PENNSYLVANIA, USA

STAR – en overset ABA-model

Curriculum til ABA-programmet Strategies for Teaching Based on Autism Research


Strategies for Teaching Based on Autism Research – forkortet STAR – er en ABA-model, som stået i skyggen af de mere kendte og udbredte ABA-modeller. STAR er specielt målrettet til at blive implementeret i offentlige skoler og kombinerer flere forskellige adfærdsanalytiske teknikker. STAR-modellen har hidtil været anvendt i staterne Oregon og Washington, men er nu også blevet implementeret i Pennsylvanias største skoledistrikt.

Helhedsorienterede ABA-tilbud findes i en række navngivne varianter – modeller kaldes disse varianter og de betegnes oftest med forkortelser. De mest kendte er UCLA fra University of California, Los Angeles; PRT fra University of California, Santa Barbara; ESDM fra University of California, Davis samt AVB udviklet ved ABA-centeret Behavior Analysts i Californien. Disse modeller er velkendte, fordi de er forskningsmæssigt dokumenterede i større eller mindre grad, og fordi der er supervisorer, der specifikt efteruddannes til disse programmer.

Men listen over helhedsorienterede ABA-modeller er lang, og indeholder modeller, som har haft en kort levetid. Det er modeller, som i første omgang kun er blevet beskrevet i forskningsartikler, men aldrig konkretiseret i en manual eller et curriculum, og hvor der ikke er gennemført effektstudier. Det gælder fx modeller Modified Incidental Teaching, Milieu Approach samt Natural Language Paradigm.

En af de oversete ABA-modeller er START. START er en forkortelse for Strategies for Teaching Based on Autism Research. Det er et træningsprogram, som er baseret på anvendt adfærdsanalyse og som kombinerer ABA-teknikkerne Discrete Trial Teaching, Pivotal Response Teaching samt træning af funktionelle færdigheder. START er oprindelig udviklet ved Portland State University i Oregon og har været anvendt i skoler i Oregon og nabostaten Washington, men har ikke været kendt i bredere kredse.

En ABA-model er karakteriseret ved, at den er helhedsorienteret – dvs. at modellen omfatter en bred række udviklingsområder – kognition, sprog og kommunikation, sociale færdigheder, legefærdigheder, kreative færdigheder samt selvhjælpsfærdigheder. Som regel vil sådanne modeller ofte også inkludere en række skolefærdigheder eller førskolefærdigheder inden for læsning, skrivning, tal og matematik. Og modellerne vil næsten i alle tilfælde give anvisninger på, hvordan problemadfærd og andre former for uhensigtsmæssig adfærd skal håndteres. ABA-modellerne er beskrevet i protokoller eller curricula, der angiver hvordan træningen og læringen tilrettelægges og udføres, og der vil ofte være specifikke anvisninger på, hvem der bør udføre træningen (forældre, fagfolk, hjælpere), og i hvilket omfang, der skal gives supervision.

STAR-modellen har haft en længere forhistorie. Professorerne Joel R. Arick og David Krug udviklede allerede I 1970erne et undervisningsprogram for børn med autisme. Udgangspunktet var deres undersøgelse af børn med autismes særlige læringsprofil (J. R. Arick & Krug, 1978). På den baggrund blev der igangsat et forsøgsprojekt kaldet AIM (Autistic Integration Model), som blev gennemført på en række skoler i staten Oregon (Joel R. Arick & Almond, 1983). Autistic Integration Model var rettet imod unge med autisme, men da der i løbet af 1990’erne blev en voksende viden om tidlig intervention og efterhånden som forældre til småbørn med autisme stillede krav til skolesystemet om intensiv, adfærdsanalytisk intervention, så blev Graduate School of Education ved Portland State University bedt om endnu engang at planlægge et forsøgsprojekt – denne gang rettet imod yngre børn med autisme i offentlige skoler, og denne gang med kraftig inspiration fra den ABA-baserede forskning i tidlig intervention. Autism Spectrum Disorders Outcome Study startede i 1998 med 119 elever. Resultaterne – som var positive – blev offentliggjort i 2003 (Joel R. Arick et al., 2003) og året efter udkom START-manualen (Joel R. Arick, 2004).

Siden har START-modellen været anvendt i skoler i Oregon og i nabostaten Washington. Samtidig er der blevet produceret mere og mere træningsmateriale, som er tilpasset START og som betyder, at modellen kan gennemføres på offentlige skoler uden at de involverede lærere og støttepædagoger selv skal producere eller finde træningsmaterialer. Man kan nu købe niveau-inddelte pakker, der dels indeholder træningsanvisning og dels indeholder nogle af de nødvendige træningsmaterialer. Desuden indeholder disse pakker redskaber til udredning af enkelte børns funktionsniveau og træningsbehov samt skemaer til dataregistrering. Disse pakker sælges både fra START-modellens eget website og fra det forlag, der har produceret materialerne – ProEd.

STAR indeholder træningsprogrammer inden for områderne receptivt sprog, ekspressivt sprog, spontant sprog, funktionelle færdigheder, skolefærdigheder samt lege- og sociale færdigheder. De træningsmetoder, der anvendes er en kombination af ABA-metoderne Discrete Trial Teaching (DTT), Pivotal Response Training (PRT) samt træning af funktionelle færdigheder.

STAR-modellen har indtil for nylig kun været forskningsmæssigt dokumenteret i en enkelt undersøgelse fra 2003 (Joel R. Arick, et al., 2003). Men siden har School District of Philadelphia i staten Pennsylvania implementeret STAR som deres tidlige tilbud til de yngste skolebørn med autisme. School District of Philadelphia har 166.000 elever fordelt på 237 forskellige skoler. Begrundelserne for at vælge netop STAR-modellen har dels været, at forældre til børn med autisme efterspørger netop ABA-intervention til deres børn, og dels at STAR er beregnet til at blive implementeret i skolesystemet – til forskel fra mange andre ABA-modeller, som er målrettet enten træning i hjemmet eller særlige klinikker og centre.

Samtidig med implementeringen af STAR i Philadelphia blev der igangsat et forskningsprojekt - Philadelphia Autism Instructional Methods Study (AIMS) – og de første resultater herfra er netop blevet offentliggjort (Mandell et al., 2013). I undersøgelsen er 33 specialklasser for børn med autisme tilfældigt blevet fordelt på en undersøgelsespopulation (STAR-modellen) og en kontrolgruppe (TEACCH-modellen - Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children). Undersøgelsen har især lagt vægt på personalets implementering af modellerne og i hvilken udstrækning, det er lykkedes personalet at være metodetrofaste – dvs. udføre træningen og undervisningen i overensstemmelse med træningsmanualerne og den supervision, som løbende er blevet givet. Netop metodetrofasthed har i tidligere forskning vist sig at være et af de store problemer ved stor-skala implementering af ABA-programmer i offentlige skoler eller børnehaver.

Undersøgelsen viser, at graden af metodefasthed for begge tilbud – STAR og TEACCH – er relativ lav: hhv. 57 % og 48 % og med meget stor variation fra lærer til lærer. Normalt regner man med, at graden af metodefasthed skal ligge på mindst 80 % for at man kan forvente, at metoden bliver udført korrekt. Efter 8 måneders intervention havde børnene i STAR-gruppen udviklet sig mere end børnene i TEACCH-gruppen, men forskellene var ikke statistisk signifikante. Disse resultater kan formodentlig tilskrives den lave grad af metodefasthed. Hvis man sammenligner resultaterne for de børn, der blev undervist og trænet af fagpersoner med en høj grad af metodefasthed, så var der en markant bedre udvikling af STAR-gruppen end for TEACCH-gruppen.

Se oversigten over ABA-modeller og deres curricula på ABAforum.dk

Læs om STAR på websitet STAR Autism Support

Referencer

Arick, J. R. (2004). The STAR program manual : strategies for teaching based on autism research. Austin, TX: Pro-ed. Manualen kan købes fra forlaget.

Arick, J. R., & Almond, P. (1983). Autistic Integration Model, 1981-1982, Year III. Final Report. Portland, OR.

Arick, J. R., & Krug, D. A. (1978). Autistic children: a study of learning characteristics and programming needs. American journal of mental deficiency, 83(2), 200-202.

Arick, J. R., Young, H. E., Falco, R. A., Loos, L. M., Krug, D. A., Gense, M. H., & Johnson, S. B. (2003). Designing an Outcome Study To Monitor the Progress of Students with Autism Spectrum Disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 18(2), 75-87. doi: 10.1177/108835760301800201. Læs abstract på ABAforum.dk

Mandell, D., Stahmer, A. C., Shin, S., Xie, M., Reisinger, E., & Marcus, S. C. (2013). The role of treatment fidelity on outcomes during a randomized field trial of an autism intervention. Autism, [Epub ahead of print]. doi: 10.1177/1362361312473666. Læs abstract på ABAforum.dk

Tidligere artikler om ABA-behandling i Pensylvania:
Dobbelt godkendelse af masteruddannelse
Universitet tilbyder certificeret efteruddannelse i ABA
Forældre har ret til kompensation for udgifter og tid
Dyr men effektiv autismebehandling dræner pengekassen
En særlig skole for børn med autisme
Privathospital opretter ABA-enhed
ABA-skole udvider fra 2 til 12 elever
Mor tilkendes honorar for ABA-behandling af sin egen søn

Joi Bay /19.04.2013