USA

Fire ud af ti afdiagnosticeres

En stor amerikansk undersøgelse af udbredelsen af autisme i USA, som lige er blevet offentliggjort i tidsskriftet Pediatrics, indeholder to overraskende oplysninger. For det første at mere end en procent af alle amerikanske børn er eller har været diagnosticeret inden for det autistiske spektrum, og – for det andet – at fire ud af ti af disse børn bliver afdiagnosticeret eller i al fald ikke længere er inden for det autistiske spektrum. En del af de børn, der tidligere har haft en ASF-diagnose kan have udviklet sig væk fra autismespektret som følge af tidlig og intensiv adfærdsanalytisk behandling.

Undersøgelsen fra Pediatrics er gennemført af forskere fra US Department of Health and Human Services, og deres resultater er baseret på en rundspørge blandt forældre til mere end 78.000 børn i USA. I 2007 blev disse forældre bl.a. spurgt om deres barn nogensinde af en læge eller andre sundhedspersoner er blevet ASF-diagnosticeret og om deres barn stadig har denne lidelse. Mere end 1.400 af forældrene svarede ja til det første spørgsmål, og hvis man overfører dette tal til hele USA, svarer det til at 673.000 børn har autisme eller andre udviklingsforstyrrelser.

Forskerne har regnet på disse tal og skønner, at antallet af børn med ASF-diagnoser svarer til en udbredelse – prævalens – på 1,1 procent. Dette skøn er betydelig højere end tidligere skøn fra USA, men passer med den udbredelse, som forskere i England og Sverige tidligere er kommet frem til.

Lige så overraskende har det for forskerne været, at 38 procent af forældre til børn med ASF-diagnoser rapporterer, at deres barn ikke længere har denne udviklingsforstyrrelse. Forskerne har ikke haft mulighed for at følge op med supplerende spørgsmål om, hvorfor barnet ikke længere er diagnosticeret, og derfor må de nøjes med at gætte på mulige forklaringer.

En mulig og sandsynlig forklaring er, at forældrenes tilbagemeldinger er fejlagtige og måske baseret på misforståelser. Enten kan forældrene have misforstået den oprindelige diagnose – måske var barnet aldrig diagnosticeret men havde blot autismelignende symptomer – eller også kan forældrene have mistolket barnets nuværende situation.

Nyhedsmagasinet Newsweek har forelagt de nye forskningsresultater for Geraldine Dawson, som er forskningschef ved Autism Speaks og som tidligere har været professor i psykologi ved University of Washington. Hun siger, at det er muligt at disse børn ikke længere har de klassiske tegn på autisme, men udmærket kan have andre problemer – angsttilstande, tics eller opmærksomhedsforstyrrelser. Hun forklarer også, at det er muligt, at en del af disse børn har været fejldiagnosticeret fra begyndelsen af, og at man først siden har opdaget fejlen. Men hun understreger også muligheden af, at der bag disse tal skjuler sig en positiv historie om autisme – nemlig at en del af disse børn, som er startet med en autismespektrumdiagnose, får det bedre som følge af intensiv adfærdsanalytiske behandling – ABA.

Kilder:
Pediatrics, 5. oktober 2009
Newsweek, 6. oktober 2009

 Kogan, M. D., Blumberg, S. J., Schieve, L. A., Boyle, C. A., Perrin, J. M., Ghandour, R. M., et al. (2009). Prevalence of Parent-Reported Diagnosis of Autism Spectrum Disorder Among Children in the US, 2007. Pediatrics, [Epub ahead of print]. Artiklen kan mod betaling læses på websitet for Pediatrics.

Redaktionen 10.10.2009