ESSEX, ENGLAND

Behandlingstilbud var ulovligt

Forældrene til en 4-årig pige med autisme har vundet en vigtig retssag, som de havde anlagt imod Essex County Council vedr. specialundervisning og -behandling til deres datter. Dommeren fra the High Court i London afgjorde, at eftersom forældrene var modstandere af den tilbudte uddannelsesplan og således ikke havde accepteret den, opfyldte uddannelsesplanen ikke kravene om et passende uddannelsestilbud.

High Court er den vigtigste underret for civile sager i England. Det er her de principielle civile søgsmål bliver prøvet i første instans, og afgørelsen kan derfor – hvis den ikke bliver anket og omstødt – få stor betydning for mange andre forældre til børn med handicap.

Baggrunden for sagen er den, at forældrene havde ønsket at få ABA-behandling til deres datter, men myndighederne vurderede, at £28.000 om året (318.000 DKK) til denne behandling ville udgøre en urimelig offentlig udgift. I stedet fik de tilbudt at være med i Essex Good Beginning Programme, som er et eklektisk, lokalt udviklet program til førskolebørn; et program, der i meget vid udstrækning er baseret på forældrenes hjemmebehandling af deres eget barn. Forældrene til den 4-årige pige, hvis navn er beskyttet af navneforbud, havde imidlertid allerede investeret betydelige summer i et privat Lovaas-program, og de ønskede at skolesystemet skulle videreføre dette program. Sagen gik til ankeinstansen, The Special Education Needs Tribunal, som afgjorde, at barnet skulle følge skolesystemets tilbud. Men forældrene nægtede at deltage i det lokale førskoleprogram, og lagde i stedet sag an imod Essex County Council. Under retssagen fremførte de, at Lovaas-programmet var betydelig bedre og mere kvalificeret end Essex Good Beginning Programme. De var derfor ikke parate til at opgive deres ABA-behandling for at kunne deltage i det lokale tilbud.

Advokater for Essex County Council argumenterede med, at det ville være en hån over for lovgivningens krav om uddannelsestilbud til alle, »hvis forældrene kan gennemtrumfe deres egen præferencer ved at nægte deltagelse i det officielle tilbud«. Men dommer Henriques fra High Court afgjorde, at 1996 Education Act (den engelske skolelov) pålægger de lokale skolemyndigheder at give et relevant uddannelsestilbud, som opfylder barnets behov. Denne pligt kan ikke pålægges forældrene, sagde dommeren, selv om de forventes at bidrage til at opfylde barnets behov. I England – som i andre angelsaxiske lande – er det skolesystemet, som har ansvar for behandlingstilbud til alle børn med autisme og andre handicap, uanset om børnene er under eller i skolealderen.

I dommen hedder det bl.a., at Essex Good Beginning Programme indebærer, at forældrene ikke alene skal deltage i behandlingen af deres eget barn, men også formulere og implementere programmet. Det betyder, at forældrene pålægges opgaver og ansvar, som ellers tilkommer professionelle. Det er sandsynligt, at Essex Good Beginning Programme ville kunne opfylde den 4-årige piges uddannelsesbehov, hvis forældrene var indstillet på at samarbejde og yde den nødvendige indsats. Men der er ikke – i det aktuelle tilfælde – grundlag for et sådant samarbejde, og derfor betyder den tidligere afgørelse i The Special Education Needs Tribunal, at de lokale myndigheder ikke har opfyldt deres forpligtelse til at yde et passende uddannelsestilbud. Tribunalets afgørelse er derfor ulovlig. Retten siger således, at en skolemyndighed ikke kan tvinge forældre til selv at give specialundervisning til deres barn, sådan som det er tilfældet i Essex' førskole-tilbud til børn med autisme. Myndighedernes forpligtelse til at give et passende tilbud kan i dette tilfælde kun opfyldes, hvis forældrene er villige til at behandle deres eget barn og implementere Essex Good Beginning Programme.

Dommen betyder ikke nødvendigvis at skolemyndighederne skal tilbyde eller finansiere en fortsat ABA-behandling af den 4-årige pige; kun at standardtilbuddet, Essex Good Beginning Programme, ikke er godt nok, og at myndighederne derfor i samarbejde med forældrene må finde andre løsninger på pigens ret til en passende uddannelse.

Kilde: Press Association News, 30. januar 2003

Joi Bay / 31.01.2003