VIRGINIA, USA

Forældre vinder retssag

En domstol i Richmond i staten Virginia har tildelt et 4-årigt barn med autisme ret til at modtage adfærdsanalytisk undervisning. I USA har skolevæsenet ansvar for tilbud til børn med handicap allerede fra de fylder 3 år, og det er baggrunden for, at domstolen har afgjort uenighederne mellem barnets forældre og det lokale skoledistrikt, Henrico County Public Schools.

Forældre til en 4-årig dreng med autisme vurderede, at drengen ikke i tilstrækkelig grad gjorde fremskridt i skoledistriktets undervisningstilbud, og det er lykkedes dem at overbevise en federal appeldomstol om, at skoledistriktets tilbud var utilstrækkeligt til at varetage drengens undervisningsbehov. Retten stadfæstede dermed en tidligere afgørelse i ankeinstansen, som også støttede forældrenes krav.

Drengen var placeret i en specialpædagogisk klasse med et lille antal elever, men forældrene mente ikke at specialklassen i tilstrækkelig grad kunne håndtere drengens problemer med opmærksomhed og koncentration. Forældrene mente desuden, at skoledistriktets afgørelser var baseret på en undervurdering af drengens kognitive kapacitet, og hævdede i retssagen, at drengen i stedet skulle tilbydes en velstruktureret og intensiv 1:1-baseret undervisning.

Forældrene ønskede derfor anvendt adfærdsanalyse, som netop tilbyder den struktur og intensitet, som forældrene efterlyste. Forældrene dokumenterede desuden drengens progression i forbindelse med et privatfinansieret ABA-tilbud. Skoledistriktet afviste forældrenes ønske alene med den begrundelse, at drengens behov kunne tilgodeses i hans eksisterende tilbud.

Dommen konkluderer, at skoledistriktet ikke har levet op til kravene om FAPE (Free Appropriate Public Education), som er et krav i henhold til handicaplovgivningen om Individuals with Disabilities Education Act. Selv om skoledistriktet var klar over drengens særlige behov pga. hans opmærksomhedsproblemer, så fastholdt skoledistriktet den oprindelige skoleplacering. Skoledistriktet kunne imidlertid ikke dokumentere barnets fremskridt i skoletilbuddet, og ud af de 24 mål i barnets individuelle undervisningsplan (Individuel Educational Plan) var kun 17 opfyldt af skoledistriktets tilbud. Derimod var det dokumenteret, at drengen profiterede af det privatfinansierede ABA-tilbud.

Under retssagen hævdede skoledistriktets advokat, at det ønskede ABA-tilbud, som baserer sig på 1:1-undervisning, ikke ville leve op til handicaplovgivningens krav om det mindst restriktive tilbud (LRE – Least Restrictive Environment). LRE er lovgivningens krav om, at børn med handicap ikke ekskluderes, men i videst muligt omfang undervises sammen med ikke-handicappede børn på den skole, som de ville have gået i, hvis de ikke var handicappede. Men domstolen afviste dette argument, fordi barnet med autisme ikke ville profitere af en sådan inklusion. Domstolen bemærkede også, at skoledistriktet i vid udstrækning har undervurderet barnets kognitive kapacitet og har udformet en individuel undervisningsplan, som ikke lever op til barnets behov og potentialer.

Skoledistriktet der derfor pålagt at refundere forældrenes udgifter til den private ABA-undervisning.

Juridisk betyder afgørelsen, at når et skoledistrikt er bekendt med, at en særlig specialpædagogisk metode – her anvendt adfærdsanalyse – er gavnlig for et barn, og hvis forældrene specifikt efterspørger denne pædagogiske metode, så må skoledistriktet ikke modsætte sig dette ønske uden en særlig begrundelse.

Kilde: The Special Educator, 4. august 2006

Sagens detaljer: County School Board of Henrico County v. R.T., 45 IDELR 274 (E.D. Va. 2006).

Læs om LRE på: http://www.wrightslaw.com/info/lre.index.htm
Læs om FAPE på: http://www.wrightslaw.com/info/fape.index.htm

Tidligere artikler om ABA-behandling i Virginia:
Første offentlige ABA-tilbud for børn med autisme
Information om adfærdsanalyse til militærfolk
Stock car race til fordel for børn med autisme
Koncert til fordel for 3-årigs behandling
Tre ABA-skoler i Virginia
Skolebestyrelse afviser forslag om decentral ABA-skole
Decentraliseret ABA-skole til 60 børn møder modstand
Forældre opretter endnu en ABA-skole
Fundraising til ABA-skole

Joi Bay /11.08.2006