Fagligt program for ABA-foreningens landsmøde 2008

 

Lørdag den 7. juni
Kl. 10.00-11.30

Tre parallelle workshop med bredere generelle oplæg og eksempler på ABA programmer:

Organisering af et hjemmetræningsforløb
v/ Helle Sager, forælder, cand.mag. i organisationskultur og -kommunikation

Enkeltintegration af et højtfungerende barn med autisme i folkeskolen
v/ Line Daa Lajer, cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Livsituation for familier til børn med autisme
v/ Joi Bay, forælder, forskningsredaktør ABAforum

 Kl. 13.00-14.30

Tre parallelle workshop med bredere generelle oplæg og eksempler på ABA programmer:

Opretholdelse og generalisering af træningsprogrammer
v/ Trine Østergård, forælder, stud.psyk.

Perspektiver på hvordan et lavt-intensivt ABA program optimeres
v/ Lone Vilstrup, forælder, cand.merc.int., MBA

Skoleintegration af lavtfungerende børn med autisme
v/ Linda Lundgaard Andersen, forælder, ph.d., lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter

 Kl. 15.00-16.30

Paneloplæg og plenumdebat om faglige og handicappolitiske erfaringer:

Muligheder og begrænsninger i lovforslag L154 om hjemmetræning
v/ Joi Bay, forælder, forskningsredaktør ABAforum
og Katrine Lotz, forælder, ABA-foreningen i Storkøbenhavn

UDDYBENDE BESKRIVELSER AF OPLÆG

Kl. 10.00-11.30

Organisering af et hjemmetræningsforløb
v/ Helle Saager, forælder, cand.mag i organisationskultur og -kommunikation

Der findes ingen opskrift på, hvorledes man organiserer en hjemmebehandling. Det afhænger af barnet, mennesker behandlingsteamet består af, ressourcer som er til rådighed, udfordringer, kultur/miljø etc. Men ens for de fleste hjemmebehandlinger er, at forældrene bliver sat i ledelsesposition med dertil hørende ledelsesansvar. Qua min uddannelse samt arbejdserfaringer med projektledelse og lærende netværk, tog jeg sammen med min mand nogle bevidste valg inden, vi startede behandlingen op. Min datter Alma fik sin ’infantil autisme’ diagnose i november 2006 lige efter sin 4 års fødselsdag. Vi startede efterfølgende ABA-hjemmebehandling op i januar 2007. Disse overvejelser omkring ’hjemmebehandlingsledelse’ samt erfaringer med samme vil være overskrifterne for dette oplæg:

  • Hvordan skal vores behandlingsteam sammensættes – og hvorledes skal det organiseres?
  • Hvilke symboler og værdier skal være bærende for vores behandlingsteam?
  • Hvilken historie om vores familie skal kommunikeres ud i forhold til forvaltning og samarbejdspartnere?
  • ’What’s in it for you’?
  • Hjemmebehandling og hjemmeliv

Enkeltintegration af et højtfungerende barn med autisme i folkeskolen
v/ Line Daa Lajer, cand.pæd. i pædagogisk psykologi

I denne workshop fokuseres på hvordan et barn, som tidligere har haft et ABA-tilbud i børnehaven nu er enkeltintegreret i en almindelig folkeskole. Med afsæt i en række spørgsmål beskrives erfaringer: Hvilke overvejelser skal man gøre sig ved opstart af en enkeltintegration? Hvad skal barnet kunne og hvilke færdigheder skal man fokusere på som gode forudsætninger for en vellykket integration? Hvordan kan overgangen fra børnehave til skole tilrettelægges og foregå? Hvordan kan de andre børn fungerer som en naturlig del af ABA-barnets udvikling? samt hvordan kan forældresamarbejdet tilrettelægges og fungere? – eksempelvis via en elektronisk log.

Livsituation for familier til børn med autisme
v/ Joi Bay, forælder, forskningsredaktør ABAforum

Forældre til børn med handicap befinder sig i en særlig skrøbelig og udsat livssituation. Med afsæt i forskningsresultater belyses, hvordan forældre til børn med autisme håndterer deres livssituation og hvad der ser ud til at kunne afhjælpe belastningen. Belastninger handler især om økonomi, følelsesmæssige relationer, graden af konflikter, ændringer i livsperspektiv, det sociale liv, tid og stress, kontakter til myndigheder samt sorg og depressioner. Der er også et karakteristisk forhold mellem kønnene, hvor fædre og mødre reagerer forskelligt. Omvendt ser et velfungerende socialt netværk, copingstrategier, selvkontrol og selvtillid ud til at være med til at reducere stress hos handicapfamilier.

 Kl. 13.00-14.30

Opretholdelse og generalisering af træningsprogrammer v/ Trine Østergaard, forælder, stud.psyk

Mange børn med autisme har svært ved at overføre indlærte færdigheder fra et miljø til et andet. Derfor er generalisering en væsentlig del af ABA behandlingen. Ligeledes synes disse børn at have sværere ved at bibeholde deres indlærte færdigheder. Derfor er opretholdelse af tidligere programmer tilsvarende af stor betydning, også med henblik på tilegnelsen af nye færdigheder. I workshoppen giver jeg forskellige eksempler på generalisering af programmer, der er mestret i børnehaven, ligesom jeg gennemgår et system til opretholdelse af programmer.

Perspektiver på hvordan et lavtintensivt ABA program optimeres
v/ Lone Vilstrup, forælder, cand.merc.int., MBA
Efter mange måneders hårdt arbejde lykkes det med børneudvalgets hjælp at få godkendt et 1-årigt ABA forsøgsprojekt for to børn med infantil autisme i Lyngby Taarbæk kommune. Forudsætningen for igangsættelse af projektet var en tilpasning til de økonomiske rammer for en ressourcegruppeplads. Dette betyder i praksis 25 timers støtte, månedlig supervision og udvidet forældreinddragelse. Vores søn, Christoffer, forlader derfor sin ressourcegruppe og starter den 1. november 2007 i en normal børnehave. Lettelsen over at være kommet i gang afløses dog hurtigt af en erkendelse af, at kampen for et projekt kun var opvarmning. At få et skrabet ABA projekt til at fungere optimalt stiller utrolig mange krav til os forældre som projektledere i forhold til løbende styring, opfølgning, programskrivning, håndtering af praktiske problemstillinger og løbende koordination mellem projektets involverede parter. Mit oplæg vil fokusere på en række af de udfordringer, man som forælder møder i et sådant ABA-projekt, og vil indeholde perspektiver på, hvordan sådanne udfordringer kan imødegås. Derudover, vi jeg komme ind på få udvalgte programmer, som har været særdeles givende for Christoffer. Í en efterfølgende dialog kan der for eksempel diskuteres: Udveksling af erfaringer med håndtering af udfordringer i et ABA-projekt og håndtering af vidensdeling i et ABA-projekt

Skoleintegration af lavtfungerende børn med autisme
v/ Linda Lundgaard Andersen, forælder, ph.d., lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter

Lavtfungerende børn med autisme kan med udbytte integreres i det almindelige skolesystem hvis der anvendes de rette teknikker, iværksætter en gradvis indkøring samt man har adgang til de nødvendige ressourcer. I dette oplæg præsenterer jeg et overblik over de elementer som bør indgå i en veltilrettelagt enkeltintegration. Heri indgår en elevplan, som et redskab for enkeltintegration; en beskrivelse af hvilke elementer der bør indgå i en fysisk, social og undervisningsmæssig integration, en gennemgang af de nødvendige pædagogiske teknikker samt hvilke arbejdsformer der kan tages i brug for barnet og dets pædagogiske støtte.

 Kl. 15.00-16.30

Paneloplæg og plenumdebat om faglige og handicappolitiske erfaringer

Muligheder og begrænsninger i lovforslaget L154 om hjemmetræning
v/ Joi Bay, forælder, forskningsredaktør ABAforum
og Katrine Lotz, forælder, ABA-foreningen i Stor-København

Folketinget har haft sin første behandling af lovforslaget L 154 om hjemmetræning og –undervisning af børn med vidtgående handicap i april og her var alle partier enige om at støtte forslaget. Lovforslaget indebærer, at forældre til børn med alvorlige handicap får ret til at vælge helt eller delvist hjemmebaserede oplæringstilbud i stedet for de sædvanlige offentlige tilbud i børnehaver eller skoler. Når loven er vedtaget, vil også ABA-tilbud kunne etableres som hjemmebaserede tilbud til børn med autisme. De nærmere betingelser for hjemmetræning og –undervisning vil senere blive fastsat i en bekendtgørelse fra Velfærdsministeriet. Loven træder i kraft 1. oktober 2008..

I paneloplæg belyses rammer, indhold samt muligheder og begrænsninger – som uddybes i en diskussion med landsmødedeltagerne.

For yderligere informationer om L154 se følgende artikler på ABAforum:
http://www.aba-forum.dk/danmark/2008/dk_0804_l154_1_behandling.php
http://www.aba-forum.dk/danmark/2008/dk_0803_l154_lovforslag.php

 


 

 

 

Redaktionen /18.05.2008