ALABAMA, USA

Forældre taber ankesag

Udfaldet af en sag fra Madison i staten Alabama har ikke været så positivt set fra forældrenes synsvinkel. Det drejer sig dog ikke om en retssag, men derimod om en ankesag, som er afgjort af den uddannelsesmæssige ankeinstans, der kaldes IHO – Impartiel Hearing Officer.

Ankeinstansen fandt, at skoledistriktets tilbud opfyldte lovgivningens krav – det gav barnet udviklingsmuligheder og det var individualiseret i tilstrækkelig grad. Desuden gav skoledistriktets tilbud mulighed for at barnet kunne gå i skole sammen med almindelige børn uden handicap. Derfor får forældrene ikke refusion for deres udgifter til privatfinansieret ABA-behandling til deres datter, som har autisme.

Forældrene var utilfredse med barnets undervisningstilbud, fordi de ikke ønskede at deres barn skulle gå i klasse sammen med andre børn med autisme, og de havde derfor i stedet indskrevet barnet i en privat ABA-skole, som kunne fremvise bedre resultater end det offentlige undervisningstilbud.

Ankeinstansen fandt imidlertid, at skoledistriktets tilbud var meget velstruktureret. Børnene blev trænet i finmotorik, de fik grovmotorisk og talepædagogisk bistand og de fik desuden deltids 1:1-undervisnning. De specialpædagogiske metoder, der blev anvendt indbefattede forskellige metoder – herunder legeterapi, PECS og trinvis læring.

Forældrene foretrak derimod en rendyrket adfærdsanalytisk metode, og hævdede at pigen gjorde større fremskridt i det private ABA-tilbud end i det offentlige tilbud. Forældrene hævede, at støjen fra de andre børn med autisme i barnets klasse var for distraherende for pigen, og at støjen forstærkede pigens problemadfærd

Men skoledistriktet kunne dokumentere, at pigen profiterede af tilbuddet. På den baggrund fandt ankeinstansen, at undervisningstilbuddet var passende til barnet, og at skoledistriktets tilbud opfyldte lovgivningens krav om LRE – Least Restrictive Environment – fordi pigen havde mulighed for at være sammen med typiske børn i skoletiden.

Konklusionen på denne sag er altså, at udgifter til private uddannelsestilbud ikke automatisk kan refunderes af de offentlige klasser bare fordi forældrene ikke kan lide, at barnet skal gå sammen med andre børn med autisme. Og heller ikke argumentet om, at pigen profiterer mere af et privat end et offentligt tilbud, giver ret til refusion af private udgifter.

Kilde: Inclusive Education Programs, 1. august 2006

Sagens betegnelse: Madison City Bd. of Educ., 4 ECLPR 712 (SEA AL 2006).

Joi Bay /11.08.2006