DANMARK

Dokumentation af, at barnets behov opfyldes ved hjemmetræning


Som det tidligere har været omtalt på ABAforum.dk, er der kommuner, der afprøver lovgivningen omkring hjemmetræning ved at give afslag på ansøgninger eller ved at afbryde igangværende hjemmetræningsforløb. Indtil videre har det ikke ramt træning efter ABA-metoden, men udviklingen betyder, at man som forældre skal være opmærksom på at opfylde lovgivningens krav om dokumentation af hjemmetræningen.

Hjemmetræning er som udgangspunkt en løbende bevilling – dvs. uden fast afslutning – men kommunerne skal to gange årligt føre tilsyn med hjemmetræning, og der skal på denne baggrund skrives en tilsynsrapport, der er afgørende for, om hjemmetræningen kan fortsætte eller enten må afsluttes eller ændres. Ved tilsynsbesøgene skal det vurderes, om betingelserne for hjemmetræning stadig er opfyldt:

  1. Barnet skal være i målgruppen for § 32 i serviceloven
  2. Hjemmetræningen skal opfylde barnets behov
  3. Hjemmetræningens resultater skal dokumenteres
  4. Forældrene skal være i stand til at gennemføre træningen
  5. Træningen må ikke have skadelige eller potentielt skadelige elementer (denne betingelse fremgår af de seneste afgørelser fra Ankestyrelsen – se artiklen Ankestyrelsen genoptager klagesager.

Der har i den seneste tid været en række eksempler på, at kommuner har besluttet ikke at forlænge bevillinger af hjemmetræning med henvisning til pkt. 2: hjemmetræningen skal opfylde barnets behov. Og disse afslag på forlængelse er blevet godkendt i klagesager til Ankestyrelsen. Indtil videre er det hjemmetræning efter Family Hope Center og Doman-metoderne, der er blevet afbrudt, men der er ingen tvivl om, at kommunerne er blevet mere opmærksomme på muligheden for at nægte forlængelse af hjemmetræningsbevillinger. Og kommunerne stiller løbende højere krav til opfyldelse og dokumentation af betingelserne.  Indtil videre har kommunerne fået medhold i Ankestyrelsen, og derfor vil der være kommuner, der øjner mulighed for at spare på hjemmetræning – også på hjemmetræning efter ABA-metoden.

Hvis der opstår tvivl om, hjemmetræningen opfylder barnets behov, hvis kommunen nægter at forlænge en bevilling af hjemmetræning og hvis forældrene klager til Ankestyrelsen of kommunens afgørelser er det altafgørende, at forældrene er i stand til med data at dokumentere barnets udvikling, trivsel og sundhed. Ofte vil man som forældre opleve, at de tilsynsførende (der som regel er socialrådgivere, talepædagoger eller evt. psykologer) er ganske uinteresserede i data fra træningen, og i stedet baserer deres vurdering på observationer. Men hvis det kommer til en konflikt med kommunen omkring hjemmetræningens fortsættelse, bliver forældrene i en klagesag nødt til at kunne fremlægge skriftlig dokumentation for, at barnets behov bliver opfyldt.
Når det drejer sig om forlængelse af igangværende bevillinger af hjemmetræning, så er det ikke metoden som sådan, der vurderes i forhold til kriterierne, men derimod den faktiske gennemførelse af hjemmetræningen.

At hjemmetræningen skal opfylde barnets behov betyder behov for udvikling, trivsel og sundhed. Sundhed er sjældent et problem, og det er under alle omstændigheder sundhedsvæsenets opgave at følge barnets sundhed. Der er derfor ikke krav om at forældrene selv dataregistrerer barnets sundhedstand. Men når et barn er i hjemmetræning, er det forældrenes ansvar at kunne dokumentere barnets udvikling og trivsel.

Det er de færreste forældre, der selv er i stand til at etablere, vedligeholde og rapportere en dataregistrering af udvikling og trivsel. Det er en opgave, som supervisor må påtage sig.

ABA-foreningen har – da hjemmetræningslovgivningen blev vedtaget i 2008 – udarbejdet Retningslinier for supervision til hjemmebaserede ABA-interventioner.

Men disse retningslinier overholdes ikke altid. Og selv om der i de fleste tilfælde foretages dataregistrering, så bearbejdes og præsenteres disse data ikke i en form, der er forståelig for udenforstående. Man skal huske på, at danske fagfolk ikke er uddannet til at læse og forstå træningsdata. Og hvis det kommer til en klagesag, så er det jurister, der skal vurdere den skriftlige dokumentation – derfor må data formidles på en forståelig måde. Klagesager i Ankestyrelsen behandles kun på baggrund af skriftligt materiale.


Tre typer af skriftlig dokumentation af, at barnets behov opfyldes i hjemmetræning

Som det fremgår af ABA-foreningens Retningslinier for supervision til hjemmebaserede ABA-interventioner så omfatter den skriftlige dokumentation af barnets udvikling og trivsel tre typer af data og datarapporter. Kombinationen af disse typer vil afhænge af det enkelte barn og det enkelte team. Men det er samtidig vigtigt at huske på, at disse typer af data har forskellig grad af autoritet.

En god skriftlig dokumentation af barnets udvikling og trivsel i hjemmetræning vil normalt indeholde to af ovenstående: enten 1 og 3 eller 2 og 3.

Der i den danske hjemmetræningslovgivning ikke er et krav om, at effekterne om hjemmetræning skal have en vis størrelse eller at barnet skal udvikle sig i et bestemt tempo. Men god trivsel er et uomgængeligt krav, og hvis der ikke kan dokumenteres udvikling, vil det – med rette – kunne forventes, at hjemmetræningens indhold og form ændres.

Selv om der ikke er krav om en bestemt udviklingstakt, så skal barnets udvikling og trivsel måles løbende og der skal produceres rapporter, der redegør for disse målingers resultater. Disse rapporter kan have forskellige former – en god form er en individuel plan (IP), der revideres med jævne mellemrum.

Se oversigten over adfærdsanalytiske og standardiserede udrednings- og dokumentationsværktøjer på ABAforum.dk

Joi Bay /01.04.2014