DANMARK

Ret til dækning af merudgifter til pasning ved lærerlockout


Sidste års lærerlockout gav pasningsproblemer for mange forældre til børn med handicap, og nogle søgte kommunen om enten tabt arbejdsfortjeneste eller om dækning af pasningsudgifter som merudgift. Ankestyrelsen har nu bestemt, at pasningsudgifter under lærerlockouten kan dækkes som merudgift – men kun hvis barnet har en alder, hvor børn normalt kan være alene hjemme mens forældrene er på arbejde.

Baggrunden for sagen er sidste års lærerlockout, hvor mange børn med handicap – lige som andre skolebørn - ikke kunne komme i skole. Forældrene til en 13-årig dreng måtte derfor privat sørge for pasning af deres barn, og de søgte kommunen om dækning af pasningsudgifterne som en merudgift efter servicelovens § 41. Kommunen gav afslag med den begrundelse, at pasningsbehovet skyldtes lockouten – ikke barnets funktionsnedsættelse. Forældrene klagede til Ankestyrelsen, som har behandlet sagen som en principsag.

Ankestyrelsen skriver i sin afgørelse, at udgiften til pasning af drengen i forbindelse med lærerlockouten var en nødvendig merudgift ved forsørgelsen, og at merudgiften er en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne. Ankestyrelsen har især lagt vægt på, at drengen tilhører målgruppen for § 41 i serviceloven (nødvendige merudgifter ved forsørgelsen) og at han var 13 år gammel og alligevel havde et pasningsbehov som følge af sin funktionsnedsættelse. Ikke-handicappede børn i den alder kan normalt være alene hjemme, når forældrene er på arbejde. Konklusionen er derfor, at forældrene havde en udgift til pasning, som forældre til ikke-handicappede børn ikke antages at have.

Så selv om pasningsbehovet også skyldes lærerlockouten, så finder Ankestyrelsen, at udgifterne til pasning er en merudgift ved forsørgelsen af ham. Denne afgørelse ligger i forlængelse af en tidligere afgørelse i Ankestyrelsen (nr. 55-13), hvor udgifter til en skolefritidsordning også blev anerkendt som en merudgift, fordi barnet havde en alder, hvor forældre normalt ikke har udgifter til pasning i en SFO.

Derimod har Ankestyrelsen ikke taget stilling til om der i den samme situation vil kunne ydes tabt arbejdsfortjeneste til forældrene, således at de kunne passe barnet hjemme. Men det er ikke udelukket, at det vil kunne bevilges, for Ankestyrelsen har samtidig kasseret en tidligere afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med en lærer- og pædagogstrejke. I den kasserede afgørelse (nr. 256-09) blev der lagt vægt på, at behovet for tabt arbejdsfortjeneste til pasning under en lærerkonflikt ikke skyldtes barnets handicap, og derfor havde forældrene ikke ret til tabt arbejdsfortjeneste. I den kasserede afgørelse blev barnets alder derimod ikke inddraget i grundlaget for afgørelsen, og det er nu gjort til et princip, at barnets alder skal medtages i afgørelser om støtte til pasning af børn, der ikke kan tage vare på sig selv.


Ankestyrelsens principafgørelse 40-14 er offentliggjort på Retsinformation som KEN nr 9384 af 12/06/2014.

Tidligere artikler om dansk social- og uddannelsesret for børn med handicap

Det nytter at klage
Ankestyrelsen genoptager klagesager

Ankestyrelsen underkender kommune og revisionsfirma
Forenklede men forringede klagemuligheder

Revisorer indtager børnehandicapområdet 
Forældrebetaling af SFO kan dækkes som merudgift
Ombudsmanden kritiserer skoles håndtering af 1:1-specialundervisning i hele skoletiden
Mere end 1 års sagsbehandlingstid for klager
Længerevarende træningsorløb kan bevilges som merudgift
Grænser for nedsættelse af serviceniveau
Nye klagemuligheder
Første europæiske undersøgelse af intervention til småbørn med autisme
Sag i Ligebehandlingsnævnet om diskrimination imod norsk ABA-træner
Overskridelse af 4 måneders frist er ulovlig
Folketinget i modstrid med sig selv
Inklusion med ABA-metoden i TV2 Nyhederne
Adfærdsanalytisk succes på 52 danske folkeskoler
Nye muligheder for børn over 12 år
Lovforslag revideres efter kritik
Protester og argumenter imod forringelser
Frakendelse af bevilget ydelse kræver god begrundelse
Ankemuligheder forringes og adgang til specialundervisning begrænses
Stop for merudgifter kræver afgørelse
Registrering af diskrimination
Kritik af forhøjelse af tabt arbejdsfortjeneste
Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves til 27.500 kr.
Uenighed om satspulje til tabt arbejdsfortjeneste
Regeringen foreslår satspuljemidler til regulering af tabt arbejdsfortjeneste
Serviceloven kan ikke dække kørsel til og fra skole
Ventelister er ikke lovlige
Retssag imod Det Sociale Nævn
Skilsmisse får konsekvenser for ret til aflastning
Ikke flertal for aftale om kommunale serviceniveauer for handicappede
Partierne svarer på handicappolitiske spørgsmål
Ny vejledning om tabt arbejdsfortjeneste
Forbud imod diskrimination gælder også pårørende til børn med handicap
Forældre føler sig svigtet af det sociale system
Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste
Ny aftale vil forringe ankemuligheder
S-SF regering vil genindføre fuld tabt arbejdsfortjeneste
Manglende udredning kan umuliggøre bevilling af støtte til familien

Ny principafgørelse om tabt arbejdsfortjeneste

Lovforslag om beskæring af tabt arbejdsfortjeneste
Tabt arbejdsfortjeneste følger barnet
Kommunernes Landsforening udtrykker usikkerhed omkring besparelse
Socialministeriet præciserer nye regler om tabt arbejdsfortjeneste
Forringelser af muligheder for hjemmetræning
Principafgørelse om nedsat forældrebetaling
Socialministeriet præciserer lovgivning
Slut med 50 % friplads i specialbørnehaver
Udgifter til gluten- og kaseinfri diæter kan ikke kompenseres
Ankestyrelsen baserer afgørelse på evidens

Lovgivning om hjemmetræning vedtaget i Folketinget

 

Joi Bay /26.03.2014