DANMARK

Mere end 1 års sagsbehandlingstid for klager

 


Sagsbehandlingstiden for ydelser til familier med børn handicap i Det Sociale Nævn for Hovedstaden er nu på 14 måneder. Det gælder klager over kommunale afgørelser om merudgiftstydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Sagsbehandlingstiden er vokset eksplosivt i hovedstadsregionen – for et år siden var sagsbehandlingstiden kun et halvt år. I de sociale nævn for resten af landet har der ikke været en tilsvarende stigning – her er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid mellem 3 og 7 måneder.

Figur over sagsbehandlingstid i De sociale Nævn
Grafik: ABAforum på grundlag af databasen ANKE8: Nøgletal kvartalsstatistik efter område, lovgrundlag og afgørelsestype – Ankestyrelsen 2013

Der er fem sociale nævn, som dækker hver deres region: Det sociale Nævn i Hovedstaden dækker Storkøbenhavn og Nordsjælland, nævnet for Sjælland dækker resten af Sjælland; nævnet i Syddanmark omfatter Fyn og Sydjylland osv.

Mens de gennemsnitlige sagsbehandlingstider indtil i år har været relativt stabile fra kvartal til kvartal, så er der i løbet af 2012 sket en markant stigning i sagsbehandlingstiden i Det sociale Nævn for Hovedstaden. Fra slutningen af 2011 til slutningen af 2012 – som er de nyeste tal – er sagsbehandlingstiden for klager over merudgiftsydelse steget fra 6 til 14 måneder. Og udvikling for sager om tabt arbejdsfortjeneste har været helt tilsvarende.

De lange ventetider på afgørelser i Det sociale Nævn for Hovedstaden skyldes dels at medarbejdere er blevet afskediget og dels, at antallet af sager, der indbringes for nævnet er i kraftig stigning. Der offentliggøres ikke statistik over antallet af indbragte sager, men antallet af afgjorte sager om merudgifter er mere end fordoblet fra slutningen af 2011 til 2012 i region Hovedstaden. Antallet af afgjorte sager om tabt arbejdsfortjeneste er i den samme periode vokset lidt mindre – med 63 procent.

Det er især sager fra Københavns Kommune, der har bidraget til denne udvikling. Halvdelen af alle klagesager i Det sociale Nævn for Hovedstaden stammer nu fra Københavns Kommune, selv om befolkningen i København kun udgør en tredjedel af befolkningen i region Hovedstaden. Københavns Kommune er altså i særlig grad overrepræsenteret i statistikken over klager i Det sociale Nævn i Hovedstaden.

Denne udvikling skyldes efter alt at dømme de administrative og bevillingsmæssige omlægninger, der er sket i Københavns Kommune. Som beskrevet i dagspressen i den forløbne uge har Københavns Kommunes Handicapcenter indført en såkaldt ’lean sagsbehandling’, som betyder, at de enkelte familier og børn med handicap ikke længere har en individuel sagsbehandler, og samtidig er der blevet givet et voksende antal afslag på ansøgninger og andre familier har fået beskåret deres ydelser.

Selv om antallet af klagesager fra Københavns Kommune er vokset kraftigt, og selv om forældrenes utilfredshed med kommunens afgørelser er i kraftig stigning, så får forældrene ikke medhold i deres klager i større udstrækning. Tværtimod. Kommunens afgørelser i sager om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste bliver nu godkendt i Det sociale Nævn i ca. 2/3 af alle klagesager, og andelen har været stigende. Især for sager om tabt arbejdsfortjeneste.


Procentandel af klagesager fra Københavns Kommune, der bliver stadfæstet i Det sociale Nævn

 

 

2010

2011

2012

Merudgiftsydelse

60

63

69

Tabt arbejdsfortjeneste

 

48

47

65

ABAforums beregninger på grundlag af databasen ANKE7: Kvartalsstatistik efter område, lovgrundlag og afgørelsestype – Ankestyrelsen 2013

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap

Længerevarende træningsorløb kan bevilges som merudgift
Grænser for nedsættelse af serviceniveau
Nye klagemuligheder
Første europæiske undersøgelse af intervention til småbørn med autisme
Sag i Ligebehandlingsnævnet om diskrimination imod norsk ABA-træner
Overskridelse af 4 måneders frist er ulovlig
Folketinget i modstrid med sig selv
Inklusion med ABA-metoden i TV2 Nyhederne
Adfærdsanalytisk succes på 52 danske folkeskoler
Nye muligheder for børn over 12 år
Lovforslag revideres efter kritik
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /05.04.2013