NYHEDSBREV · JANUAR 2007

 
Nyhedsbrev fra
[ABAforum – Netværk for tidlig og intensiv behandling af autisme]
<empty>

Forhåndskritik af evaluering
Rapporten om evaluering af tilbud til småbørn med autisme – ETIBA – er endnu ikke udkommet. Men allerede nu bliver den kritiseret, fordi den ikke opfylder de mest basale krav til videnskabelige evalueringer, og fordi den ikke bidrager til, at vi bliver klogere på, hvad der virker og ikke virker. Evalueringen vil ikke kunne bruges som evidensbaseret beslutningsgrundlag for politikere eller som vejledning for forældre, der skal vælge tilbud til deres barn med autisme.

Det skyldes, at evalueringen har overtrådt så at sige alle regler for god klinisk forskning. Man har ikke testet børnene, inden behandlingen gik i gang, og man har derfor ingen viden om børnenes udgangspunkt og forudsætninger for behandlingen. Man har gentestet allerede efter nogle få måneder, og nogle børn er gentestet efter kun seks måneder, og andre efter ni måneder. Det er derfor umuligt at sammenligne disse børns resultater af behandlingen. Man har heller ikke anvendt den samme målemetode ved første og anden testning, så testresultaterne er helt usammenlignelige.

Læs kritikken, der er skrevet af Jeanette Frost, som er læge og mor til et barn, der indgår i evalueringen.


Nyhedsbrev januar 2007


INDHOLD

ABA I DANMARK
- Ni børn startet i offentligt ABA-tilbud i Østjylland
- Nye personlige beretninger

ABA I UDLANDET
- Mange nye ABA-skoler
- Skoledistrikter ansætter egne supervisorer, opretter ABA-klasser
- ABA-uddannelser på universiteter

FORSKNING
- De nyeste effektstudier og oversigten over dem alle
- Forskningsabstracts på ABAforum

ABA-FORENINGEN
- Nyt oplag af pjece og folder
- Forældrekursus
- Landstræf og generalforsamling

NYT FRA REDAKTIONEN
- OSS: Ofte Stillede Spørgsmål
- RSS-feed


ABA I DANMARK

Ni børn startet i offentligt ABA-tilbud i Østjylland
Otte børn i Århus Kommune og et barn i Randers Kommune er pr. 1. januar i offentligt finansieret ABA-tilbud. Alle børnene er enkelt-integreret i almindelige institutioner – syv i børnehave og to i skole – hvor de hver har tilknyttet en pædagog, som modtager tæt supervision og videreuddannelse.

Supervisionen og oplæring af personale varetages af det norske center NOVA, men sideløbende uddannes personale på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov, som med tiden skal overtage supervisionen. Der arbejdes endvidere på et forskningsprojekt om ABA-behandlingens effekt på børnene i tilbuddet.

Læs mere

Nye personlige beretninger
Adrian og Zacharias er to børn, der haft meget forskellige ABA-forløb. Du kan læse mere om de to drenge ved at klikke på billederne af dem.

Adrians forældre har været igennem mange kampe med systemet for at sikre ham ABA-behandling. Heldigvis har indsatsen ikke været uden resultater. Moderen beskriver, at den første træning var ”som at grave det rene guld ud af bjerget.”

Zacharias' mor fik kendskab til ABA gennem fagfolkene på Børneklinikken og fik uden besvær bevilget ABA fra kommunen. Også Zacharias har udviklet sig eksplosivt. Ved den seneste revurdering konstaterede overlægen, at der ikke længere var tegn på nogen gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Her kan du se oversigten over alle de beskrevne børn


ABA I UDLANDET
ABAforum følger den internationale udvikling af adfærdsanalyse via mediebureauer og fagdatabaser. Der publiceres store mængder materiale – langt mere end det er muligt at skrive om på websitet. Vi udvælger artikler, der enten repræsenterer en større trend, eller som er interessante i sig selv.

To emner, som vi har berettet løbende om, er ABA på skoleområdet og adfærdsanalytiske uddannelser på universitetsniveau.

Mange nye ABA-skoler
Der oprettes flere og flere deciderede ABA-skoler – især i Irland, hvor ABA-skole nr. 14 lige er startet i Dundalk. Ifølge initiativtagerne er ABA den foretrukne pædagogiske metode blandt mange forældre til børn med autisme, og behovet for ABA-skoler i Irland er stigende, fordi antallet af børn med autisme vokser. Det bliver derfor mere og mere vanskeligt at finde relevante skoletilbud til disse børn.

Skoledistrikter ansætter egne supervisorer samt opretter ABA-klasser
Mange skoledistrikter ansætter deres egne supervisorer som alternativ til eksterne konsulenter og opretter ABA-klasser i det offentlige skolesystem. Det sker i kølvandet på, at flere børn med autisme får medhold i krav om ABA-tilbud i skolen. Det får skoledistrikterne til at overveje fordele og ulemper ved at købe eksterne ydelser hos konsulenter og privatskoler.

I delstaten New Jersey er der nu 139 skoledistrikter, som har oprettet egne ABA-programmer. For 10 år siden var det kun 29. Dengang var der typisk kun 2-3 børn med autisme i hvert skoledistrikt, men nu er antallet steget så meget, at man har elever nok til egne ABA-programmer. Skoledistrikter, der ikke har elever nok til egne tilbud, går sammen med nabo-distrikter.

Læs mere:
Skoledistrikt hjemtager elever med autisme (Massachusetts)
Lokale ABA-programmer i 139 skoledistrikter (New Jersey)
40 ABA-programmer mister finansiering (South Carolina)

ABA-uddannelser på universiteter
Der etableres stadig flere universitetsuddannelser i anvendt adfærdsanalyse. Langt de fleste findes i USA, men nu er Europas universiteter ved at komme med. Man kan tage en universitetsgrad i ABA ved følgende europæiske universiteter:

Uddannelser på senior-niveau (master-uddannelser):
Akershus Høgskole, Norge
University of Wales at Bangor, Wales
University of Wales at Swansea, Wales
University of Ulster Coleraine, Northern Ireland
Warsaw School of Social Psychology, Polen
National University of Ireland, Ireland
Université Charles-de-Gaulle i Lille, Frankrig

Uddannelser på juniorniveau (bachelor-uddannelser):
Lärarhögskolan i Stockholm, Sverige
Cardiff University, South Wales, Wales
Anglia Polytechnic, Cambridge, England
University of Dublin, Trinity College, Ireland
University College Cork, Ireland

Adfærdsanalytikere certificeres af Behavior Analyst Certification Board (BACB), og kravene er temmelig strenge. En certificering som enten Board Certified Behavior Analyst (BCBA) eller Board Certified Associate Behavior Analyst (BCABA) forudsætter en teoretisk (efter)uddannelse i anvendt adfærdsanalyse, superviseret praksis og beståelse af en skriftlig eksamen. På alle tre områder blev kravene i 2006 forhøjet. Bl.a. er det nu et krav, at man som et led i praksiserfaringer skal have supervision fra en adfærdsanalytiker, der selv er certificeret på højeste niveau.

I alt er ca. 4.500 fagfolk over hele verden certificeret af Behavior Analyst Certification Board.

Læs mere om krav og godkendte universitetsuddannelser:
Højere kvalifikationskrav til BACB-certificering
Dobbelt godkendelse af masteruddannelse (Pennsylvania, USA)
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker (Ontario, Canada)
Fransk masteruddannelse i adfærdsanalyse (Lille, Frankrig)


FORSKNING
Et af de vigtigste formål med ABAforum.dk er at formidle forskning. Vores strategi er to-delt: Dels oversætter vi en del af de vigtigste forskningsresultater. Dels samler vi med jævne mellemrum de vigtigste effektstudier sammen i en oversigt.

Ny service: Forskningsabstracts på ABAforum.dk
Hvert år udkommer der internationalt mellem 1500 og 2000 videnskabelige artikler om autisme inden for fagområderne medicin, psykiatri, psykologi, pædagogik, socionomi og sociologi. Der findes i denne forskning en viden og ekspertise, som aldrig bliver anvendt, og aldrig kommer personer med autisme til gode, fordi denne forskning er så godt som ukendt og ulæst i Danmark.

ABAforum har derfor etableret en screening af al international autismeforskning, som udgives i anerkendte (peer-reviewed) tidsskrifter. Af den store mængde ny forskning offentliggør ABAforum introduktioner til og abstracts af forskning inden for 8 områder, der bl.a. omfatter forsknings i autismepædagogik, forskning i familier til personer med autisme, sociale, økonomiske juridiske og politiske forhold omkring autisme samt integration og inklusion af børn og unge med autisme.

Dette udsnit udgør 15-20% af den samlede autismeforskning.

Man kan nu søge i disse abstracts. Ud over et dansk abstract, som er specielt skrevet til ABAforums læsere, får man alle bibliografiske detaljer samt, om muligt, et direkte link til den originale publikation online. Se evt. dette eksempel: alle artikler i kategorien "Familiestudier". Databasen er frit tilgængelig, men indholdet er dog ophavsretligt beskyttet.

Læs mere om denne service

De nyeste effektstudier + ny samlet oversigt
For nylig har forskningsredaktør Joi Bay samlet de seneste gruppestudier, der omhandler effekten ABA-behandlingsindsatser til børn med autisme. Disse er efterfølgende skrevet sammen og gjort tilgængeligt på dansk.

Læs den nye samlede oversigt:
27 gruppestudier af effekter af ABA-behandling (PDF)


ABA-FORENINGEN
ABAforum.dk er et uafhængigt website, som har et samarbejde med ABA-foreningen. Hvor ABAforum.dk formidler forskningsbaseret viden og personlige erfaringer samt virker for at støtte netværket af ABA-forældre, arbejder ABA-foreningen med handicap-politiske spørgsmål, både lokalt og på landsplan. Når lokale offentlige ABA-projekter er blevet indført, baserer dette sig som regel på et solidt forarbejde af de lokale ABA-afdelinger i et samarbejde med forvaltninger og fagfolk. ABA-foreningen har ca. 150 medlemmer og tre lokal-afdelinger og er repræsenteret i flere kredse i Landsforeningen Autisme.

Læs mere om ABA-foreningen

Nyt oplag af pjece og folder
[Pjece om ABA]Sammen har ABA-foreningen og ABAforum.dk udgivet en pjece og en folder om adfærdsanalytisk behandling, som har været udsolgt. Nu er der trykt et nyt oplag. Pjecen koster 50 kr., folderen er gratis (forsendelsen koster 10 kr.). Begge dele kan bestilles her.
Medlemmer af ABA-foreningen får 50% rabat på pjecer og foldere.

Forældrekursus
ABA-foreningen holder en række kurser, bl.a. for "nye" forældre – senest afholdt den 16.-17. september 2006 med 24 deltagere. Formålet med kurset er
- at få kendskab til grundsyn, handicapforståelse og påvirkninger af hverdagsliv i forbindelse med anvendt adfærdsanalyse (ABA)
- at introducere til de væsentligste dele af en intensiv ABA-behandling
- at beskrive behandlingsresultater og træningstilrettelæggelse
- at integrere forældre i et erfaringsforum omkring brugen af ABA som behandlingsmetode

Se kursusbeskrivelsen (PDF)

Landstræf og generalforsamling
Hvert år samles en stor del af medlemmerne fra hele landet en weekend til et fagligt træf og ABA-foreningens generalforsamling. Det er en god anledning for nye og gamle forældre – og børn – til at mødes og udveksle erfaringer samt deltage i faglige workshops, hvor ABA-specifikke temaer og teknikker sættes til debat. Dette års temaer var: autisme og autismeteori, forskellige ABA-metoder, ultra-tidlig indsats, script-baseret  kommunikation, læse- og skrivetræning samt handicappolitisk arbejde. Samtidig danner landstræffet også rammen om socialt samvær.


NYT FRA REDAKTIONEN

OSS: Ofte Stillede Spørgsmål
Over årene er der en række væsentlige spørgsmål, der vender tilbage igen og igen. For at give mulighed for, at en bredere læserskare kan få udbytte af disse spørgsmål og deres besvarelser, har ABAforum indført en ny kategori: "ofte stillede spørgsmål". Formålet er herigennem at kunne give en dybere og bredere perspektiveret besvarelse af centrale spørgsmål, som også kan komme andre website-brugere end de oprindelige spørgere til gavn.

Indtil videre er følgende temaer besvaret:
Bruger man visualisering i anvendt adfærdsanalyse?
Hvordan bliver man ABA-supervisor?
Hvad koster et ABA-tilbud?
Hvordan bliver man ABA-pædagog eller -lærer?
Er børn i ABA-tilbud altid enkeltintegreret?
Kan man behandle unge og voksne mennesker ud fra ABA-principper?

RSS feed
[RSS logo]På ABAforum.dk understøtter vi nu RSS (Rich Site Summary). Når man læser mange websites dagligt, er det lidt besværligt at skulle ind på alle de pågældende web-adresser og se, om der er noget nyt. Det er man fri for med RSS. RSS giver nemlig kun de seneste overskrifter samt evt. et kort resume af artiklerne. Det svarer til at læse overskrifter og underrubrikker i en avis. Det går hurtigt, og hvis der er noget, man synes, ser interessant ud, kan man nøjes med at læse det.

Hvis du klikker på et RSS-link, og der bare kommer en masse uforståeligt tekst, skal du bruge en RSS-læser eller en nyere version af din browser. Læs mere her.

Her er ABAforum.dk's to feeds:

Sidste nyt – http://www.abaforum.dk/feed.xml
Abstracts (forskningsresumeer) – http://www.abaforum.dk/feed-abs.xml


Det var alt for denne gang.
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til forbedringer, så skriv til os.

Med venlig hilsen
ABAforum.dk's redaktion
Joi Bay, Linda Lundgaard Andersen, Cecilia Brynskov og Martin Brynskov
redaktion@abaforum.dk
 

<empty>

ABAforum.dk © 2007
 

Tilmelding/afmelding

Skriv din e-mail her og tryk 'OK'.

Hjælp til nyhedsbrev
 Fortrolighed
Redaktionen / 02.01.2007