DANMARK

Stop for merudgifter kræver afgørelse

I pressen har der i den senere tid været rapporter om kommuner, der lader bevillinger af merudgifter udløbe automatisk, og hvor en forlængelse forudsætter en ny ansøgning. Denne praksis er ikke lovlig, viser et svar fra socialminister Karen Hækkerup til Folketingets Socialudvalg.

Spørgsmålet er blevet stillet af Sine Brix, som repræsenterer Enhedslisten i Folketinget. Hun bad ministeret redegøre for, hvilke muligheder forældre har, hvis en kommune tidsbegrænser og afbryder udbetalingen af merudgiftsydelser efter servicelovens § 41. Baggrunden er bl.a. en lang række sager fra Høje Tåastrup Kommune, der i løbet af 2011 systematisk har ladet bevillinger af merudgiftsydelse udløbe, og har krævet at forældrene skal søge igen, før kommunen vil genvurdere behovet for merudgiftsydelse. Disse sager har bl.a. været beskrevet i radioprogrammet Orientering på P1.

Ministeren understreger i sit svar, at merudgiftsydelsen efter servicelovens § 41 er en løbende ydelse, som ikke kan standses, med mindre kommunen træffer en afgørelse om afbrydelsen. En sådan afgørelse skal overholde kravene til forvaltningsmæssige afgørelser – dvs. den skal indeholde en begrundelse og en klagevejledning. Dette gælder også i de tilfælde, hvor kommunen oprindelig af administrative grunde har fastsat en tidsfrist for opfølgning af en tidligere bevilling. Det vil sige, at det ikke er lovligt at lade en løbende bevilling automatisk udløbe en bestemt dato.

Ministeren skriver også i sit svar, at hvis kommunen automatisk stopper eller ændrer udbetalingerne - uden at træffe afgørelse på tidspunktet for en eventuel tidsfrist – så vil man kunne klage til statsforvaltningen, som er den instans, der fører tilsyn med kommunernes overholdelse af lovgivningen. Desuden har man som forældre, der automatisk og dermed ulovligt er blevet frataget en merudgiftsydelse, mulighed for at henvende sig til Folketingets Ombudsmand eller at anlægge en sag ved domstolene.

Konklusionen er altså, at en bevilling af merudgiftsydelse er en løbende bevilling, der først må stoppes eller revideres når der er sket en ny sagsbehandling og truffet en ny afgørelse i kommunen. Det er ikke lovligt at lade løbende bevillinger automatisk udløbe på et bestemt tidspunkt. Dette gælder også for andre løbende ydelser – bl.a. bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræningsbevillinger.

Læs social- og integrationsministerens svar på Socialudvalgets spørgsmål nr. 8/2011-12.
Læs om mulighederne for at klage til statsforvaltningen på ABAforum.dk (kun for medlemmer af ABA-foreningen)

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /26.11.2011