. Her har formanden for børneudvalget – den konservative Sofia Osmani – udtalt, at det har været en yderst svær beslutning. »Det er mange overvejelser i det her. Ud over, at se på om børnene får det bedre af ABA-behandling, kan det også spille ind, at forældrene til pågældende børn er mere glade for behandlingen. Men altså, det vigtigste er selvfølgelig, hvad børnene får ud af det. Også set i forhold til økonomien i tilbuddene,« siger Sofia Osmani til Det Grønne Område. Hun peger også på, at det kan være en stor omvæltning for børnene, hvis forsøget bliver stoppet, og de dermed endnu engang skal skifte behandlingsmetode.

Inden mødet i børneudvalget den 11. november var der flere politikere, som offentligt støttede ABA-forsøgsprojektet. Venstres Søren P. Rasmussen udtalte, at forsøget er for godt til at blive stoppet, og at forsøget har været banebrydende. Han henviser til, at ABA-behandlingen foreløbig virker effektfuld samtidig med, at den model, der valgt i Lyngby-Taarbæk Kommune er langt billigere end ABA-tilbud i andre kommuner. Han mener også, at kommunen skal være åben over for flere forskellige måder at behandle autisme på.

Også Socialdemokratiets og SF’s udvalgsmedlemmer har været positivt indstillede over for at forlænge forsøget, og sammen med Venstre har disse partier et flertal, som har sikret forsøgets forlængelse.

Kilder: Det Grønne Område, 5.11.2008 & 10.11.2008

Læs Det Grønne Områdes artikelserie om ABA-forsøget

 

Joi Bay / 12.11.2008