NEW YORK, USA

Skoledistrikt taber retssag

Et skoledistrikt i staten New York er blevet dømt til at betale for 25-timers supplerende ABA-behandling om ugen til et barn i børnehaveklasse. Skoledistriktet opfyldte ikke lovens krav om et adækvat uddannelsestilbud da det nedsatte antallet af ABA-timer fra 35 til 10 i forbindelse med at barnet startede i børnehaveklasse.

Afgørelsen er truffet af domstolen U.S. District Court, Southern District.

Forhistorien er, at barnet – som har autisme - inden det startede i børnehaveklassen havde modtaget 35 timers ABA-behandling af ugen. Da barnet startede i børnehaveklasse nedsatte skoledistriktet antallet af 1:1-timer til 10 timer om ugen, hvilket forældrene klagede over. I klagen henviste forældrene til, at barnet havde beviselige problemer med overgange fra en situation til en ny, og at overgangen fra 1:1-behandling til en gruppeorienteret undervisning i børnehaveklassen måtte medieres af 25 timers ABA-intervention.

Forældrenes klage blev i første omgang behandlet af ankeinstansen –State Review Officer (SRO) – som gav skoledistriktet medhold i nedsættelsen af antallet af ABA-timer (se Højtfungerende barn har ikke ret til højintensivt ABA-tilbud). Forældrene anlagde herefter en sag ved domstolene, som altså har omstødt ankeinstansens tidligere afgørelse.

Begrundelsen for at pålægge skoledistriktet at refundere forældrenes private udgifter til supplerende ABA-intervention er, at skoledistriktet ikke har opfyldt lovens bestemmelser om FAPE – Free and Appropriate Public Education – og fordi skoledistriktet ikke vurderede barnets individuelle behov. I stedet for at revurdere barnets behov for ABA-intervention, baserede skoledistriktet sit tilbud til barnet på en standardmodel for overgang fra 1:1-undervisning til gruppeundervisning i børnehaveklassen.

Domstolen har i sin afgørelse lagt vægt på, at skoledistriktet kendte til barnets vanskeligheder ved overgange. Alligevel reducerede skoledistriktet antallet af ABA-timer uden at medinddrage forældrenes vurderinger eller anbefalinger fra en privat autismeekspert. Retten vurderede, at forældrenes ønske om supplerede ABA-timer var velbegrundet set i lyset af den tidligere intensive ABA-intervention.

Retten skriver I sin afgørelse: »Det er alment anerkendt, at kontinuitet og rutiner er afgørende elementer i sikringen af udvikling hos et barn med autisme.« Skoledistriktet blev dømt til at refundere forældrenes privat afholdte udgifter til 25 timers ABA-undervisning om ugen.

Kilde: Early Childhood Report, Vol. 18, No. 7, juli 2007

Sagens identification: T.P. and S.P. ex rel. S.P. v. Mamaroneck Union Free Sch. Dist., 47 IDELR 287 (S.D.N.Y. 2007).

Tidligere artikler om ABA-behandling i New York:
Højtfungerende barn har ikke ret til højintensivt ABA-tilbud
Usædvanlig fundraising
Det offentlige betaler private skoletilbud
Lov tvinger forsikringsselskaber
Mor starter eget firma: AutismEdu
Ankesag ender med godtgørelse til ABA-elev
ABA-skole flytter
Indsamling til fordel for ABA-center
Problemer når ABA-børn skal integreres
ABA til småbørn med autisme
Et virvar af behandlingstilbud
To skoledistrikter i New York indfører anvendt adfærdsanalyse
Gammel specialskole indfører adfærdsanalytisk behandling
ABA-skole søger praktikpladser
Pengegave til ABA-skole
Forældre fik tilbudt ABA-behandling, men krævede døgninstitution
ABA-skole holder indvielsesfest
½ mio. dollar til ABA-program
Forældre indretter ny ABA-skole

Joi Bay /08.07.2007