Revision af bestemmelser om hjemmetræning er udsat

Satspuljepartierne har besluttet at udsætte revisionen af hjemmetræningslovgivningen i fire år.

De tidligere annoncerede ændringer af reglerne om hjemmetræning er indtil videre sat i bero. Det fremgår af et lovforslag, som Socialministeren har fremsat, og som udskyder revisionen af hjemmetræningslovgivningen i fire år. Det indebærer, at de planlagte krav om at hjemmetræning skal forankres hos en autoriseret sundhedsperson ikke gennemføres i denne omgang. Udsættelsen skyldes, at der endnu ikke foreligger en evaluering af den eksisterende ordning for hjemmetræning.

Da lovgivningen om hjemmetræning blev vedtaget i 2008 blev det samtidig bestemt, at loven skulle revideres i folketingsåret 2011-12. Denne revision blev sat i gang, da Socialministeriet i februar 2012 udsendte et lovforslag i høring (se artiklen Lovforslag om ændring af betingelser for hjemmetræning). Lovforslaget indebar, at hjemmetræning fremover skulle forankres hos en autoriseret sundhedsperson. I høringsrunden fremkom der en række kritiske høringssvar – ikke alene fra ABA-foreningen og fra Hjernebarnet (forening for Doman- og Family Hope-forældre), men også fra Kommunernes Landsforening (se artiklen Kritiske reaktioner på udkast til lovforslag)

De kritiske høringssvar fik partierne bag satspuljeforliget til at genoverveje deres tidligere aftale om revision af hjemmetræningslovgivningen. De aftalte her, at revisionen skal udskydes i fire år. Begrundelsen er, at der endnu ikke – som forventet – foreligger en evaluering af erfaringerne med hjemmetræning.

Udsættelsen af revisionen af hjemmetræningslovgivningen fremgår af lovforslag L 143 af 29. marts 2012. I bemærkningerne til lovforslaget kan man læse, at satspuljepartierne har konstateret, at grundlaget for en revision af de gældende regler om hjemmetræning ikke er til stede på nuværende tidspunkt. Da hjemmetræningslovgivningen blev vedtaget i 2008 var det en forudsætning, at der skulle udvikles indikatorer for forældretilfredshed, og at skulle gennemføres en tilfredsundersøgelse blandt forældrene, og at der løbende skulle ske en måling af træningsindsatsen. Med afsæt i denne undersøgelse skulle der gennemføres målinger årligt fra 2009-11, og efter behov kunne der sættes fokus på forskellige faktorer. Desuden skulle der iværksættes en forskningsmæssig undersøgelse af effekten af hjemmetræning på børnenes udvikling.

I 2007 blev der iværksat et dansk/norsk forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af træning af de alternative træningsmetoder Doman og Family Hope Center hos en gruppe norske og danske børn. Projektet var forventet afsluttet i 2010, men er blevet forsinket og forventes først afsluttes i efteråret 2012.

Der er i lovforslaget ingen forklaring på, at lovrevisionen udsættes i fire år i stedet for indtil forskningsrapporten foreligger. Men udsættelsen betyder, at ABA-metoden kan anvendes som hjemmetræning indtil videre, uden at der vil være krav om tilknytning af autoriserede sundhedspersoner.

Læs lovforslag L 143 på Folketinges website.

 

Joi Bay /31.03.2012