USA

AAP udsender nye kliniske anbefalinger om behandling af autisme

Den 29. oktober udsendte den amerikanske forening af børnelæger - American Academy of Pediatrics (AAP) - deres nye anbefalinger om opdagelse og håndtering af autismespektrumforstyrrelser. De nye anbefalinger erstatter foreningens anbefalinger fra 2001. De nye anbefalinger består af to kliniske rapporter. Den første, Identification and Evaluation of Children with Autism Spectrum Disorders, opfordrer til undersøgelse for ekstremt tidlige tegn på autisme i forbindelse med barnets første helbredsundersøgelse. Rapporten advokerer også for generel screening for tegn på autisme hos alle børn mellem 18 og 24 måneder. Den anden rapport, Management of Children with Autism Spectrum Disorders , anbefaler at intensive adfærdsanalytiske interventioner skal starte så snart der er mistanke om en autismespektrumforstyrrelse – uden afventning af en egentlig diagnose.

Det hedder i den behandlingsorienterede rapport, at pædiatere ikke kun skal spille en rolle i opsøgning og diagnosticering af børn med autisme, men også en håndteringen af udviklingsforstyrrelsen. De primære behandlingsmål er at maksimere barnets funktioner og uafhængighed, at understøtte barnets udvikling og læring, at fremme socialisering, reducere uhensigtsmæssig adfærd og at oplære og støtte familier til børn med autisme.

De kliniske anbefalinger har til formål at lette pædiateres arbejde i forhold til børn med autisme og deres familier. Anbefalingerne gør opmærksom på empirisk funderede interventioner, og rapporten evaluerer de læringsorienterede interventioner. Ud over adfærdsmæssige interventioner behandler rapporten også farmakologiske interventioner i forhold til ufordrende adfærd.

Rapporten har følgende anbefalinger om tidlige og intensive adfærdsmæssige interventioner:

Om dokumentation af forskellige behandlingsmetoders effekter hedder det i rapporten, at alle behandlinger – også pædagogiske – bør baseres på teoretiske overvejelser, velbeskrevne metoder og empiriske studier. Fortalere for adfærdsanalytisk behandling har været mest aktive i brugen af videnskabelige metoder til evaluering af deres arbejde og de fleste studier af helhedsorienterede behandlinger omhandler anvendt adfærdsanalyse. Der er imidlertid stadig brug for mere forskning, herunder større, kontrollerede studier med randomisering og undersøgelse af metodetrofasthed. Det empiriske grundlag for andre metoder - udviklingsorienterede behandlinger og andre interventioner - er mere begrænset og kontrollerede og systematiske studier af effekt savnes.

Rapporten nævner, at der er gennemført tre studier, som sammenligner intensive ABA-tilbud (25-40 timer om ugen) med lige så intensive eklektiske tilbud. Disse studier viser, at ABA-tilbud er betydelig mere effektive end de eklektiske. En fjerde studie, der indbefatter børn med ASF og mental retardering, sammenligner et lavintensivt ABA-tilbud (12 timer om ugen) med et tilsvarende eklektisk tilbud, og finder statistisk signifikante forskelle som favoriserer ABA-tilbuddet. Men selv om børnene i disse fire studier var sammenlignelige da behandlingen startede, så begrænses deres værdi af, at fordelingen af børn ikke var tilfældig. Der er behov for yderligere forskning, som evaluerer og sammenligner pædagogiske behandlingstilbud.

Der er dog empirisk støtte for brugen af særlige pædagogiske metoder - især baseret på anvendt adfærdsanalyse – til alle aldersgrupper af børn med autisme for at forøge og opretholde ønsket adfærd, reducere utilpasset adfærd og for at begrænse de situationer, hvor sådan adfærd forekommer, at indlære nye færdigheder samt at generalisere denne adfærd til nye situationer og omgivelser.

Myers, S. M., Johnson, C. P., & Council on Children With Disabilities. (2007). Management of Children With Autism Spectrum Disorders. Pediatrics, 120(5), 1162-1182. Anbefalingerne er tilgængelige på http://www.aap.org/pressroom/AutismMgmt.pdf

Johnson, C. P., Myers, S. M., & Council on Children With Disabilities. (2007). Identification and Evaluation of Children With Autism Spectrum Disorders. Pediatrics, 120(5), 1183-1215. Rapporten er tilgængelig på http://www.aap.org/pressroom/AutismID.pdf

Redaktionen /28.11.2007