DANMARK

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste

Socialministeriet har nu sendt lovforslaget om nedsættelse af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste når man passer eller træner et barn med vidtgående handicap i hjemmet i høring. Lovforslaget er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en genopretningsplan for dansk økonomi. Ifølge forslaget bliver der fra 2011 en grænse for tabt arbejdsfortjeneste på ca. 20.000 kr. om måneden – men nedsættelsen vil ikke gælde forældre, der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 2010 eller som ansøger om tabt arbejdsfortjeneste inden årets udgang.

Forslaget betyder, at der indføres en øvre grænse for det beløb, som kommunen skal udbetale i tabt arbejdsfortjeneste svarende til den løn, kommuen udbetaler ved ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i hjemmet efter servicelovens § 118. Forslaget vil både omfatte forældre, der passer et barn med handicap i hjemmet, og forældre, som hjemmetræner efter § 32 i serviceloven. Uanst om det drejer sig om nogle få timer om ugen eller fuldtids.

Ifølge det lovforslag, der er sendt i høring, foreslås det, at der indføres et loft over kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste på 19.613 kr. om måneden svarende til 235.356 kr. om året for modtagere, der får udbetalt ydelsen på fuld tid. Hvis forælderens bruttoindkomst er lavere end dette ydelsesloft, påvirkes den tabte arbejdsfortjeneste ikke af den foreslåede ændring, men det er meget få lønmodtagere, som i dag aflønnes med mindre end 19.613 kr om måneden – ca. 5 procent. De øvrige 95 % vil altså opleve en større eller mindre indkomstnedgang hvis de overgår til tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis en forældre til et barn med handicap får bevilget et lavere antal timer end den hidtidige arbejdstid, reduceres maksimumbeløbet forholdsmæssigt med den andel, som de visiterede timer udgør af den hidtidige arbejdstid.

Der sker ingen ændringer i beregningen af pensionsbidrag, feriepenge mv., som stadig foretages ud fra den fastsatte bruttoydelse på samme måde som efter nugældende regler. Det foreslås desuden, at ydelsesloftet på 19.613 kr. månedligt reguleres en gang om året pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår.

Forslaget indebærer ingen ændringer i, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at en forælder kan visiteres til tabt arbejdsfortjeneste. Der foreslås heller ingen ændringer i, at forældrene kan dele den tabte arbejdsfortjeneste imellem sig.

Ydelsesloftet på 19.613 kr. om måneden alene skal gælde for ansøgninger om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, der indgives efter den 1. januar 2011. Det foreslås endvidere, at borgere, der i løbet af 2010 har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste uanset hjælpens omfang, f.eks. på enkeltdage vil være omfattet af de nugældende beregningsregler, såfremt betingelserne for at modtage ydelsen i øvrigt er opfyldt. For denne gruppe borgere vil ydelsesloftet dermed heller ikke gælde.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er det af afgørende betydning for regeringen at sikre, at familier, der aktuelt modtager tabt arbejdsfortjeneste enten i hele eller dele af deres arbejdstid, ikke berøres af forslaget om indførelse af ydelsesloftet. Disse familier, der er gået ind i ordningen med tabt arbejdsfortjeneste ud fra bestemte økonomiske forudsætninger, foreslås derfor ikke at blive berørt af regelændringen. I 2009 var der ca. 18.800 borgere, som i løbet af året modtog hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Sammenligning af nuværende og forslagets formulerng af § 42 i serviceloven
Ændringer i udkastet til ny lov er markeret med blå tekst.

Nuværende formulering af § 42

 

Ny formulering af § 42 (fra 1.1.2011)

§ 42.   Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

 

§ 42. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Stk. 1 (fortsat). Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Der indregnes bidrag til pensionsordning, der udgør 6 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2003 og 10 pct. af bruttoydelsen pr. 1. januar 2004. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.

 

Stk. 2. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 19.613 kr. om måneden. Maksimumbeløbet reduceres forholdsmæssigt med den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der indregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om arbejdsmarkedets tillægspension ATP-bidrag af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3.

 

 

 

Stk. 3. For personer, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i løbet af 2010 uanset omfanget af hjælpen, fastsættes ydelsen på baggrund af den tidligere bruttoindtægt uden hensyn til det i stk. 2 nævnte maksimumbeløb på 19.613 kr. om måneden. Bidrag til pensionsordning og ATP-bidrag fastsættes efter reglerne i stk. 2.

Stk. 2.   Indenrigs- og socialministeren fastsætter regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 1, herunder om indregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af udgifter til ATP-bidrag.

 

Stk. 4. Socialministeren fastsætter regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 2-3, herunder om indregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af udgifter til ATP-bidrag.

Læs udkast til lovforslag om ændring af lov om social service ((Justering af reglerne om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og tilskud til høreapparater)

Udkastet er sendt til høring hos en lang række af interessenter – herunder handicaporganisationer. Høringsfristen udløber den 14. september 2010. Der vil senere blive udarbejdet en ny bekendtgørelse og en ny vejledning, som vil blive udsendt i særskilt høring. Lovforslaget fremsættes i Folketinget i starten af oktober måned og forventes at træde i kraft den 1.1.2011.

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /04.09.2010