Børn i målgruppen har ret til hjemmetræning uanset dagtilbud

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse i en ankesag omkring ABA-hjemmetræning til et skolebarn. Kommunen og Det Sociale Nævn havde afvist forældrenes ønske om hjemmetræning med den begrundelse, at drengen ikke var visiteret til et specialfritidshjem, men i stedet en skolefritidsordning oprettet efter folkeskoleloven. Men Ankestyrelsen har nu – to år efter forældrene søgte om hjemmetræning – afgjort, at drengen har ret til hjemmetræning, fordi han tilhører målgruppen for § 32 i serviceloven. Afgørelsen er principiel og vil gælde for alle tilsvarende sager.

Sagen – der stammer fra Lyngby-Taarbæk Kommune - handler om en nu 8-årig dreng. Han havde med succes deltaget i et forsøgsprojekt med ABA-metoden i sin børnehave, og da han for snart to år siden skulle starte i skolen ansøgte forældrene om at videreføre ABA-træningen i hjemmet – som hjemmetræning. Kommunen konstaterede, at drengen tilhørte målgruppen for § 32 i serviceloven, men gav alligevel afslag på hjemmetræning med den begrundelse, at skolens fritidstilbud er oprettet efter folkeskoleloven – som en SFO – og ikke efter serviceloven, sådan som det er forudsat i bestemmelserne om hjemmetræning.

Kommunen lagde i sin afgørelse vægt på, at ifølge bekendtgørelsen i tilknytning til § 32 skal der først ske en visitation til et offentligt, særligt tilbud (specialbørnehave eller –fritidshjem), og det er dette tilbud forældrene helt eller delvist kan fravælge til fordel for hjemmetræning. Eftersom drengen var visiteret til en SFO i stedet for et særligt dagtilbud, så mente kommunen ikke, at der kunne bevilges hjemmetræning.

Forældrene ankede denne afgørelse til Det Sociale Nævn i Hovedstaden, som gav kommunen ret. Nævnet lagde vægt på, at hjemmetræning er et tilbud, som helt eller delvist skal være et alternativ til et særligt dagtilbud efter serviceloven eller til tilbud efter dagtilbudsloven. Eftersom alle skolefritidsordninger er oprettet efter folkeskoleloven, så kan børn i SFO ikke få bevilget hjemmetræning – mente kommunen og Det Sociale Nævn. De vurderede begge, at det er dagtilbuddets lovgrundlag – sociallovgivning eller folkeskolelov – og ikke barnets funktionsniveau, der er afgørende for retten til hjemmetræning. Også selv om det medfører, at bestemmelserne om hjemmetræning udhules, fordi børn i målgruppen af denne grund udelukkes fra hjemmetræning.

Det er denne lovfortolkning, som Ankestyrelsen nu har omstødt. Det hedder i Ankestyrelsens afgørelse, at forældrene har ret til at få bevilget hjemmetræning til deres dreng, og at Ankestyrelsen således har ændret afgørelsen fra Lyngby-Taarbæk Kommune og Det Sociale Nævn. Ankestyrelsen har vurderet, at det ikke kan stilles som særskilt betingelse for adgangen til hjemmetræning, at der er tale om et alternativ til et konkret tilbud. Det er tilstrækkeligt, at betingelserne for at anvise et sådant tilbud er opfyldt. Ankestyrelsen har lagt vægt på, at drengen er omfattet af personkredsen i servicelovens § 32, at han er blevet udredt og visiteret til et offentligt tilbud, og at der er tale om en træningsmetode – ABA – der er godkendt.

Sagen, som altså startede for 2 år siden, handler om en konflikt mellem social- og folkeskolelovgivningen. En konflikt, som Folketinget ikke har forudset eller taget stilling til da hjemmetræningslovgivningen blev vedtaget i 2008. Sandsynligvis fordi det aldrig har været meningen, at børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser skal visiteres til skolefritidsordninger i stedet for tilbud efter sociallovgivningen.

Afgørelsen er offentliggjort i Ankestyrelsen database over principafgørelser som nr. 115-12.

Læs bestemmelserne om hjemmetræning på ABAforum.dk

Joi Bay /02.05.2012