DANMARK

Ny aftale vil forringe ankemuligheder

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2012, hvoraf det fremgår, at ankesystemernes mulighed for at ændre kommunale afgørelser skal indskrænkes. Aftalen – hvis den bliver gjort til lov – vil betyde en væsentlig forringelse af handicapforældres retssikkerhed og vil give mulighed for store forskelle i tilbud fra kommune til kommune. Danske Handicaporganisationer og en række andre foreninger har forgæves advaret imod de aftalte forringelser.

I aftalen mellem KL og regeringen er der især to afsnit, som vil få betydning for børn med handicap og deres forældre; nemlig afsnittene om specialundervisning og om det specialiserede socialområde, som indbefatter børn og voksne med handicap.

Afgørelser kan begrundes økonomisk

Den mest vidtgående del af aftalen på disse områder præciserer, at afgørelser efter serviceloven ikke længere udelukkende skal være fagligt begrundede, men at såvel faglige som økonomiske hensyn skal indgå i konkrete afgørelser. Man kan sige, at sådan har det altid været, men det er sket i det skjulte. Hvis aftalen bliver gjort til lov, så vil en kommune fremover lovligt kunne angive økonomiske hensyn som begrundelse for en afgørelse. Implementeringen vil bl.a. indebære, at lokalt fastsatte serviceniveauer fremover skal indgå i grundlaget for ankeafgørelser efter serviceloven.

Denne mulighed for at begrunde afgørelser økonomisk er indført for at give kommunerne mulighed for at styre deres økonomi og bliver af kommunerne fremstillet som en sejr for det lokale demokrati, fordi der bliver råderum for lokalpolitiske prioriteringer på en mere direkte måde end tidligere.

Desuden er det aftalt, at der skal ske en styrkelse af kvaliteten af ankeafgørelser, og at der skal være en styrket kommunikation og samarbejde mellem kommunerne og ankesystemet. Endelig er det aftalt, at der skal ske ”en opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn”. Hvad denne formulering dækker over er uklart, men kan frygte at resultatet vil blive en svækkelse af handicaporganisationernes indflydelse i de sociale nævn.

Klagenævnet for specialundervisning begrænses

Aftalen på specialundervisningsområdet bekræfter sidste års aftale om at styrke inklusionen af børn med handicap i folkeskolen. Det skal i følge aftalen bl.a. ske ved at ændre klagesystemet – dvs. Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning – således at det tager hensyn til målsætningen om en mere inkluderende folkeskole. Det skal ske på følgende måder:

Det hedder også i aftalen, at selv om det frie skolevalg for børn med behov for vidtgående specialundervisning er en god rettighed, som giver borgeren mulighed for at søge om optagelse på andre skoler end distriktsskolen, så må mulighederne for et frit skolevalg begrænses på følgende måder.

KL er glade for aftalen

I en pressemeddelelse skriver KL, at mange kommuner har oplevet, at Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning har underkendt kommunernes beslutninger om at inkludere elever frem for at sende dem i specialklasser eller på specialskoler. Fremover kommer der til at gælde omvendt bevisbyrde, så klagenævnet skal have helt særlige, faglige grunde til at omgøre en kommunes beslutning om inklusion.

Også i forhold til frit valg på specialundervisningsområdet har KL fået indrømmelser. KL fremhæver, at regeringen har lovet at fremsætte et lovforslag, der sikrer, at en skolekommune ikke kan visitere en elev til et mere vidtgående specialundervisningstilbud end det, som bopælskommunen har visiteret til. Samtidig ændres befordringsreglerne, så en elev kun kan få udbetalt befordring svarende til det tilbud, som bopælskommunen ville visitere til.

På det specialiserede børne- og voksenområde afleverede KL sidste år et katalog med sager, der illustrerede, at ankesystemet i en række tilfælde ændrer kommunernes beslutninger. En efterfølgende analyse har dokumenteret, at det er meget vanskeligt for kommunerne at fastlægge et egentligt serviceniveau. Samtidig viser analysen, at ankesystemet i dets afgørelser kun i mindre omfang inddrager lokalt fastsatte serviceniveauer de steder, hvor et sådant er fastlagt.

Med økonomiaftalen for 2012 forpligter regeringen sig til at fremsætte lovforslag, der dels tydeliggør hvor der kan fastsættes lokale serviceniveauer, dels sikrer at ankesystemet i dets vurdering af sagerne medtager kommunens fastlagte serviceniveau.

Handicaporganisationerne er bekymrede

LEV skriver i deres kommentar til aftalen, at det er et åbent angreb på retssikkerheden. LEV formand Sytter Kristensen udtaler:
”Vi har længe vidst, at KL har udset sig ankesystemet som den nye prügelknabe for økonomien i kommunerne. Men jeg er mildest talt forbløffet over, at regeringen er med på den vogn. Et uaf­hængigt ankesystem, der alene forholder sig til lovgivningens bogstav og intention, er det eneste reelle værn om den enkelte borgers retssikkerhed. Hvis KL kommer igennem med det her, sætter regeringen på lange strækninger serviceloven - og dermed Folketinget - ud af kraft. Det er pinagtigt at se, hvordan en privat interesseorganisation som KL nærmest tildeles rollen som lovgiver.”

I en fællesudtalelse fra Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, BUPL samt Socialpædagogernes Landsforbund advares også kraftigt imod konsekvenserne for handicappedes retssikkerhed:

”Skal alle fortsat bakke op om det kommunale selvstyre, og kommunerne som primær leverandør af social service, så skal alle borgere kunne føle sig sikre på, at de får en retfærdig sagsbehandling, som tager udgangspunkt i lovens bogstav og intention. En del kommuner er dygtige og efterlever god forvaltningspraksis i størstedelen af deres sager. Men desværre er der også kommuner, der falder fuldstændigt igennem og gang på gang ikke formår at levere det, borgerne har ret til. Det er uacceptabelt, at de borgere, som tilfældigvis bor i sidstnævnte kommuner, skal efterlades i et retssikkerhedsmæssigt tomrum. Derfor må KL gribe i egen barm i stedet for at pege på klagesystemet som årsag til de økonomiske problemer. (...) Det er katastrofalt, hvis lovgivningen sættes ud af kraft og vilkårligheden råder. Klagesystemet må ikke svækkes.”

Kilde: Aftale om kommunernes økonomi for 2012
Læs aftalen på Finansministeriet website

Joi Bay 07.06.2011