Falsk varebetegnelse

Ergoment er et privat firma, der sælger ydelser i forbindelse med hjemmetræning – også til børn med autisme. Men firmaets markedsføring bygger på flere misforståelser og indeholder direkte fejlagtige informationer. Firmaet hævder, at dets træningskoncept – Acrobat – er godkendt til hjemmetræning og 100 % støtteberettiget, men der eksisterer ingen central godkendelse af træningsmetoder, og ingen metoder er på forhånd sikret støtte.

Hadsund-firmaet Ergoment præsenterer sig som en virksomhed, der tilbyder et forskningsbaseret og kvalitetssikret træningskoncept, målrettet børn og unge med særlige behov. Firmaets speciale er at arbejde med familiecenteret vejledning og behandling i børnenes naturlige omgivelser. Firmaets stifter og leder – ergoterapeuten Pernille Kvist – har udviklet et eget træningskoncept, der kaldes Akrobat. Konceptet er målrettet familier med børn, der lider af varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. På Ergoments websitet præsenteres Akrobat som en måde at hjælpe familier med handicappede børn til at en enklere og gladere hverdag, og konceptet skal gøre det muligt at hjemmetræne på en måde, der indgår naturligt i familiens aktiviteter.

I Ergoments reklamefolder står, at Akrobat som hjemmetræning er 100 % støtteberettiget:

Akrobat er et godkendt hjemmetrænings-koncept. Det betyder, at træningen opfylder kravet om at være dokumenterbar og desuden er evidensbaseret (…). Godkendelsen betyder, at I kan ansøge kommunen om 100 % økonomisk støtte til hjemmetræningen. Forældre til et handicappet barn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ifølge ”Lov om social service, § 32, stk. 6” ret til dækning af udgifter forbundet med træning i hjemmet samt tabt arbejdsfortjeneste . (s. 8 i folderen God dag akrobat!)

Der er imidlertid ikke nogen former for hjemmetræning, som er godkendte eller 100 % støtteberettigede. Der findes ingen central godkendelsesordning for træningsmetoder og det er derfor falsk varebetegnelse at kalde Akrobat for et godkendt hjemmetrænings-koncept. Hele idéen bag hjemmetræningslovgivning er, at de metoder, der vælges til hjemmetræning, skal være tilpasset det enkelte barn. Det betyder, at en metode, der bliver godkendt og dermed støtteberettiget til et bestemt barn, ikke nødvendigvis vil blive godkendt til et andet barn, fordi de enkelte børns behov for træning er forskellige. Desuden er hjemmetræningslovgivningen decentraliseret og lagt ud til de enkelte kommuners administration – der er ingen central myndighed, der godkender eller afviser bestemte træningsmetoder. Det giver derfor ikke mening, at tale om et godkendt hjemmetrænings-koncept. Hverken Akrobat eller fx ABA er på forhånd godkendte træningsmetoder.

Selv om firmaets navn – Ergoment – tydeligt indikerer et motorisk fundament for træningen og selv om firmaets stifter er ergoterapeut, så sælges Akrobat også til familier til børn med autisme. Ergoments Akrobat-koncept er tilsyneladende universelt – dvs. anvendeligt til børn med alle typer af funktionsnedsættelser – uanset karakteren af deres handicap. Ingen steder præciserer Ergoment målgruppen for deres tilbud. Det er utroværdigt og i modstrid med lovgivningen om hjemmetræning, at sælge et træningskoncept, der ikke er målrettet bestemte typer af funktionsnedsættelser. Eftersom de træningsmetoder, der kan bevilges som hjemmetræning, skal matche barnets særlige behov, er der stor sandsynlighed for, at ansøgninger om Akrobat til fx et barn med autisme vil blive afvist. I de fleste kommuner vil det være et krav, at den metode, som forældrene vælger til et barn med autisme skal være autismespecifik og målrettet skal adressere de særlige vanskeligheder, som børn med autisme har.

Ifølge Ergoment er deres træningskoncept funderet på forskning inden for aktivitetsvidenskab, neurorehabilitering samt forskning i læringsprocesser, herunder forældreundervisning. Akrobat tager afsæt i ’best practice’ – den forskning, der understøtter de tilgange, der vil have størst sandsynlighed for at give den ønskede effekt i den givne sag på det givne tidspunkt. Den enkelte sag bliver dokumenteret som en ’single case’ studie, med valide og pålidelige observationsredskaber, der muliggør effektmåling.

Ergoment henviser på deres website til noget af den forskning, som ligger til grund for Akrobat. Der er henvisninger til generel forskning i familier til børn med autisme, til relations-træning af børn med autisme og deres forældre, og til træning af motorik hos børn med downs syndrom og cerebral parese. Altså en blanding af målgrupper og en blanding af træningsmetoder.

Men når man sammensætter enkeltstående teknikker målrettet meget forskelligartede grupper af børn med funktionsnedsættelser er, så er der ingen, der kan sige, om konceptet som sådant er virkningsfuldt eller kan hævde, at konceptet er forskningsbaseret. Et træningskoncept er kun forskningsmæssigt dokumenteret og kan kun hævdes at have positive effekter, hvis selve konceptet er blevet undersøgt i sin helhed. Og kun hvis sådanne studier har afgrænsede og veldefinerede målgruppe – fx børn med autisme i en bestemt aldersgruppe, med kendte sproglige, kognitive og sociale færdigheder og hvor interventionen er systematisk og ensartet. Ved at henvise til spredte forskningsresultater og skrive, at Akrobat er inspireret af forskellige succesfulde forskningsforsøg, giver Ergoment indtryk af at have en videnskabelig autoritet, som der ikke er grundlag for.

Ergoment kan ikke alene være behjælpelig med udfærdigelsen af en ansøgning om hjemmetræning, men tilbyder også at skrive selve den ansøgning, der sendes til kommunen. Her er firmaet helt på ’gale veje’, og det kan ikke anbefales, at man som forældre tager imod et sådant tilbud om en professionelt udformet ansøgning om hjemmetræning. Ifølge hjemmetræningslovgivningen er det forældrene selv, der skal skrive ansøgningen, og som skal gennemtænke og lægge planer for deres eget barns træning. Ideen bag dette lovkrav er, at selve processen med at skrive en ansøgning og fastlægge træningsmål og vælge metode i sig selv er en læreproces for forældrene. Denne læreproces forsvinder, hvis man i stedet får Ergoment til at skrive sin ansøgning om hjemmetræning, og de fleste kommuner vil afvise en sådan ansøgning med henvisning til, at den ikke opfylder lovgivningens krav.

Ergoment har websitet http://www.ergoment.dk. Herfra kan firmaet folder downloades

Joi Bay /11.08.2012