Nye curriculum-bøger til vuggestuebørn, skolebørn og unge og voksne med autisme


Knapp Center for Childhood Development har udsendt fire nye curriculum-bøger, der hver er målrettet en bestemt aldersgruppe: vuggestuebørn, førskolebørn, børn i indskolingen samt unge og voksne. I alt næsten 2000 sider med forslag til programmer, øvelser, træningsteknikker samt interventionens organisering. De fleste andre curriculum-bøger omfatter tidlig eller ultratidlig intervention, så det er en nyskabelse, at unge og voksne nu har fået deres eget curriculum.

ABA-intervention har primært været baseret på, at supervisorer eller supervisionscentre har haft deres egne programmer for interventionens indhold og progression. I nogle tilfælde har disse programmer været nedskrevet i interne arbejdspapirer, men ofte har det været programmer, som er baseret på de enkelte supervisorers hukommelse og verbale formidling af ideer til programmer. Men som regel har disse programmer været inspireret af de trykte og offentligt tilgængelige curricula, og det har været supervisors opgave at tilpasse programmerne til de enkelte børn ved personligt at have et stort repertoire af potentielle programmer.

Det første curriculum for tidlig og intensiv adfærdsanalytisk intervention stammer fra 1981: Teaching Developmentally Disabled Children: The Me Book, som kom til at danne grundlag for det, der siden er blevet kendt som curriculum fra UCLA Young Autism Project – ledet af Ivar Lovaas. Siden er der udkommet ikke mindre end 16 curricula. I de fleste tilfælde udarbejdet af velrenommerede universitetsklinikker eller af private supervisionscentre. Nogle af curriculum-bøgerne er knyttet til særlige varianter af anvendt adfærdsanalyse til børn med autisme – PRT (Pivotal Response Training), ESDM (Early Start Denver Model) eller RIT (Reciprocal Imitation Training) eller LEAP (Learning Experiences and Alternative Program for Preschoolers and Their Parents). Men de fleste curricula er ikke knyttet til en navngiven og veldefineret variant af ABA. De får i stedet deres faglige autoritet i kraft af det center eller den universitetsklinik, der har udarbejdet lære- og træningsplanen.

De fire nye curricula fra Knapp Center for Childhood Development tilhører den sidstnævnte gruppe: curricula, der ikke er knyttet til en særlig navngiven variant af anvendt adfærdsanalyse. Knapp Center for Childhood Development er et privat supervisionscenter, der er opkaldt efter adfærdsanalytikeren Julie Knapp. Hun er neuropsykolog og certificeret adfærdsanalytiker. Hun leder centeret i Ohio, USA, men er også tilknyttet universiteter i Ohio, og har her bl.a. forsket i kombination af adfærdsanalytisk og medicinsk behandling af aggressioner hos børn med autisme. Knapp Center for Childhood Development er specialiseret i behandling af børn med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser. Som noget særligt har centeret et tilbud børn og forældre, der bor i lande uden ABA-tilbud. Disse børn kan enten komme i behandling på centeret eller deres forældre og terapeuter kan få online supervision.

Af de fire nye curricula er især bind 1 og 4 interessante og nyskabende. Bind 1 indeholder programmer og øvelser til børn i vuggestudealderen – fra 1 til 3 år. Af de øvrige 16 ABA-curricula er det i øvrigt kun curriculum til Early Start Denver Model, der er målrettet denne unge aldersgruppe. Bind 4 fra Knapp Center for Childhood Development giver programmer og øvelser til større skolebørn, unge og voksne. Det er første gang, der offentliggøres et curriculum, som er målrettet unge og voksne med autisme. Alderskategorierne i disse fire curriculum-bøger refererer til udviklingsalder – ikke til kronologisk alder. Hos børn, der ikke er alderssvarende udviklet betyder det, at man skal finde velegnede programmer i de bøger, der omfatter deres omtrentlige udviklingsalder.

Bogen om øvelser til børn i vuggestuealderen indeholder ca. 140 forskellige programmer samt en CD, som rummer materialerne til øvelserne – bl.a. billeder til matchingøvelser, programbeskrivelserne samt skemaer til dataregistrering. Selve programmerne er meget traditionelle og adskiller sig ikke fra de klassiske curriculmbøger målrettet tidlig og intensiv intervention. Indledningsvis fokuseres på træning af opmærksomhed og øjenkontakt, imitation, øje-hånd koordination samt matching og sortering. Senere introduceres de sproglige øvelser i receptivt sprog og ekspressivt sprog samt PECS-kommunikation. Der er også programmer til spørgsmål-svar øvelser, til træning af leg og sociale relationer - herunder turtagning og delt opmærksomhed – samt træning af selvhjælpsfærdigheder og motoriske færdigheder. Endelig er der en lang række skoleforberedende øvelser. Moderne øvelser i opbygning af relationer mellem voksen og barn og i fælles processering spiller ikke nogen betydende rolle i dette curriculum for de yngste børn.

Bogen om øvelser til de unge og voksne med autisme er mere nyskabende. Her er programmer i alle de vigtigske skolediscipliner samt i sociale relationer til jævnaldrende – herunder kontakt til andre, konversation, avanceret sprogforståelse af fx overførte betydninger, løsning af sociale problemer og konflikter, brugen af internet og elektroniske devices, håndtering af penge og økonomi, selvstændig livsførelse (bl.a. indkøb og madlavning) samt job-relaterede færdigheder. Det er i mange tilfælde programmer, som ikke findes velbeskrevet andre steder, og som lægger sig tæt op ad det udredningsværkstøj, der hedder AFLS - Assessment of Functional Living Skills.

Se oversigten over alle ABA-curricula på ABAforum.dk.

Knapp, J., & Turnbull, C. (2014). A Complete ABA Curriculum for Individuals on the Autism Spectrum with a Developmental Age of 1-4 Years. London, UK; Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.
Knapp, J., & Turnbull, C. (2014). A Complete ABA Curriculum for Individuals on the Autism Spectrum with a Developmental Age of 3-5 Years. London, UK; Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.
Knapp, J., & Turnbull, C. (2014). A Complete ABA Curriculum for Individuals on the Autism Spectrum with a Developmental Age of 4-7 Years. London, UK; Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.
Knapp, J., & Turnbull, C. (2014). A Complete ABA Curriculum for Individuals on the Autism Spectrum with a Developmental Age of 7 Years Up to Young Adulthood. London, UK; Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.

Bøgerne kan bl.a. købes direkte fra forlaget og fra amazon.co.uk

Læs om Knapp Center for Childhood Development deres website:

Joi Bay / 24.10.2014