Nye regler om visitation til hjemmetræning og andre § 32-tilbud

Folketinget har inden det tog på sommerferie vedtaget en forenkling af reglerne om visitation til § 32-tilbud. Dvs. særlige dagtilbud og anden form for særlig hjælp og støtte til børn med varige og betydelige funktionsnedsættelser. Og altså også hjemmetræning.

Forenklingen er et resultat af Kommunernes Landsforenings kritik af bureaukratiske elementer i § 32 i serviceloven (se artiklen KL foreslår forenkling af reglerne om hjemmetræning). Ændringen indebærer, at det ikke længere er lovpligtigt for kommunerne at nedsætte et udredningsteam og et visitationsudvalgt. Som en følge af lovændringen bliver også bekendtgørelsen og vejledningen ændret. Her er de vigtigste ændringer, at det ikke længere er nødvendigt at gennemføre en § 50-undersøgelse af familien og barnet ved visitation til særlige dagtilbud. Dog skal denne undersøgelse stadig gennemføres, hvis der i stedet søges om hjemmetræning. Desuden får kommunerne mulighed for at kombinere de to former for kontrol af hjemmetræning: det kommunale tilsyn og den kommunale opfølgning kan ske samtidig – dog stadig således at opfølgning skal ske fire gange årligt, mens tilsyn kun finder sted to gange om året.

I servicelovens § 32 er ændringerne begrænset til stk. 2

Gammel formulering af § 32, stk. 2

 

Ny formulering af § 32, stk. 2 (fra 1.7.2010)

Stk. 2.   Indenrigs- og socialministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens behandling, herunder om en etablering af kommunale team, som skal udrede barnets nedsatte funktionsevne, og udvalg, som skal visitere barnet til et tilbud.

 

 

Stk. 2.   Socialministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling

Lovændringen er trådt i kraft den 1. juli 2010, men socialministeriet har først nu udsendt deres forslag til ændringer af bekendtgørelsen og vejledningen i høring. Det forventes at både den nye bekendtgørelse og den nye vejledning vil blive udsendt efter sommerferien - dog med ikrafttræden allerede fra den 1. juli 2010. Det betyder, at nye ansøgninger, der indsendes efter denne dato, skal behandles efter de nye regler - uanset at den bekendtgørelse og vejledning ikke er offentliggjort.

Lovændringen sætter sig spor i forslaget til ændring af bekendtgørelsen om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Her er begreberne ’udredningsteam’ og ’visitationsudvalg’ erstattet af ’kommunalbestyrelsen’, som selv kan vælge hvordan udredning og visitation fremover skal ske. Og i stedet for begrebet ’undersøge’, som tidligere beskrev udredningsteamets opgave, så anvendes nu begrebet ’kortlægge’.

Samtidig bliver der nu skelnet mellem forskellige typer af § 32-tilbud med hensyn til, hvordan kortlægningen af barnets behov og familiens ressourcer skal tilrettelægges. Tidligere var der krav om en egentlig socialfaglig undersøgelse – en såkaldt § 50-undersøgelse – i alle tilfælde. Nu er der kun krav om en sådan undersøgelse, hvis forældrene ønsker hjemmetræning.

Endelig bliver der i den nye bekendtgørelse åbnet op for, at kommunerne kan vælge at lade tilsyn og opfølgning på hjemmetræning ske samtidig.

Mens ændringerne utvivlsomt vil gøre det lettere for kommunerne at administrere § 32 i serviceloven, så er der mere usikkert, hvilke konsekvenser ændringerne vil få for forældre til børn med svære handicaps. Man må dog gå ud fra, at visitation til særlige dagtilbud og andre former for særlig hjælp og støtte i daginstitutioner kan ske noget hurtigere end i dag, eftersom der ikke længere er krav om en egentlig § 50-undersøgelse. En sådan socialfaglig undersøgelse kan let tage måneder, hvilket bl.a. fremgår af, at kommunerne har ret til at bruge 4 måneder til formålet (§ 50 stk. 7). Derimod vil der ikke ske ændringer for forældre, der søger om hjemmetræning. Her skal der stadig gennemføres en § 50-undersøgelse af barnets og familiens forhold.

Om begrundelsen for stadig at kræve en socialfaglig undersøgelse i forbindelse med hjemmetræning hedder det i udkastet til ny vejledning:

Det er således en betingelse, at barnets eller den unges funktionsevne, behov og trivsel, forældrenes ressourcer og familiens samlede situation, skal være udredt og beskrevet af kommunalbestyrelsen, forinden der kan visiteres til hjemmetræning. Der kan derfor ikke træffes afgørelse om anvisning af et tilbud i form af hjemmetræning, før end der er udarbejdet en socialfaglig undersøgelse i henhold til servicelovens § 50. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

Såfremt kommunalbestyrelsen allerede er i besiddelse af aktuelle og relevante oplysninger om den konkrete sag, skal disse lægges til grund for sagsbehandlingen. Hjemmetræning er en ressourcekrævende opgave for en familie, og ved bevilling af hjemmetræning er det derfor vigtigt, at både barnets eller den unges forhold og resten af familiens forhold, herunder eventuelle søskendes forhold, er undersøgt grundigt.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at en sag er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse. Det afgøres ud fra en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen skal indhente. Udredningen og beskrivelsen kan efter behov suppleres med lægefaglige vurderinger af, om indsatsen og træningsmetoden er hensigtsmæssige eller ligefrem kan være skadelige for barnet eller den unge. (pkt. 120)

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de nævnte ændringer i proceduren ved udredning og visitation til § 32-tilbud ikke ændrer på forældrenes retssikkerhed. § 32-tilbud er stadig en individuel rettighed til det enkelte barn og afgørelser om visitation kan stadig ankes i det sociale ankesystem. Forslaget til ny bekendtgørelse ændrer heller ikke ved, at kommunerne stadig skal følge de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om sagsoplysning, inddragelse af sagens parter og partshøring.

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. (Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl. ) LOV nr 629 af 11/06/2010  

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte

Udkast til ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge - hjemmetræning

Se sammenligning af ny og gammel bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte

Joi Bay / 26.07.2010