Applikationer til dataregistrering

Antallet af applikationer til smartphones og tablet pc’ere, der er specielt udviklet til dataregistrering af ABA-intervention, vokser med en utrolig fart. Det drejer sig især om applikationer til brug ved registrering af uhensigtsmæssig adfærd og til de såkaldte ABC-analyser. ABC står for Antecedent (forudgående situation) Behavior (adfærd) og Consequence (konsekvens). ABC-analyser kaldes også for funktionelle analyser. Funktionelle analyser anvendes bl.a. til at afdække de situationer, der udløser uhensigtsmæssig adfærd, og de konsekvenser en sådan adfærd har. Applikationer til ABC-analyser kan også anvendes til at følge op på intervention – dvs. til kontrol af, om en intervention har den ønskede effekt.

Applikationer, der omtales

Omtalen af disse applikationer er baseret på producenternes egne beskrivelser. Applikationerne er ikke blevet testet. Applikationer er et nyt forretningsområde med mange, mere eller mindre seriøse aktører. Eftersom apps kan ikke afprøves inden køb, kan det anbefales at man læser anmeldelser og evt. forhører sig hos andre, inden man køber. Websitet Autism Epicenter anmelder apps specielt målrettet børn med autisme. Læg også mærke til om en applikation løbende er blevet forbedret og opdateret, hvilket kan være et tegn på, at kommentarer og forslag fra brugere bliver implementeret, og at udvikleren fortsat vil supportere applikationen.

ABC Data Pro og ABC Data

Institute for Child Development ved State University of New York i Binghamton har udgivet to applikationer til iPod Touch, iPhone og iPad: ABC Data og ABC Data Pro. De er begge udviklet af adfærdsanalytikerne Raymond G. Romanczyk og Jennifer M. Gillis. De to applikationer har nogle af de samme funktioner, men Pro-versionen er mere avanceret og har betydelig flere funktioner.

ABC Data Pro er målrettet praktikere og forskere, der indsamler data I kraft af observationer af adfærd. ABC Data Pro kan anvendes til dataindsamling, hvor man registrerer og tæller forekomst af bestemte typer af adfærd og hvor man registrerer forudgående og efterfølgende begivenheder til brug for ABC-analyser.

ABC Data Pro har op til ni programmérbare knapper, som kan anvendes til registrering af data – enten i form af tællinger eller til måling af en adfærds varighed. De ni knapper kan tilknyttes forskellige børn i en gruppe eller ni forskellige former for adfærd hos en enkelt person, eller til kombinationer af disse former for dataregistrering.

Applikationen gemmer automatisk registreringer, men data kan også sendes som en kommasepareret fil (csv-fil) til import i regneark, således at data kan viderebearbejdes og illustreres i grafer.

Der er mulighed for at foretage tre former for registreringer. For det første en simpel registrering af den tid, en bestemt form for adfærd forekommer. For det andet interval-registrering, hvor observatøren fastsætter en samlet observationsperiode og herefter specificerer længden af hvert interval. Den tredje form for data er funktionel adfærdsanalyse (ABC-analyse). Her er der tre forskellige skærmbilleder – hver med 9 programmérbare knapper – til registrering af henholdsvis antecedents, adfærd og konsekvenser.

ABC Data er en mere simpel version af ABC Data Pro. Applikationen har kun to former for dataregistrering: at tælle forekomsten af adfærd og at registrering en adfærds varighed. I stedet for 9 programmérbare knapper er der kun tre og de indbyggede analyse-funktioner er begrænset til det totale antal forekomster, procentvis fordeling af de tre mulige adfærdsformer og en beregning af antal registreringer per minut.

Lige som ABC Data Pro kan også ABC Data sende resultaterne af en dataregistrering til en eller flere e-mail adresser i et dataformat, der let kan importeres til et regneark.

ABC Data Pro koster US$ 27.99 mens ABC Data koster US$ 4.99 I Apples AppStore.

AutismTrack

AutismTrack er udviklet af Handhold Adaptive og kører på iPod Touch, iPhone og iPads. Målgruppen for AutismTrack er primært forældre til børn med autisme. Applikationen giver mulighed for at registrere adfærd, symptomer og interventioner. Det er således muligt at registrere hvilken træning eller fx medicinering et barn har modtaget. Dataregistreringen er designet, således at observatørens skøn over barnets daglige adfærd kan registreres med simple redskaber. De registrerede informationer kan herefter deles med fagfolk og andre, der kan modtage rapporter per mail som en pdf-fil.

Applikationen er let at tilpasse det enkelte barn. Forældre kan tilføje interventioner og adfærd til et standard-sæt af felter, der er forprogrammeret i applikationen. Det er også muligt at flere personer – fx trænere – kan registrere hver deres data om det samme barn, og flere børn kan observeres hver for sig.

Til forskel fra de fleste andre applikationer til dataregistrering så er AutismTrack server-baseret. Det indebærer, at data ikke lagres lokalt, men på en central server, og det betyder også, at der skal være internet-adgang for at registreringen kan foregå. Denne form for data-oplagring har den fordel, at data kan genskabes, hvis en maskine bliver stjålet eller tabt. Til gengæld har man som forældre ingen kontrol over data. Firmaet bag AutismTrack forbeholder sig ret til eventuelt senere at videregivedata til forskere, og har et – temmelig naivt – håb om at AutismTrack med tiden kan komme til at spille en vigtig rolle i udforskningen af autisme.

AutismTrack koster US$ 49.99 i Apples AppStore.
AutismTrack er kritisk anmeldt på Autism Epicenter. Den får 2 ud af 5 mulige stjerner.

Skill Tracker Pro

Data Makes the Difference har udviklet to applikationer til dataregistrering: Behavior Tracker Pro og Skill Tracker Pro. Behavior Tracker Pro findes til Apple-maskiner, Android og Blackberries, mens Skill Tracker Pro indtil videre kun findes til iPad, iPod Touch og iPhone. Firmaet bag disse applikationer - Data Makes the Difference – er oprettet af et forældrepar til et barn med autisme. Moderen er certificeret som adfærdsanalytiker mens faderen er programmør.

Skill Tracker Pro er designet til at registrere træningsdata og erstatter altså de papir-baserede dataregistreringer. Applikationen giver mulighed for at tage data om et ubegrænset antal forskellige børn ligesom der ikke er begrænsninger på antallet af observatører. Der er forskellige formularer til baseline-registrering, trial-by-trial registrering, tests samt registrering af de såkaldte ’mands’ – dvs. objekter eller personer, der samtidig fungere som træningsmateriale og som forstærker, og som hyppigt anvendes i indlæring af kommunikation og brug af talesprog.

Applikationen giver mulighed for at man kan definere mestringskriterier og at man kan generere grafer, der illustrerer læringsforløb og opnåelse af mestring. Data kan eksporteres til et regneark, men det skal ske via en central server, der kaldes Team Web Portal. Team Web Portal giver adgang til en række andre funktioner – administration af et træningsteam, avanceret dataanalyse samt web-konferencer. Prisen for brugen af Team Web Portal er US$ 24.99 om måneden for forældre og US$ 59.99 for professionelle.

Skill Tracker Pro koster US$ 29.99 i Apples AppStore.
Skill Tracker Pro er anmeldt på Autism Epicenter, hvor den får 4 ud af 5 mulige stjerner.

Behavior Tracker Pro

Behavior Tracker Pro er designet til adfærdsanalytikere, lærere, forældre og hjælpetrænere til børn I ABA-behandling. Applikationen er beregnet til at tage data om især uhensigtsmæssig adfærd og til at danne grundlag for udarbejdelse og evaluering af adfærdsplaner. Behavior Tracker Pro er tidligere omtalt på ABAforum.dk.

Data kan registreres enten som frekvens eller som varighed. Data kan kobles til forudgående og efterfølgende handlinger – altså de såkaldte antecedenter og konsekvenser i en ABC-analyse. I applikationen er det muligt at indsætte ændringer i interventionen, således at disse ændringers konsekvenser for adfærden kan illustreres grafisk. Grafiske præsentationer kan sendes til forældre og andre samarbejdspartnere. Antallet af børn, der observeres og antallet af observatører er ubegrænset, og der er gode muligheder for at tilrettelægge dataregistreringen individuelt.

Behavior Tracker Pro koster US$ 29.99 hvad enten det er til Apple, Android eller Blackberry.
Behavior Tracker Pro er anmeldt på Autism Epicenter. Den får 4 ud af 5 mulige stjerner.

Behavior Journal

Behavior Journal er endnu en applikation til dataregistrering af ABC-analyser. Som andre tilsvarende applikationer er Behavior Journal baseret på analyseredskaber udvikling inden for anvendt adfærdsanalyse. Applikationen fokuserer på de situationer og de begivenheder, der udløser måladfærden. Ved at gentage dataregistreringen efter iværksættelse af en intervention, er det muligt at belyse om interventionen har den ønskede virkning.

Applikationen er beskyttet af et password, og data kan synkroniseres via en gratis online portal, hvor forældre og fagfolk kan få adgang til resultaterne af en ABC-analyse – også i grafisk form. Data kan også formidles via e-mail.

Behavior Journal koster US$ 9.99 hos Apples AppStore.
Behavior Journal er anmeldt på Autism Epicenter. Den får 3½ stjerne ud af 5 mulige.

Functional Assessment Data Collection

Functional Assessment Data Collection er en application til Apple-maskiner. Applikationen er beregnet til registrering af data I forbindelse med funktionelle analyser. Applikationen er opbygget ved hjælp af en række ’hjul’ der kan markere for at finde den adfærd, antecedent og konsekvens, der skal registreres. Når registreringen foretages, tilføjes et tidsstempel, og data bliver skrevet i en kommasepareret fil, der kan importeres til videre analyse i et regneark. Applikationen kommer med en række foruddefinerede adfærdskategorier og situationer, men det er muligt at tilpasse kategorierne og adfærden til det enkelte barn. Data kan sendes per e-mail til sig selv eller til andre.

Functional Assessment Data Collection koster US$ 4.99 i Apple AppStore.

Behavior Assessment Pro

Behavior Assessment Pro er en Apple-applikation, der er beregnet til at registrere uhensigtsmæssig adfærd og de situationer, hvor en sådan adfærd forekommer. Applikationen er designet af adfærdsanalytikeren Jefferson Lu fra supervisionscenteret Vermont Behavioral Solutions. Applikationen er ikke alene velegnet for forældre og fagfolk til børn med autisme, men også til andre børn med adfærdsmæssige problemstillinger.

Applikationen er opbygget omkring et tredelt spørgeskema, som kan udfyldes af en eller flere observatører. Det tager mellem 10 og 30 minutter at besvare spørgsmålene, som til en vis grad kan tilpasses det enkelte barn omkring specifikke former for måladfærd.

Første del af spørgeskemaet handler om måladfærdens hyppighed, varighed og intensitet. Anden del indeholder spørgsmål om måladfærdens mulige funktioner – opmærksomhedssøgning, undgåelse, sensorisk stimulering, smerteudtynding eller jagt efter håndgribelig belønning. Disse adfærdsmæssige funktioner bliver i kraft af spørgsmålene placeret i et hierarki og den funktion, der scorer højest, bliver yderligere uddybet i tredje del af spørgeskemaet.

De data, som registreres i Behavior Assessment Pro bliver samlet i en pdf-rapport. Rapporten, der er beskyttet af en password, kan sendes med e-mail. Informationerne i denne rapport kan anvendes til opfølgende observationer, gennemførelse af en egentlig systematisk funktionel analyse, og kan danne grundlag for udarbejdelse af en individuel adfærdsplan.

Behavior Assessment Pro koster US$ 24.99 I Apples AppStore
Behavior Assessment Pro er anmeldt på Autism Epicenter. Den får 4 ud af 5 mulige stjerner.

Tidligere artikler om informationsteknologi i ABA-interventioner
Træningsmaterialer til iPod og iPhone
Elektroniske PECS-bøger
Adfærdsanalytisk iPhone applikation  
Behavior Imaging som redskab i behandling af autisme
Oversigtsartikel om it i ABA-behandling af børn med autisme

Joi Bay / 26.01.2011