DANMARK

Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste

Socialministeriet har udsendt den nye vejledning om tabt arbejdsfortjeneste. Det sker mere end et halvt år efter, at de nye beregningsregler trådte i kraft den 1. januar 2011. Vejledningen repræsenterer ministeriets lovtolkning og er især målrettet kommunale sagsbehandlere, men vejledningen er også uundværlig for forældre, der modtager eller ansøger om tabt arbejdsfortjeneste. Den nye vejledning omhandler de nye regler om beregning af tabt arbejdsfortjeneste.

Vejledningen om tabt arbejdsfortjeneste er i de fleste afsnit uændret i forhold til sin forgænger. Men afspejler nu den forringelse i mulighederne for at få kompensation for løntab i forbindelse med pasning af et barn med handicap i hjemmet, som blev vedtaget i forbindelse med regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en økonomisk genopretningsplan.

Betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste

En af ændringerne omhandler betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Det er– i pkt. 201 – præciseret, at bevilling af tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at pasning i hjemmet er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne hos barnet. Og det er desuden en betingelse, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er forældrene, der passer barnet i hjemmet. Denne betingelse er ikke ny, men det er nu understreget, at der skal ske en vurdering af, om barnet vil kunne passes af andre – fx en barnepasser. Heri ligger der en præcisering af, at tabt arbejdsfortjeneste og aflastning i hjemmet (efter servicelovens § 41) eller praktisk hjælp i hjemmet (efter § 44) kompletterer hinanden og at aflastning i form af en passer kan erstatte en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Regler for beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Punkt 209 omfatter de nye regler for beregning af tabt arbejdsfortjeneste. Udgangspunktet for beregningen er stadig den tidligere bruttoindtægt, men der er nu en overgrænse på 19.613 kr. om måneden. Dette bruttobeløb gælder uanset antallet af arbejdstimer, og der skal ikke ske en omregning af beløbsloftet til en timeløn. Det skal forstås på den måde, at hvis en forælder skal have fuldtids tabt arbejdsfortjeneste og hvis forælderen forinden har fået mindre end 19.613 kr. om måneden (uanset antallet af arbejdstimer), så vil beløbsloftet ikke påvirke beregningen af tabt arbejdsfortjeneste, som i stedet fastsættes ud fra den tidligere bruttoindtægt. Hvis en forældre – i et tænkt eksempel – fx har arbejdet halv tid og har haft en bruttoindtægt på 18.000 kr. om måneden, så vil denne forældres tabte arbejdsfortjeneste være 18.000 kr. (dog fratrukket evt. besparelser som følge af ophør af arbejde). Hvis en forældre derimod har arbejdet på fuld tid og har haft en bruttoindtægt på 36.000 kr. om måneden, så vil den tabte arbejdsfortjeneste maksimalt kunne udgøre 19.613 kr. om måneden.

Denne måde at beregne den tabte arbejdsfortjeneste på indebærer, at højtlønnede og personer på fuld tid rammes hårdere af beløbsgrænsen end forældre, der er lavere lønnet eller som har arbejdet mindre end fuld tid.

Hvis antallet af timer, der kompenseres vha. tabt arbejdsfortjeneste, er lavere end det antal timer, som forælderen arbejder inden den tabte arbejdsfortjeneste, så skal der ske en forholdsmæssig reduktion af den tabte arbejdsfortjeneste. Hvis en forælder forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste fx har haft en bruttoindtægt på 25.000 kr. om måneden, og borgeren visiteres til tabt arbejdsfortjeneste på halv tid i forhold til det oprindelige timetal, vil ydelsesloftet være på 9.806,50 kr. om måneden.

Overgangsordningen

Beløbsgrænsen på 19.613 gælder kun for ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste efter den 1. januar 2011. Ansøgninger inden denne dato skal behandles efter de gamle regler. Dette gælder også, hvis en ansøgning, der er indsendt i 2010 først bliver afgjort af kommunen efter den 1. januar 2011, eller hvis der i 2011 eller senere sker en ændring af timetal af en løbende bevilling opad eller nedad.

Desuden gælder der en særlig regel om, at forældre, der i 2010 har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, skal have beregnet en ny bevilling af tabt arbejdsfortjeneste efter de gamle regler – dvs. at beregningen skal ske ud fra den tidligere bruttoindtægt uanset beløbsgrænsen. Denne ordning gælder uanset hvor mange eller få timers tabt arbejdsfortjeneste, som forælderen har modtaget i 2010. Den samme overgangsordning gælder også i de tilfælde, hvor et forældrepar efter den 1. januar 2011 vælger at dele en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste eller vælger at lade bevillingen overgå fra den ene til den anden forælder.

Regulering og pensionsindbetaling

Lige som tidligere skal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, være opmærksomme på reglerne om regulering af den tabte arbejdsfortjeneste og indbetaling til pensionsordning. På netop disse to områder sker der ofte fejl i den kommunale sagsbehandling. Reglerne om regulering og pension er uændrede for de forældre, der tidligere har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, men for nye modtagere, der er omfattet af beløbsgrænsen, skal den tabte arbejdsfortjeneste reguleres på en lidt anderledes måde end tidligere. Reguleringen sker en gang årligt (den 1. januar) med 2,0 procent tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår.

Vejledningen er offentliggjort som en ændring af den eksisterende Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven). Ændringerne er altså ikke indarbejdet i den generelle vejledning, men vil blive det, næste gang den generelle vejledning revideres.

Læs Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
VEJ nr 57 af 08/08/2011

ABAforum.dk har en regelsamling med henvisninger til alle bestemmelser af relevans for forældre til børn med handicap. Regelsamlingen er kun tilgængelig for medlemmer af ABA-foreningen.

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /12.08.2011