Ny lov om hjemmetræning vedtaget enstemmigt

Alle partier i Folketinget stemte for den nye lov om hjemmetræning. I forhandlingerne har der i Folketinget været forskellige ønsker til revisionen, men i sidste ende valgte alle partier at støtte op om ministerens lovforslag, der i løbet af forhandlingerne på et enkelt område er blevet ændret en smule. Den nye lov viderefører i det store og hele den eksisterende lovgivning. Men der er blevet indføjet en række præciseringer, der forsøger at afbalancere kommunernes og forældrenes ønsker til loven. Men hverken ABA-foreningens eller Hjernebarnets ønsker til lovrevisionen er blevet imødekommet.

Her er en oversigt over de vigtigste ændringer i den nu vedtagne lov.

Egen lovparagraf

Tidligere har bestemmelserne om hjemmetræning været en del af den generelle paragraf om særlige tilbud til børn med funktionsnedsættelser - § 32 i serviceloven. Nu får bestemmelserne sin egen paragraf - § 32 a. Formålet er at gøre det tydeligere – for kommuner og for forældre – at hjemmetræning er en mulighed der kan vælges som erstatning for eller supplement til et særligt dagtilbud eller til støtte i et almindeligt dagtilbud.

Hjemmetræning skal fremme barnets tarv og trivsel

I de tidligere bestemmelser var der et krav om at hjemmetræningen skulle imødekomme barnets behov, men nu er dette krav blevet strammet op og hjemmetræning skal nu også fremme barnets eller den unges tarv og trivsel. Denne betingelse – fremme af barnets tarv og trivsel – er ikke nærmere beskrevet i loven eller i dens forarbejder. ABA-foreningen forsøgte at få afklaret betydningen og konsekvenserne af denne nye betingelse i løbet af Socialudvalgets behandling af lovforslaget, men det lykkedes ikke. Frygten er, at den nye bestemmelse af modvillige kommuner vil blive anvendt som begrundelse for afslag på hjemmetræning. Eftersom kriterierne nu er så bredt formuleret, så er der vide muligheder for, at fagfolk kan bedømme, at den ansøgte hjemmetræning ikke vil fremme barnets tarv og trivsel.

I bemærkningerne til lovforslaget står der kun, at ”Denne betingelse betyder, at kommunalbestyrelsen skal foretage en samlet vurdering af barnets eller den unges konkrete fysiske, psykiske og sociale behov i lyset af barnets alder og udviklingstrin.” Man kan håbe på, at der i vejledningen og i den nye håndbog om hjemmetræning vil være en fortolkning af "tarv og trivsel".

Sundhedsfaglige træningselementer

Det er nu præciseret i loven – i overensstemmelse med Ankestyrelsens tidligere praksis på området – at sundhedsfaglige træningselementer, som har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling, ikke kan godkendes som del af hjemmetræning. Det er også besluttet, at relevante sundhedsfaglige kompetencer skal inddrages i godkendelse og tilsyn med hjemmetræning, hvis denne indeholder sundhedsfaglige elementer af et vist omfang.

Tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning

I den nugældende lovgivning er der ikke mulighed for direkte at bevilge tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning – det er bl.a. blev fastslået i flere principafgørelser fra Ankestyrelsen og i en højesteretsdom. Disse begrænsninger i retten til tabt arbejdsfortjeneste er nu blevet skrevet ind i loven. Men samtidig er der i den nye lov åbnet op for, at kommunen kan foretage en samlet vurdering af behovet for tabt arbejdsfortjeneste – herunder tabt arbejdsfortjeneste til andre formål end hjemmetræning - og det understreges, at der skal ske en konkret vurdering af omfanget af hjemmeundervisning under hensyntagen til barnets alder og funktionsevne. Det betyder, at det ikke længere vil være lovligt mekanisk at gå ud fra, at hjemmeundervisningens omfang skal svare til de vejledende timetal i folkeskolen (normtimetallet). Denne nye bestemmelse kan måske vise sig, at kunne kompensere noget for den massive reduktion i omfanget af tabt arbejdsfortjeneste, som forældre der underviser deres barn i hjemmet, hidtil er blevet udsat for i mange kommuner. I bemærkningerne til lovforslaget er der desuden fremhævet, at vurderingen af antal timer til hjemmeundervisning ikke udelukkende kan tage afsæt i barnets kronologiske alder, og at nedsættelsen af timers tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning skal afspejle et realistisk omfang af hjemmeundervisningen for det pågældende barn.

Ændret bekendtgørelse

I den nye lov får Socialministeren udvidede beføjelser til at fastsætte supplerende bestemmelser i en kommende revision af bekendtgørelsen om hjemmetræning (Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte). Den nye bekendtgørelse vil bl.a. give mulighed for at man kan vælge at bevilge støtte efter sandsynliggjorte udgifter i stedet for dokumenterede udgifter til træningsredskaber, hjælpere og supervision.

Loven kan i sin vedtagne form læses på Folketingets website

Til brug for forståelse og fortolkning af den nye lov er det nødvendigt at se på følgende forarbejder til loven:

Ministeriets bemærkninger til lovforslaget L 117

Socialudvalgets betænkning om L 117 – herunder supplerende bemærkninger vedr. tabt arbejdsfortjeneste

Socialudvalgets spørgsmål til L 117 og ministerens svar

Tidligere artikler om L 117 - ændring af lovgvining om hjemmetræning
Alle partier støtter permanentgørelse af hjemmetræning
Nye bestemmelser om hjemmetræning på vej

Joi Bay /29.04.2016