DANMARK

SFI skal undersøge hjemmetræning


Sociologen Steen Bengtsson er leder af SFIs undersøgelse af hjemmetræning


Socialstyrelsen har sat Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – i daglig tale kaldet SFI – igang med at undersøge resultaterne af lovgivningen om hjemmetræning. Undersøgelsen skal opsamle erfaringer med hjemmetræning fra sagsbehandlere, socialchefer og forældre til børn i hjemmetræning. Undersøgelsen skal anvendes i forbindelse med den revision af lovgivningen, som Folketinget skal behandle i 2015-16.

Servicelovens § 32 blev ændret i 2008, således at forældre kan vælge hjemmetræning som supplement til eller erstatning for et dagtilbud, og for øjeblikket er mellem 100 og 150 familier i gang med hjemmetræning. Det er især børn med autisme og børn med hjerneskade, der trænes i hjemmet, og de metoder, der anvendes, er adfærdsanalytisk intervention til børn med autisme og Doman- eller Family Hope-metoderne til børn med hjerneskade.

SFIs undersøgelse skal vurdere resultaterne af lovændringen i 2008, og skal give viden om, hvordan ændringerne i Servicelovens § 32 er blevet udbredt og anvendt i kommunerne. Undersøgelsen fokuserer på følgende fem spørgsmål:

Derimod vil der ikke blive gennemført en egentlig effektundersøgelse. Antallet af børn er for lavt og for varieret til at det er muligt at effektvurdere interventionerne. En effektstudie vil enten kræve en randomisering – en tilfældig fordeling – af interventionerne eller en meget større gruppe af børn og familier.

Undersøgelsen er opdelt i fire forskellige delopgaver. I første omgang skal den eksisterende forskningslitteratur om hjemmetræning gennemgås. Anden delopgave vil være en undersøgelse af, hvordan ændringerne i servicelovens § 32 er blevet implementeret i kommunerne. I den forbindelse skal der udsendes spørgeskemaer til sagsbehandlere, der skal gennemføres fokusgruppeinterview med udvalgte sagsbehandlere, og der skal ske en gennemgang af sagsakter – både sager, hvor der er givet bevilling til hjemmetræning og sager, hvor der er givet afslag. Endelig skal også socialchefer fra udvalgte kommuner interviewes.

Den tredje delopgave fokuserer på forældrenes perspektiv. Her skal udvalgte forældre interviewes om deres oplevelse af hjemmetræningstilbuddet. Også forældre, der har fravalgt hjemmetræning og i stedet anvender et traditionelt dagtilbud, skal interviewes. De spørgsmål, der skal belyses er

Der skal interviewes mellem 10 og 20 hjemmetrænende familier og 10 familier, der ikke hjemmetræner. Det er et alt for spinkelt datagrundlag for at kunne give et dækkende billede af forældres erfaringer med hjemmetræning. Når man kun vil basere denne delopgave på mellem 10 og 20 interviews, så vil det ikke kunne afspejle de meget forskelligartede erfaringer, som er bestemt af hvilken kommune, familien bor i. Der er nogle kommuner, som har implementeret hjemmetræningslovgivningen ansvarsfuldt og som leverer en hurtig og effektiv sagsbehandling og visitation. Men der er også kommuner, som i de seneste fem år har modarbejdet hjemmetræningsordningen, og som bruger halve og hele år på at sagsbehandle ansøgninger, og som ender med kun at bevilge meget begrænsede økonomiske midler til hjemmetræning. Forældrenes erfaringer med hjemmetræning vil være helt afhængige af, hvilken kommune, de bor i, og for at få variationen med, er det nødvendigt med et meget bredere datagrundlag for forældretilfredshedsundersøgelsen. Der er maksimalt 150 familier, der hjemmetræner, og det er derfor realistisk at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt alle forældre til børn i hjemmetræningstilbud.

Den fjerde og sidste delopgave er en vurdering af, hvordan børn og unge, der modtager hjemmetræning, trives og udvikler sig sammenlignet med børn og unge, der er i et kommunalt dagtilbud. Her vil der være fokus på barnets kognitive og motoriske udvikling, barnets trivsel og sociale relationer samt familiens trivsel. Data til disse indikatorer vil dels komme fra interviews med forældrene og dels fra kommunernes lovpligtige tilsynsrapporter. Det fremgår ikke, om disse data kun vil omfatte de 10-20 børn, hvis forældre interviews, eller om datagrundlaget vil være bredere.

Der skal nedsættes en følgegruppe, som skal medvirke til at kvalitetssikre undersøgelsen. Men tilsyneladende er det planen kun at inddrage fagfolk i følgegruppen. Forældreorganisationer – ABA-foreningen eller Hjernebarnet – er ikke nævnt som mulige deltagere i følgegruppen.

Undersøgelsen ledes af seniorforsker Steen Bengtsson og forventes færdig i december 2014.

Kilde: Undersøgelse af lovændringer: servicelovens § 32. SFI-notat af 10.4.2013. 


Joi Bay /03.05.2013