DANMARK

Nye muligheder for børn over 12 år

Folketinget har den 1. marts 2012 vedtaget en lov, der udvider retten til ledsagelse til også at omfatte børn og unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse mellem 12 og 15 år. Tidligere har en ung skullet være over 16 år for at have ret til ledsagelse. Ledsageordningen kan ikke bruges til socialpædagogiske formål. Alle folketingets partier stemte for lovforslaget. Ledsagelsen kan være op til 15 timer om måneden.

Den nye lov er ganske kortfattet og ændrer alene teksten i § 45, stk. 1 i serviceloven på denne måde:

»Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år, som har et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.«

Loven er et resultat af satspuljeaftalen for 2012 mellem Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Forslaget har til formål at give børn og unge inden for målgruppen mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet uden altid at skulle bede deres forældre om hjælp, hvorved de får øgede muligheder for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge. Loven har således til formål at medvirke til en større inklusion i samfundet af børn og unge med nedsat funktionsevne samt at medvirke til, at denne gruppe bliver mere selvstændig og uafhængig af hjælp fra deres forældre.

Loven er kommet i stand efter en forsøgsordning, hvor der i ti kommuner blev givet ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år efter samme retningslinjer, som gælder i ledsageordningen for unge mellem 16 og 18 år. Forsøget blev evalueret i sommeren 2011. Resultaterne af evalueringen viser generel høj tilfredshed med ordningen hos såvel de deltagende børn og unge som hos deres forældre, og ordningen har en positiv virkning på børnenes og de unges fritidsliv. Evalueringen viser endvidere, at de deltagende kommuner virker positive over for forsøgsordningen, og der gives udtryk for, at en sådan ordning vil være et godt supplement til de eksisterende handicapkompenserende ydelser rettet mod børn og unge.

Den nye lov træder i kraft den 15. marts 2012, og den bekendtgørelse, der skal regulere den nye ordning, har været i høring, men er endnu ikke udsendt i sin endelige form. Ifølge bekendtgørelsen kan den person, der skal have ledsagelse, selv udpege en person til at udføre opgaven. Men der kan ikke ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning til den, der skal have ledsagelse.

Det er i udkastet til bekendtgørelse præciseret, at ledsageordningen ikke indeholder socialpædagogisk bistand, men udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i. Ordningen er altså begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Det er uklart, hvad denne begrænsning kommer til at betyde i praksis. ’Efterspørge’ skal efter alt at dømme forstås som ’have behov for’ og er ikke udtryk for at den unge selv skal kunne formulere sine ønsker. I den eksisterende vejledning på området, er målgruppen afgrænset som fx kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagsynede, unge med psykisk udviklingshæmning og andre, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd. Derimod er unge med nedsat funktionsevne som følge af sindslidelse eller af sociale årsager ikke en del af målgruppen. Dette skyldes, at arbejdet med disse unge stiller nogle særlige krav med hensyn til indsigt og træning, som ligger ud over de kvalifikationer, som de kommunalt ansatte ledsagere forudsættes at skulle have.

I princippet skal familien selv betale både egne og ledsagerens udgifter til ledsagede aktiviteter – fx biografbilletter, spisning osv. Desuden skal ledsagerens befordringsudgifter dækkes. Men det er muligt at søge om at få dækket sådanne udgifter op til 761 kr. (2010-priser) årligt som en nødvendig merudgift ved barnets forsørgelse. Ifølge den eksisterende vejledning på området – som indtil videre kun dækker ledsagelse af unge over 16 år – kan kommunen desuden efter en konkret vurdering dække udgifter til ledsagerens befordring og udgifter til enkeltstående aktiviteter.

Som nævnt kan der ydes ledsagelse i op til 15 timer om måneden, men der er også mulighed for at opspare op til seks måneders ledsagelse, hvis man har behov for længerevarende ledsagelse, og hvis man kan planlægge dette måneder i forvejen.

Læs om loven som vedtaget af folketinget

Læs bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven

Læs den eksisterende vejledning om ledsageordning (pkt. 235 – 246 i Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier)

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap

Lovforslag revideres efter kritik
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /03.02.2012