CALIFORNIEN, USA

Overtrædelse af procedureregler straffes

Et californisk skoledistrikt er blevet pålagt at betale for ABA-behandling til et barn med autisme fordi skoledistriktet ikke overholdt handicaplovgivningens procedureregler om at vægte forskellige hensyn til forskellige krav til et handicappet barns uddannelsesbehov. Ved ikke at følge procedurerne har skoledistriktet ikke overholdt reglerne om Free and Approriate Public Education (FAPE – gratis og adækvat offentlig undervisning).

Sagen handler om en 4-årig dreng med autisme. Hans forældre havde søgt om 1:1-baseret ABA-behandling til drengen, men skoledistrikt Modesto City Schools valgte at ignorere forældrenes ønske og placerede i stedet drengen i en specialklasse for førskolebørn med autisme. Forældrene ankede afgørelsen til statens ankeinstans - Administrative Law Judge. Ankeinstansen vurderede, at skoledistriktet ved ikke at vurdere forældrenes ønske om ABA-behandling har overtrådt proceduren for udarbejdelse af en individuel undervisningsplan – Individualized Educational Plan. Skoledistriktet blev derfor pålagt at finansiere barnets ABA-behandling.

Som altid i amerikansk uddannelsesret er der også i denne sag en indbygget konflikt mellem de centrale bestemmelser i lovgivningen om undervisning af børn med handicap, kaldet Individuals with Disabilities Education Act. På den ene side stiller lovgivningen krav om at børn med handicap skal skoleplaceres i de mindst restriktive omgivelser – dvs. så vidt muligt sammen med almindelige børn – men på den anden side har børn med handicap også krav på at få et adækvat uddannelsestilbud; dvs. et tilbud, som matcher deres udannelsesmæssige behov. Næsten alle anke- og retssager om ABA handler konkret og individuelt om at vægte disse to hensyn over for hinanden.

I den aktuelle sag vurderer ankeinstansen, at skoledistriktet i for høj grad vægtede hensynet til skoleplacering i det mindst restriktive tilbud – i dette tilfælde en specialklasse for førskolebørn i en almindelig skole. På den måde undlod skoledistriktet konkret at vurdere barnets uddannelsesmæssige behov og forældrenes ønske om et 1:1-baseret ABA-tilbud, som opfattes som mere begrænsende, fordi undervisningen er individuel i stedet for gruppebaseret.

I sin afgørelse skriver statens Administrative Law Judge, at uanset om specialklassen var et adækvat tilbud til drengen, så burde skoledistriktet have tilladt forældrene at præsentere deres forslag om et ABA-tilbud til visitationsteamet og burde have overvejet, om ABA-tilbuddet bedre matchede drengens behov for undervisning. Derfor blev skoledistriktet pålagt at betale for drengens private ABA-behandling i mindst 30 timer om ugen.

Sagens identifikation: Modesto City Schs., 6 ECLPR 40 (SEA CA 2008).

Kilde: LRE Compliance Advisor, Vol. 16, no. 2, 1. februar 2009

Tidlilgere artikler om ABA i Californien:
Tidlige tegn på autisme kan spare senere behandling
Skoledistrikt må betale 1:1-træning som kompensation
Konfliktfyldt sag om integration og ABA
Eklektisk metode opfylder lovkrav om dokumenteret metode
78 mio. ekstra til forskning i ultratidlig intervention
Ny universitetsklinik
Børnehospital opretter forældrekurser
Udgifter til ABA refunderes
Medarbejdere overtager supervisionscenter
Kritik af benchmarking af børns udvikling
Offentlig investering for livet
Utilfredse forældre danner ny afdeling af FEAT
Ny forskning i tidlige og intensive interventioner
ABA-skole ekspanderer
Enkeltintegration betyder alt
Tidlig og intensiv intervention truer budgetter og giver konflikter
Dimissionsfest på ABA-skole
10-årig dreng får bevilget privat ABA-skolegang
BBC laver program om ABA-behandling
Alle børn med autisme skal tilbydes ABA-behandling

Redaktionen/08.02.2009