DANMARK

Ankestyrelsen genoptager klagesager


Ankestyrelsen har i en række klagesager om hjemmetræning efter Family Hope metoden glemt at gennemføre en partshøring. Derfor skal sagerne nu genoptages. Ankestyrelsen har i disse sager givet kommuner medhold i, at der ikke skal godkendes hjemmetræning efter Family Hope metoden, og afgørelserne har i realiteten afskaffet muligheden for at få bevilget hjemmetræning efter denne metode. Sagerne bliver nu genvurderet, men det er dog usikkert om deti vil resultere i ændrede afgørelser. Hjemmetræning efter ABA-metoden er ikke påvirket af disse afgørelser fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens genoptagelse af sagerne fremgår af et svar fra socialministeren til Folketingets Socialudvalg. Manu Sareen skriver i sit svar på et spørgsmål fra Dansk Folkeparties Karina Adbøl (Spørgsmål 185, SOU 2013-14):

Ankestyrelsen kan bekræfte, at man i konkrete sager har stadfæstet afslag, hvor forældre har ønsket at træne deres barn efter Family Hope Centerets metoder. Ankestyrelsen har ikke generelt taget stilling til, hvorvidt den pågældende metode indeholder elementer, som vil kunne medføre, at der ydes hjælp hertil eller til følgeudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. Ankestyrelsen kan i øvrigt oplyse, at man over for Foreningen Hjernebarnet har tilkendegivet, at man er indstillet på at genoptage nogle konkrete sager. De pågældende familier er således ikke blevet hørt over et svar, som Ankestyrelsen har indhentet fra Sundhedsstyrelsen. Dette vurderes at være en formel fejl i sagsbehandlingen, og Ankestyrelsen finder det på den baggrund mest korrekt at genoptage sagerne.

Baggrunden for genoptagelsen af sagerne er en række konkrete, administrative afgørelser fra Ankestyrelsen i december 2013 og 2014. Det er alle sager, der handler om afslag på hjemmetræning efter Family Hope metoden. En af sagerne stammer fra Roskilde Kommune. En familie søgte om hjemmetræning efter Family Hope Center metoden, men fik afslag. Familien klagede til Ankestyrelsen, som har behandlet sagen som en administrativ sag – altså ikke en principsag.

I sin afgørelse, der gav kommunen medhold, skrev Ankestyrelsen, at barnet tilhører målgruppen for hjemmetræning, men at der ikke kan bevilges hjemmetræning med det ansøgte træningsprogram. Begrundelsen var, at denne form for hjemmetræning ikke opfylder betingelsen om, at hjælpen skal imødekomme barnets behov.

Denne vurdering var baseret på, at Sundhedsstyrelsen i 2010 havde udarbejdet et notat om Doman-behandlingsmetoden. I notatet blev der henvist til den manglende videnskabelige dokumentation for behandlingseffekten, ligesom Sundhedsstyrelsen havde bekymringer over metodens tilsidesættelse af generelle principper, såsom hensyn til barnets motivation, sociale udvikling og medbestemmelse som grundlæggende forudsætninger i et optræningsforløb og den bestående risiko for svære belastninger af familien, social isolation og evt. omsorgssvigt i forhold til søskende. Desuden fremhævede Sundhedsstyrelsen, at især to elementer i træningen - trykkammerbehandling og patternering – kan være sundhedsskadende, hvis de udføres af ikke-uddannet sundhedspersonale.

Ankestyrelsen henvendte sig i slutningen af 2013 igen til Sundhedsstyrelsen for at høre, om kritikken i notatet af 2010 stadig var gældende, og om denne kritik også omfatter Familie Hope Center metoden. Svaret fra Sundhedsstyrelsen var bekræftende på begge spørgsmål. Det er dette svar fra Sundhedsstyrelsen, som de familier, der har klaget over afslag på hjemmetræning, ikke har fået i høring. Og det er altså baggrunden for, at sagerne nu genoptages.

I sagen fra Roskilde lagde Ankestyrelsen vægt på, at hjemmetræning efter Family Hope Center metoden kan være forbundet med en ikke uvæsentlig risiko for barnets helbred. Også selv om der ikke anvendes trykkammerbehandling eller patternering. Og på den baggrund konkluderede styrelsen:

På baggrund heraf finder Ankestyrelsen, at træning af et barn efter FHC/IAHP's metoder med eller uden trykkammerbehandling eller anvendelse af patternering, samlet set ikke imødekommer barnets behov (må anses for at udgøre en betydelig risiko for barnets helbred og livskvalitet), og at der som følge heraf ikke kan ydes hjælp hertil efter servicelovens § 32, eller til følgeudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed efter servicelovens §§ 41 og 42.

Altså en helt generel konklusion, som ikke kun omfatter den konkrete sag, men som må opfattes som en afvisning af, at der kan bevilges hjemmetræning efter Doman og Family Hope Center-metoderne. Samtidig understregede Ankestyrelsen dog, at der i disse metoder kan være enkelte elementer, som efter en konkret vurdering vil kunne godkendes. Dette vil dog forudsætte, at der er foretaget en uvildig lægelig vurdering og eventuelt en socialfaglig vurdering af, at træningen ikke indebærer risiko for barnets helbred eller livskvalitet.

Selv om Ankestyrelsens enkelte afgørelser i disse sager ikke er principielle, så vil den samlede effekt af afgørelserne sandsynligvis være, at det bliver umuligt eller meget vanskeligt fremover at få godkendt hjemmetræning efter Doman- og Family Hope Center-metoderne. Afgørelserne vil blive kendt i de øvrige kommuner, som i mange tilfælde vil kopiere afgørelser og begrundelser fra Roskilde Kommune.

Selv om Ankestyrelsen nu har erkendt, at der er sket fejl i styrelsens sagsbehandling og selv om sagerne derfor genoptages, er det meget tvivlsomt om det vil ændre afgørelsernes resultat. Selv om forældrene får mulighed for at kommentere Sundhedsstyrelsens vurdering af træningsmetoderne, er Sundhedsstyrelsen stadig en faglig autoritet, som Ankestyrelsen vil lytte mere til end forældrenes argumenter. Meget tyder derfor på, at det kun er et politisk initiativ, der kan redde hjemmetræning efter Doman- og Family Hope Center-metoderne fremadrettet. På samme måde som det skete i 2008 da hjemmetræningslovgivningen blev vedtaget i Folketinget – på trods af at Sundhedsstyrelsen og Dansk Pædiatrisk Selskab også dengang advarede imod metoderne.

Hjemmetræning efter ABA-metoden vil ikke blive påvirket af den nye praksis i Ankestyrelsen.

Læs ministerens svar på Socialudvalgets spørgsmål 185 om Ankestyrelsens praksis ifm. hjemmetræning efter Family Hope Center-metoden

Eftersom  Ankestyrelsens afgørelse i sagen fra Roskilde ikke er en principiel afgørelse er den ikke offentligt tilgængelig.

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap

Ankestyrelsen underkender kommune og revisionsfirma
Forenklede men forringede klagemuligheder

Revisorer indtager børnehandicapområdet 
Forældrebetaling af SFO kan dækkes som merudgift
Ombudsmanden kritiserer skoles håndtering af 1:1-specialundervisning i hele skoletiden
Mere end 1 års sagsbehandlingstid for klager
Længerevarende træningsorløb kan bevilges som merudgift
Grænser for nedsættelse af serviceniveau
Nye klagemuligheder
Første europæiske undersøgelse af intervention til småbørn med autisme
Sag i Ligebehandlingsnævnet om diskrimination imod norsk ABA-træner
Overskridelse af 4 måneders frist er ulovlig
Folketinget i modstrid med sig selv
Inklusion med ABA-metoden i TV2 Nyhederne
Adfærdsanalytisk succes på 52 danske folkeskoler
Nye muligheder for børn over 12 år
Lovforslag revideres efter kritik
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

 

Joi Bay /07.03.2014