Muligheder for delvis fritagelse fra undervisningspligt


Den folkeskolereform, der forventes vedtaget af Folketinget inden nytår, betyder længere skoledage for alle børn – også børn med særlige behov. Men især børn med autisme, ADHD og lignende forstyrrelser kan have vanskeligheder ved de meget lange skoledage. Undervisningsminister Christine Antorini lover nu, at disse børn kan fritages for dele af undervisningen, hvis deres helbred ikke tillader fuld undervisning.

ABA-foreningen har gjort ministeren og medlemmerne af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg opmærksom på, at folkeskolereformen vil skabe problemer for de børn med handicap, der får hjemmetræning efter skoletid. Den tid, der er til rådighed om eftermiddagen, vil blive indskrænket. Ministeren har i forbindelse med behandlingen af forslaget til ny folkeskolelov præciseret, at der også fremover vil være mulighed for at disse børn kan blive fritaget for fuld undervisningspligt. Hvis et barn får en lægeerklæring på, at barnet ikke kan magte en hel skoledag, kan skoledagen forkortes. Se Hjemmetræning efter folkeskolereformen.

Disse regler om fritagelse for en del af undervisningsdagen står i bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og gælder kun for børn, der er visiteret til specialundervisning – dvs. børn, der er enkeltintegeret med mindst 9 timers støtte om ugen, samt børn i specialklasser og –skoler samt dagtilbudsskoler.

Lene Espersen, der er de konservatives uddannelsesordfører, har stillet ministeret et spørgsmål om, hvad der vil blive gjort for de børn med særlige behov – fx børn med autisme og ADHD – som ikke er omfattet af reglerne om specialundervisning, men som alligevel ikke kan gennemføre en fuld skoledag.

Ministeren har nu svaret, at der også for disse børn vil være mulighed for nedsættelse af timetallet. Christine Antorini skriver i sit svar, at allerede efter de nuværende regler er der mulighed for, at timetallet for elever, der ikke modtager specialundervisning, kan nedsættes, hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring ikke tillader gennemførelse af fuld undervisning. Dette er en følge af, at sygdom er lovligt forfald fra folkeskolens undervisning. Men ministeriet vil i en senere revision af bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen gøre det tydeligere, at timetallet med forældrenes tilslutning kan nedsættes, hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring ikke tillader gennemførelse af fuld undervisning.

Dermed vil det også for disse elever, der ikke har ret til specialundervisning, at få nedsat timetallet, hvis en lægeerklæring kan dokumentere, at de ikke kan klare en hel skoledag. For de børn, der i forvejen har godkendt hjemmetræning, kan de timer, barnet ikke skal gå i skole, i stedet anvendes til hjemmetræning.

Læs ministerens svar på spørgsmål 17 til L 51. Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag).

Se Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen

Joi Bay /01.12.2013