DANMARK

Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste

Den forringelse af ydelser til tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn med handicap i hjemmet, som den tidligere regering indførte ved årsskiftet bliver sandsynligvis delvist rullet tilbage. Det fremgår af den nye regerings finanslovsforslag, at der i 2012 afsættes 212 mio. kr. til bl.a. initiativer målrettet personer med handicap og deres familier. Men midlerne er ikke afsat på selve finansloven. De skal i stedes findes i satspuljemidlerne, og genindførelse af fuld kompensation er opgivet. Nu taler regeringen i stedet om ’en rimelig kompensation’ til flere forældre.

Da de nuværende regeringspartier var i opposition kritiserede de forringelserne i kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og lovede, at det ville blive ændret, hvis de vandt regeringsmagten. I den fælles S-SF økonomiske plan, Fair Løsning 2020, skrev de to regeringspartiker i maj måned i år, at loftet over tabt arbejdsfortjeneste var et af de elementer, som en eventuel ny regering ikke ville videreføre. Og i regeringsgrundlaget fra oktober i år stod der, at regeringen vil have fokus på mennesker med handicap og deres vilkår, herunder give forældre, der har børn med handicap eller alvorlig sygdom, mulighed for at passe deres børn samtidigt med, at de får en rimelig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Nu er der forslag om at afsætte midler til en bedre kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Men ikke i selve finansloven. Pengene skal tages fra satspuljemidlerne. Af finanslovsforslaget fremgår det, at regeringen vil bruge satspuljemidler til en række initiativer målrettet handicappede. Bl.a. til en forhøjelse af ydelsesloftet i ordningen for tabt arbejdsfortjeneste, så flere får en rimelig kompensation ved pasning af handicappede eller alvorligt syge børn (s. 38 i Ansvar og handling: oplæg til finanslov 2012). Det er planen at afsætte 212 mio. kr. i 2012 og 217 mio. kr. i 2013.

Disse beløb skal dog også anvendes til andre formål end at forhøje kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste. Det nævnes, at pengene skal gå til en række initiativer målrettet handicappede og til frivilligt arbejde m.v. Hvad de andre formål mere specifikt dækker over er ikke nævnt, og man kan heller ikke se, hvor stor en del af de afsatte midler, der konkret skal gå til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Men når der nævnes frivilligt arbejde, så er der tale om en kompensation for det fald i tipsmidlerne, som forventes fordi spillelovgivningen i Danmark er blevet liberaliseret. Tidligere har Danske Spil haft monopol på en række spil og en del af deres overskud er blevet givet til frivilligt socialt arbejde via de såkaldte tipsmidler. Det er altså planen, at en del af de 212 mio. kr. fra satspuljen skal anvendes til at erstatte de mistede tipsmidler.

Det er derfor ikke muligt i finanslovsforslaget at få et mere præcist indblik i, hvor meget den tabte arbejdsfortjeneste i givet fald skal forhøjes. Men det er tydeligt, at det ikke er planen at genindføre den fulde, 100 procents dækning af løntab i forbindelse med pasning af et barn med handicap i hjemmet.

Satspuljen er ikke en del af det statslige budget. Satspuljen er nærmere en slags statslig fond, hvis midler stammer fra overførselsindkomster, der ikke fuldt ud reguleres i takt med lønudviklingen på arbejdsmarkedet. Satspuljeordningen indebærer, at overførselsindkomsterne reguleres årligt med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af årslønsudviklingen på arbejdsmarkedet. 0,3 pct. heraf overføres til satspuljen. Det årlige puljebeløb bruges til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper. I regeringens finanslovsforslag er der ønske om at anvende halvdelen af satspuljen på ca. 1 mia. kr. til regeringens initiativer - herunder bedre kompensatoin for tabt arbejdsfortjeneste.

Fordelingen af satspuljemidlerne sker ikke ved vedtagelsen af finansloven, men i særlige forhandlinger mellem de partier, der indgår i satspuljeforliget. Det vil sige alle partier med undtagelse af Enhedslisten, der ikke mener, at man skal finansiere statslige initiativer ved at reducere reguleringen af overførselsindkomster.

Finansiering via satspuljemidlerne indebærer altså, at der skal opnås enighed mellem den nuværende regering og de tidligere regeringspartier. Til b.dk siger Venstres socialordfører Eyvind Vesselbo, at man ikke på forhånd kan fastløse satspuljemidlerne til noget som helst. Dem skal der forhandles om. Regeringen kan ikke på forhånd snuppe halvdelen af pengene, siger han. De konservatives Tom Behnke udtaler samme sted, at finansieringen med satspuljemidlerne er et oplæg til forhandling. Ifølge Tom Behnke har de konservative nogle ønsker til satspuljemidlerne, og de bliver taget med til forhandlingerne, der starter i næste uge. Så skal der lægges arm med regeringen om at finde et kompromis, siger Behnke.

Kilde: www.b.dk, 4. 11. 2011
Læs regeringens forslag til finanslov
Læs regeringsgrundlaget

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /04.11.2011