Kritiske reaktioner på udkast til lovforslag

Som tidligere omtalt på ABAforum.dk (læs artiklen Lovforslag om ændring af betingelser for hjemmetræning) har socialministeriet rundsendt et udkast til et lovforslag, som ændrer betingelserne for hjemmetræning bevilget efter § 32 i serviceloven. Ifølge udkastet skal alle former for offentlig støttet hjemmetræning fremover forankres hos autoriserede sundhedspersoner. ABA-foreningen og Sammenslutningen af danske ABA-supervisorer har i deres høringssvar advaret imod lovforslagets konsekvenser for pædagogiske og psykologiske træningsmetoder. Foreningen Hjernebarnet siger, at lovforslaget vil umuliggøre hjemmetræning.

Folketingets Socialudvalg skal tage stilling til forslag om at begrænse mulighederne for hjemmetræning.

Autoriserede sundhedspersoner er de faggrupper, der er nævnt i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed: læger, tandlæger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter samt en lang række andre faggrupper i sundhedsvæsenet. Når det gælder hjemmetræning efter metoderne Doman og Family Hope Center vil det især være fysio- eller ergoterapeuter, der kan fungere som behandlingsansvarlige. Men når det gælder hjemmetræning efter ABA-metoden er det svært at se, hvilke autoriserede sundhedspersoner, hos hvem en sådan træning kan forankres. Hverken psykologer, audiologopæder eller pædagoger er nemlig autoriserede sundhedsperser.

ABA-foreningen foreslår ændringer i lovforslaget

ABA-foreningen sammenligner kravet om at forankre hjemmetræning efter rent pædagogiske eller psykologiske metoder hos en autoriseret sundhedsperson med en situation, hvor en VVS-installatør blev gjort ansvarlig for elektriske installationer. Det kan ikke lade sig gøre, og tjener ikke noget formål, skriver ABA-foreningen. Hvis lovforslaget vedtages uden ændringer, vil det helt enkelt umuliggøre hjemmetræning efter pædagogiske, psykologiske og andre ikke-fysiske metoder, eftersom autoriserede sundhedspersoner ikke kan forventes at tage ansvaret for træning efter metoder, der ligger uden for deres faglige kompetence.

ABA-foreningen håber derfor, at lovforslaget revideres afgørende, før det eventuelt viderebehandles. Foreningen beklager også, at lovforslaget fremsættes uden at der er blevet foretaget den evaluering, som blev aftalt da lovgivningen om hjemmetræning blev vedtaget i 2008. I satspuljeaftalen for 2009 blev der afsat midler til en lang række tiltag, som skulle tjene til kvalificering af undervisnings- og træningstilbuddene til handicappede børn. Herunder blandt andet en pulje til videreudvikling og udbredelse af forældrekurser, udvikling og afprøvning af modeller for handleplaner, udvikling af redskaber til vurdering af dokumenterbare træningsmetoder samt midler til en forskningsmæssig undersøgelse af effekten af hjemmetræning på børnenes udvikling. Men ingen af disse tiltag er blevet realiseret, og ABA-foreningen mener at dette i væsentlig grad svækker lovforslaget.

I stedet for kravet om at alle former for hjemmetræning skal forankres hos autoriseret sundhedspersonale har ABA-foreningen tre alternative forslag. For det første nævnes muligheden for at styrke det sundhedsfaglige tilsyn med hjemmetræning. Det fremgår af en kortlægning af hjemmetræning, som Servicestyrelsens har foretaget, at det i dag varierer meget fra kommune til kommune, hvordan og i hvilken grad der er sundhedsfagligt personale involveret i tilsynet med hjemmetræning. Et lovkrav om, at der skal deltage autoriseret sundhedsfagligt personale i tilsyn og opfølgning, kunne råde bod på dette.

For det andet peger ABA-foreningen på muligheden for at gøre kravet om forankring hos en autoriseret sundhedsperson betinget af træningens karakter. I en sådan situation ville kun fysisk indgribende træningsmetoder udløse krav om forankring hos en autoriseret sundhedsperson mens andre træningsmetoder kunne fortsætte som hidtil med kommunalt tilsyn og opfølgning.

En tredje mulighed er et krav om at hjemmetræning skal forankres hos en relevant fagperson. ABA-foreningen kan se mange fordele i selve princippet om, at hjemmetræningen ”forankres” hos en fagperson. Som reglerne er i dag, kan ansvaret for træningen forekomme uklart placeret, og den usikkerhed over for opgaven med tilsyn og opfølgning, som flere kommuner giver udtryk for, stemmer godt overens med den oplevelse, vore medlemmer har. En ordning, hvor både behandlingsansvar og dokumentationspligt er klart placeret hos en relevant fagperson – fx en ABA-supervisor – vil på mange måder give renere linjer, i og med at det vil styrke kommunens muligheder for løbende at kvalitetssikre indsatsen, og løfte en betydelig og dilemmafyldt arbejdsbyrde fra forældrenes skuldre.

DABAS støtter ABA-foreningens forslag

Sammenslutning af danske ABA-supervisorer – der kalder sig DABAS – støtter ABA-foreningens forslag om at forankre hjemmetræning hos relevante fagpersoner i stedet for udelukkende hos autoriserede sundhedspersoner. Sammenslutningen forklarer i sit høringssvar, at børn med autisme er præget af en triade af problemstillinger – social adfærd, kommunikation og repetetiv adfærd – og behandling af autisme er derfor pædagogisk og psykologisk – ikke sundhedsfaglig.

Derfor foreslås DABAS at behandlingsansvaret også kan forankres hos en relevant fagperson. På den måde får kommunerne stadig mulighed for at kontrollere de del af behandlingsmetoderne, som skaber bekymring, og forældrene får mulighed for at vælge de pædagogisk/psykologisk baserede metoder. Desuden foreslår DABAS, at der stilles øgede krav om den skriftlige dokumentation De forældre, der hjemmetræner efter ABA-metoden bruger i høj grad skriftlig dokumentation og denne dokumentation bør videreformidles til den kommunale tilsynsførende, hvorved kommunen hele tiden vil have mulighed for at følge barnets progression og sikre kvaliteten i træningen.

Hjernebarnet er modstander af lovforslaget

Mens ABA-foreningen grundlæggende er positivt indstillet over for kravet om en styrket faglig kvalitetssikring af hjemmetræning, så er foreningen Hjernebarnet betydelig mere kritisk over for udkastet til lovforslag. Hjernebarnet er den forening, der organiserer forældre, der træner efter metoderne Doman og Family Hope Center.

I Hjernebarnets høringssvar hedder det, at lovforslaget vil have som konsekvens, at hjemmetræning fjernes som mulighed. Forældre og børn vil fremover ikke have et alternativ til de traditionelle institutionstilbud hvori børnene tilbydes talepædagogik, fysio- og ergoterapi. Hvis lovforslaget vedtages, kan forældrene inddrages i træningen, men træningen skal styres af kommunalt ansatte sundhedspersoner. Det betyder at det ikke længere er forældrene, der vælger hvilke hjemmetræningsmetoder, der er bedst for barnet.

Hjernebarnet skriver også, at de nuværende offentlige tilbud er styret af økonomiske hensyn og af traditionel faglig viden – det vil sige fysio - og ergoterapi. Den viden, der skal til for at lave et helhedsorienteret tilbud til børn med handicaps er ikke til stede i Danmark, og lovforslagets krav om forankring af hjemmetræningen hos en sundhedsperson vil gøre træningen specialiseret og fragmenteret. Uanset om det er én eller fire sundhedspersoner, der står for træningen, vil den begrænses af deres faglighed. Der kan ikke opnås en helhedsorienteret tilgang.

Hjernebarnet påpeger også andre svagheder i lovforslaget. For det første vil retssikkerheden for forældre til børn med alvorlige handicaps og som ønske hjemmetræning blive svækket. Af lovforslaget fremgår det nemlig, at det er kommunerne, der ’vurderer’ og ’finder’ en sundhedspersonen til at forestå hjemmetræningen. Det gør at forældrene metodevalg bliver underlagt et kommunalt skøn - et skøn som de sociale nævn i praksis ikke tilsidesætter.

Desuden vil lovforslaget betyde en betydelig forsinkelse af hjemmetræningen. Under gældende lovgivning kan barnet støttes i samme øjeblik barnets problemer er sandsynliggjort fx ved en socialfaglig vurdering. Fremover ”skal der foreligge en relevant lægefaglig udredning af barnet” inden hjemmetræningen kan iværksættes. En lægefaglig udredning, som for nogle børn kan tage flere år.

Læs udkastet til lovforslag
Læs ABA-foreningens høringssvar
Læs DABAS' høringssvar
Læs Hjernebarnets høringssvar

 

 

Joi Bay / 24.02.2012