OSS

Hvordan bliver man ABA-pædagog eller –lærer?

Betegnelserne ABA-pædagog og ABA-lærer er ikke beskyttede titler, så enhver kan kalde sig sådan. Men i en række lande – også Danmark – er der nu oprettet uddannelser eller efteruddannelser, som kvalificerer til disse betegnelser.

’ABA-pædagoger’ anvendes her som en fælles betegnelse for professionelle fagfolk, der arbejder i praktisk pædagogisk i intensive, adfærdsanalytiske interventionsprogrammer. I den engelsksprogede verden vil man kalde dem for tutors, therapists, teachers, trainers.

I Danmark findes der ingen grunduddannelser med fokus på anvendt adfærdsanalyse. Pædagog-, lærer- og psykologistuderende stifter måske - som et led i deres grundlæggende psykologiundervisning - et overfladisk bekendtskab med den historiske form for teoretisk og eksperimentel behaviorisme, men vil ikke bliver undervist i moderne anvendt adfærdsanalyse. Men efteruddannelse inden for ABA sker i Danmark på to måder.

For det første sker der en efteruddannelse når man som pædagog eller lærer arbejder med et barn i et ABA-tilbud fordi der til tilbuddet vil være knyttet supervision. I løbet af supervisionen vil man lære begreber og man vil få vejledning i, hvordan adfærdsanalytiske pædagogikker kan praktiseres. Enkelte ambitiøse pædagoger eller lærere vil som et led i dette praktiske arbejde læse litteratur om anvendt adfærdsanalyse, men det er ikke en forudsætning for at kunne modtage supervision.

For det andet har der tidligere været mulighed for at tage en efteruddannelse i form af et særligt tilrettelagt modul i ABA-pædagogik ved den pædagogiske diplomuddannelse. Denne specialisering fandtes tidligere ved CVU Storkøbenhavn. Efteruddannelsen bestod af to dele: et generelt indhold omkring autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser og et specifikt indhold omkring anvendt adfærdsanalyse – teorien, grundlæggende begreber, de mest udbredte pædagogikker samt diskussioner af etiske spørgsmål omkring en sådan indgribende form for pædagogik. Modulet afsluttedes med en skriftlig opgave. Hertil kom – uden for den pædagogiske diplomuddannelse – en ABA-certificering som forudsætter, at man består en praktisk og en skriftlig prøve. PD-modulet ved CVU Storkøbenhavn udbydes ikke længere eftersom det var en del af det nu nedlagte københavnske ABA-forsøgsprojekt.

I Danmark består efteruddannelsen som ABA-pædagog altså primært i en slags mesterlæreuddannelse, hvor man modtager supervision.

I angelsaksiske lande finder man også en sådan mesterlæreuddannelse i ABA, men her findes anvendt adfærdsanalyse også som en specialisering på grunduddannelsesniveau. ABA-pædagoger og –lærere rekrutteres her typisk efter de har bestået en bacheloreksamen fra enten et universitet eller et university college, hvor de har specialiseret sig i anvendt adfærdsanalyse. Uddannelsessystemet er modulopbygget og de fleste vil have en major i fx psykologi, specialpædagogik, pædagogik eller socialt arbejde. Som et led i deres grunduddannelser tager de en række kurser i anvendt adfærdsanalyse og disse kurser har tvunget og integreret praktik. Typisk 20 timers praktik om ugen, således at halvdelen af deres arbejdsuge er studier og den anden halvdel praktik. Der er faste regler for praktikkens omfang og fordeling, og universiteterne har faste aftaler med en lang række lokale praktiksteder, som typisk vil omfatte tidlige og intensive ABA-programmer for småbørn med autisme, specialpædagogiske tilbud til personer med udviklingshæmning, døgntilbud, psykiatriske afdelinger m.v. Der vil typisk være krav om, at hver studerende har erfaringer fra to forskellige praktiksteder. Internationalt findes der 42 bacheloruddannelser i anvendt adfærdsanalyse, som er godkendt af Behavior Analyst Certification Board. Hertil kommer en lang række ikke-godkendte bacheloruddannelser i anvendt adfærdsanalyse.

Efter endt bacheloruddannelse og praktik kan de søge om certificering som adfærdsanalytikere på basalt niveau. Herefter vil de uddannede kunne søge ansættelse som ABA-pædagoger i klinik-baserede, center-baserede, skolebaserede ABA-tilbud til børn med autisme. Ved starten af deres ansættelse vil de have basale færdigheder – teoretisk og praktik – i anvendt adfærdsanalyse og de vil have relativt let ved at indgå i behandlingsteams og her overtage arbejdsopgaver uden yderligere oplæring. Hvad mere er, de vil allerede når de starter deres erhvervskarriere som ABA-pædagoger have en specifik viden om, hvad arbejdet indebærer, arbejdets positive og negative sider og dets belastninger.

I Skandinavien findes der et tilsvarende system i Norge, Sverige og Finland. Desuden vil mange studerende i Island, Sverige og Norge inden for de pædagogiske og psykologiske fag i løbet af deres grundstudium have stiftet bekendtskab med adfærdsanalyse. Til forskel fra Danmark, hvor den eksperimentelle psykologi og adfærdspsykologien blev afskaffet som videnskabelig og faglig tradition i forbindelse med studenteroprøret, så har adfærdspsykologi i de andre nordiske lande overlevet. De studerende vil derfor i løbet af deres uddannelse stifte bekendtskab med denne faglige tradition og vil derfor i mange tilfælde have bedre faglige forudsætninger for at påtage sig et arbejde som ABA-pædagog end tilfældet er i Danmark.

Links
ABA-kursus som led i specialmodul på den Pædagogiske Diplomuddannelse
ABA-orienteret uddannelse som vernepleier ved Høgskolen i Akershus
Studieplan for vernepleieruddannelsen ved Høgskolen i Akershus

Eksempler på angelsaksiske bacheloruddannelser inden for anvendt adfærdsanalyse
University of North Texas - Department of Behavior Analysis
University of Binghamton, NY - Institute for Child Development

Redaktionen / 16.03.2010