DANMARK

Overskridelse af 4 måneders frist er ulovlig

Mange sociale indsatser over for børn forudsætter en såkaldt børnefaglig undersøgelse - § 50-undersøgelse. Det gælder bl.a. iværksættelse af hjemmetræning. I en sag fra Herning Kommune har Statsforvaltningen Midtjylland udtalt, at kommunen har overtrådt serviceloven ved ikke at overholde 4-måneders fristen for færdiggørelse af § 50-undersøgelsen. Sagen handler ikke om hjemmetræning, men vil også have gyldighed når bevilling af hjemmetræning bliver forsinket af § 50-undersøgelser, der trækker ud.

Statsforvaltningen Midtjylland er – i lighed med de øvrige fire statsforvaltninger – tilsynsmyndighed for kommunernes forvaltning. Det betyder, at man kan klage over kommunale lovovertrædelser til statsforvaltningen. Det gjorde forældrene til en dreng i 9. klasse, da Herning Kommune have brugt 10 måneder på at udarbejde en § 50-undersøgelsen. Drengen lider af ADD (Attention Deficit Disorder) og depression og den børnefaglige undersøgelse skulle klarlægge mulighederne for foranstaltninger i forhold til drengens problemer.

Herning Kommune har udtalt sig i klagesagen og har argumenteret med, at selv om selve § 50-undersøgelsen ikke er færdiggjort, så har kommunen handlet i sagen, og igangsat praktiske initiativer. Kommunen beklager, at den ikke har overholdt tidsfristen for dokumentation og handleplan. Kommunen anfører, at den har vægtet den praktiske del højere end det administrative.

Statsforvaltningen er klar i sin vurdering af sagen: Herning Kommune har overtrådt serviceloven. Børnefaglige undersøgelser skal gennemføres, hvis det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Og det fremgår af serviceloven - § 50, stk. 6 - at undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen.

Ifølge statsforvaltningen er der en nær sammenhæng mellem servicelovens bestemmelser om børnefaglige undersøgelser og afgørelser om særlig støtte og foranstaltninger. Statsforvaltningen gør i sin vurdering af sagen opmærksom på, at formålet med disse regler er at oplyse sagen tilstrækkeligt til at kunne træffe de afgørelser, der er mest hensigtsmæssige i forhold til den enkelte borger. Der vil derfor være risiko for ikke at træffe de rigtige afgørelser, hvis kommunen ikke følger regler i servicelovens § 50.

Derfor konkluderer statsforvaltningen, at Herning Kommune har overtrådt serviceloven ved ikke at overholde tidsfristen for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse. Lovovertrædelsen får dog ikke andre konsekvenser end at statsforvaltningen har udtalt sig. Sagen er nemlig i mellemtiden blevet afsluttet.

Tilsvarende forsinkelser i færdiggørelse af § 50-undersøgelser forekommer hyppigt i forbindelse med ansøgninger om hjemmetræning. Ofte undskylder forvaltningen sig med, at de eksterne faglige instanser, der skal høres i forbindelse med undersøgelsen, er langsommelige og at det forsinker § 50-undersøgelsen. Men afgørelsen fra Statsforvaltningen Midtjylland viser, at det er kommunens ansvar at overholde servicelovens tidsfrister.

Sagen har sagsnr. 27.00.00-G01-1935-12 og afgørelsen fra Statsforvaltningen Midtjylland er offentliggjort på statsforvaltningernes website.
Se servicelovens bestemmelser om børnefaglige undersøgelser (§ 50)


Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap
Folketinget i modstrid med sig selv
Inklusion med ABA-metoden i TV2 Nyhederne
Adfærdsanalytisk succes på 52 danske folkeskoler
Nye muligheder for børn over 12 år
Lovforslag revideres efter kritik
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /10.07.2012