DANMARK

Ankestyrelsen

Forældrebetaling af SFO kan dækkes som merudgift

Ankestyrelsen har truffet afgørelse om dækning af forældrebetaling af SFO til store skolebørn med vidtgående handicap. Principafgørelsen betyder, at forældre til børn med handicap i en alder, hvor børn normalt ikke går i SFO, kan få dækket udgiften som merudgift.

Hvis et skolebarn med betydeligt og varigt handicap går i et specialfritidshjem, så skal kommunen yde et såkaldt behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det samme gælder hvis et barn med handicap af behandlingsmæssige grunde er visiteret til en anden type dagtilbud. Men disse regler om behandlingsmæssigt fripladstilskud gælder ikke for skolefritidsordninger – SFO’er – der oprettes efter folkeskoleloven. Bestemmelserne om fripladstilskud står i dagtilbudsloven, og her er skolefritidsordninger ikke nævnt.

Eftersom flere og flere kommuner nedlægger specialfritidshjemspladser og i stedet visiterer til SFO, så har forældrene ikke mulighed for at få et fripladstilskud. Men i stedet har de nu mulighed for at få dækket forældrebetalingen som en merudgift. Altså efter servicelovens § 41.

Sagen drejer sig om en 14-årig dreng, som går i en SFO, og som tilhører målgruppen for § 41 i serviceloven. Han har en alder, hvor børn uden handicap ikke længere går i SFO, og det betyder, at forældrene har en udgift til pasning efter skoletid, som andre forældre ikke har. På den baggrund har Ankestyrelsen vurderet, at servicelovens § 41 om merudgifter til barnets forsørgelse kan anvendes til at yde hjælp til udgifter til SFO for et større barn med nedsat funktionsevne.

Ankestyrelsen har lagt vægt på, at årsagen til at han stadig får i SFO er hans funktionsnedsættelse, og betingelsen om, at merudgiften skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, er opfyldt.

I forbindelse med sagen har Ankestyrelsen vurderet reglerne om fripladstilskud i dagtilbudslovens § 43. Her er nævnt en række situationer, hvor kommunen skal yde fripladstilskud til dagtilbud, men SFO til børn med nedsat funktionsevner er ikke nævnt. Ankestyrelsen er nået frem til, at dagtilbudsloven ikke er udtømmende på dette punkt. Så selv om udgifter til SFO ikke er nævnt i denne paragraf, så forhindrer det ikke, at forældrebetalingen kan dækkes som en nødvendig merudgift. Dermed har Ankestyrelsen underkendt en tidligere afgørelse i samme sag fra et socialt nævn. Nævnet var nået frem til, at familien ikke har ret til at få dækket deres merudgifter til SFO, fordi der i dagtilbudsloven var fastsat særlige regler om forældrebetaling.

Ankestyrelsens principafgørelse betyder, at andre forældre til børn med handicap i SFO nu kan søge om dækning af forældrebetalingen som en merudgift ved barnets forsørgelse. Det skal – som altid – konkret vurderes om barnet tilhører målgruppen for merudgifter, og om der er tale om en udgift, som andre forældre ikke ville have haft. Her vil barnets alder være afgørende. Hvis der er tale om et barn i den alder, hvor børn normalt går i SFO, er der ikke tale om en merudgift.


Ankestyrelsens afgørelse har nummer 55-13 og kan læses på Ankestyrelsens website

Dagtilbudslovens § 43 kan findes på Retsinformation

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap

Ombudsmanden kritiserer skoles håndtering af 1:1-specialundervisning i hele skoletiden
Mere end 1 års sagsbehandlingstid for klager
Længerevarende træningsorløb kan bevilges som merudgift
Grænser for nedsættelse af serviceniveau
Nye klagemuligheder
Første europæiske undersøgelse af intervention til småbørn med autisme
Sag i Ligebehandlingsnævnet om diskrimination imod norsk ABA-træner
Overskridelse af 4 måneders frist er ulovlig
Folketinget i modstrid med sig selv
Inklusion med ABA-metoden i TV2 Nyhederne
Adfærdsanalytisk succes på 52 danske folkeskoler
Nye muligheder for børn over 12 år
Lovforslag revideres efter kritik
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

Joi Bay /02.05.2013