DANMARK

Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses

Regeringen har nu fremlagt sin lovpakke for folketingsåret 2011-12 – dvs. planen for, hvilke lovforslag, der vil blive lagt frem i folketinget. Lovpakken indeholder flere revisioner af lovgivning om børn med handicap – både på social- og undervisningsområdet. På begge områder vil ankemulighederne blive indskrænket og specialundervisning vil blive forbeholdt en mindre gruppe af børn. Som tidligere annonceret bliver tabt arbejdsfortjeneste forhøjet og lovgivning om hjemmetræning skal revideres.

Ny afgrænsning af specialundervisning

Undervisningsministeren vil fremsætte en forslag om ændring af folkeskoleloven med det formål at fremme inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Forslaget indfører en ny afgræsning af specialundervisning, således at specialundervisning kun omfatter støtte til børn i specialklasser og specialskoler samt støtte til børn, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentlig. Forslaget er en konsekvens af den tidligere regerings aftale om kommunernes økonomi for 2011.

Lovforslaget vil begrænse målgruppen for specialundervisning til børn, der enten går i et segregeret specialpædagogisk tilbud eller som modtager mindst 9 timers støtte i en almindelig klasse. I dag er der ikke en sådan grænse, og alle børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning, kan få adgang til de særlige ressourcer i specialundervisning. Bl.a. specialpædagogisk rådgivning fra fx PPR til forældre og lærere; særlige undervisningsmaterialer og hjælpemidler; undervisning, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens forudsætninger; personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen samt særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.

Denne begrænsning af målgruppen for specialundervisning vil især ramme elever med mildere grad af handicap og som kun har behov for hjælp i enkelte fag eller på særlige indsatsområder – fx børn med ordblindhed. Hvis grænsen på 9 timers støtte også får konsekvenser for adgangen til at anke afgørelser om specialundervisning, så er der derimod tale om en udvidelse af ankemulighederne. I dag skal barnet være visiteret til mindst 12 timers støtte om ugen for at forældrene har mulighed for at anke en kommunal afgørelse.

Begrænsning af klagemuligheder

Undervisningsministeren vil også ændre det eksisterende klagesystem på specialundervisningsområdet – det vil sige Klagenævnet for Vidtgående Specialundervisning. Formålet er at indrette klagesystemet under hensyntagen til målsætningen om en mere inkluderende folkeskole. Det foreslås bl.a., at der indsættes en særlig formodningsregel, så det vil kræve særligt vægtige faglige grunde, før klagenævnet kan tilsidesætte en kommunal afgørelse om at give et inkluderende tilbud. Det vil sige, at det fremover bliver ovenud vanskeligt at få omstødt en kommunal afgørelse om, barnet skal enkeltintegreres i stedet for at blive visiteret til en specialskole eller en specialklasse. Forslaget er en konsekvens af aftalen om kommunernes økonomi for 2012.

Godkendelse af undervisning til børn i dagbehandling

Endelig vil undervisningsministeren fremsætte lovforslag om ændring af folkeskolelovens, således at undervisningsministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbuddet til børn, der af de sociale myndigheder i bopælskommunen er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted i en anden kommune. Forslaget er en opfølgning af aftalen om kommunernes økonomi for 2011. Forslaget vil indebære, at det ikke længere er opholdskommunen, der fastlægger service- og udgiftsniveauet for undervisning af børn, der er visiteret til et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted.

Forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste

Som tidligere annonceret vil socialministeren fremsætte forslag om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste. Forslaget giver forældre, der har børn med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, mulighed for at passe deres børn samtidig med, at de får en bedre kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Loftet for tabt arbejdsfortjeneste hæves fra ca. 20.000 kr. til 27.500 kr. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. Forslaget følger også op på aftalerne om satspuljen for 2012.

Revision af lovgivning om hjemmetræning

I loven, der i 2008 indførte muligheden for at få godkendt og finansieret træning af et barn med vidtgående handicap i hjemmet, er der en bestemmelse om at lovgivningen skal revideres i den nuværende folketingssamling. Af regeringens lovpakke fremgår det, at ministeriet stadig overvejer, hvilke ændringer der kan komme på tale. Tidligere har forligspartierne – den nuværende og den tidligere regering – aftalt, at det ikke længere er forældre, der skal påtage sig behandlingsansvaret, som i stedet skal varetages af autoriseret sundhedspersonale. Det hedder i det notat, som satspuljepartierne har diskuteret, at der fremover skal stilles krav om, at træning efter servicelovens § 32 skal tilrettelægges og forestås af autoriserede sundhedspersoner (se artiklen Partier aftaler ændring af regler om hjemmetræning)

Forringede ankemuligheder

Den mest vidtgående lovændring på socialministerens område er uden tvivl forslaget om at ændre reglerne om anke af sociale afgørelser. Regeringen vil – efter aftalte med KL om kommunernes økonomi for 2012 vedrørende det specialiserede socialområde – ændre retssikerhedsloven. Lovforslaget præciserer, at kommunerne i overensstemmelse med forvaltningsretlige grundsætninger har mulighed for at fastsætte lokalpolitisk besluttede serviceniveauer for ydelser efter loven, samt at lovligt fastsatte serviceniveauer skal indgå som en del af afgørelsesgrundlaget for ankemyndighederne, når kommunerne henviser til disse i påklagede afgørelser. Derudover præciseres det, at såvel faglige som saglige økonomiske hensyn skal indgå i kommunernes konkrete afgørelser.

Dette lovforslag vil ændre radikalt på retstilstanden for sociale klienter – herunder børn med handicap. Forslaget vil i vidt omfang begrænse De Sociale Nævns muligheder for at omgøre kommunale afgørelser hvis disse er truffet med henvisning til et kommunalt serviceniveau. Lovforslaget vil indebære, at det tidligere princip om, at det kun er faglige hensyn, der styrer sociale afgørelser, nu opgives og i stedet indføres økonomiske hensyn. Der er tale om en betydelig indskrænkning af retssikkerheden for sociale klienter – herunder børn med handicap.

Ledsageordning for unge med handicap

Endelig vil socialministeren udvide den eksisterende ledsageordning for unge med handicap. Forslaget indebærer, at ledsageordningen i servicelovens § 45 for unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne ikke kan færdes alene, udvides til også at omfatte børn og unge mellem 12 og 15 år. Forslaget følger op på aftalerne om satspuljen for 2012.

Kilde: Lovgivning Folketingsåret 2011-12, november 2011

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /30.11.2011