NICE logo

Britiske retningslinjer for autismebehandling og -intervention


Det britiske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har udsendt nye retningslinier for håndtering af personer med autisme i sundhedssystemet og i social- og uddannelsessammenhænge. Retningslinjerne er baseret på en meget omfattende forskningsgennemgang. NICE anbefaler ikke bestemte modeller for intervention – som fx ABA – men fremhæver en række adfærdsanalytiske teknikker.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) er en selvejende institution, der har til opgave at udarbejde kliniske retningslinier – guidelines – for offentlige tilbud i England, Wales og Scotland. Retningslinjerne baserer sig på grundige forskningsgennemgange og en strikt medicinsk-inspireret vurdering af forskningens kvalitet og evidens. Men der indgår også praktiske erfaringer i vurderingen af forskellige interventioner - især hvis den forskningsmæssige dokumentation er mangelfuld eller uklar.

De nyeste retningslinier omfatter børn, unge og voksne med autisme. Når det gælder børn med autisme er anbefalingerne opdelt i en række hovedområder: interventioner for kernesymptomer for autisme; interventioner for adfærdsmæssige problemer; interventioner for hyppige sidediagnoser hos børn med autisme, interventioner for funktionelle færdigheder samt interventioner for søvnproblemer. Endelig er der et afsnit om interventioner, som frarådes til børn og unge med autisme.

For at tage den sidste gruppe først: interventioner, der frarådes. Det drejer sig om omega-3 fedtsyrer til håndtering af søvnproblemer, auditiv integrationstræning eller neurofeedback til behandling af tale- og sprogvanskeligheder;  secretin, chelation og ’hyberbaric oxygen treatment’ – dvs. ilttilførsel i trykkammer.

De interventionersformer, der især anbefales til behandling af kernesymptomerne på autisme (sociale og kommunikative forstyrrelser samt stereotyp adfærd) stammer alle fra den adfærdsanalytiske forskning; især de nyeste adfærdsanalytiske modeller for tidlig intervention. Det drejer sig således om interventioner, der fokuserer på legefærdigheder med henblik på at udvikle fælles opmærksomhed, social deltagelse samt gensidig kommunikation (læs om ESDM og Reciprocal Imitation Training på ABAforum). Disse teknikker bør tilpasses det enkelte barn, skal øve de voksnes sensitivitet over for barnets kommunikation og interaktion samt indbefatte live modellering og videomodellering. Det understreges også, at interventionen bør udføres af professionelle med inddragelse af forældre og af jævnaldrende.

Det frarådes at bruge diæter (gluten- og kaseinfri diæter), antipsykotisk og antidepressiv medicin samt antiepileptika som behandling for kernesymptomer på autisme.

Omverdensfærdigheder – dvs. funktionelle færdigheder i at færdes og trives i de nære omgivelser – har et særligt afsnit i NICE-anbefalingerne. Det fremhæves, at børn med autisme skal have støtte til at udvikle coping-strategier i forhold til nærmiljøet og samfundet som sådan – især offentlig transport, arbejdsmarked og fritidsaktiviteter.

Sidediagnoser, der ofte optræder sammen med autisme, har sit eget afsnit i anbefalingerne. Det drejer sig typisk om angst, ADHD, depression, tvangsforstyrrelser samt epilepsi. Her bør der anvendes en kombination af psykosociale – herunder adfærdsanalytiske og kognitiv adfærdsterapeutiske – interventioner sammen med medicinsk behandling. Især anbefales brugen af kognitiv adfærdsterapi til behandling af angsttilstande hos højtfungerende børn med autisme.

Anbefalingerne om interventioner i forhold til søvnproblemer hos børn med autisme indledes med vejledning i, hvordan man som fagperson udreder søvnforstyrrelsen og udelukker fysiske årsager til søvnproblemerne. De interventioner, der anbefales, er adfærdsmæssige, og de bør nedfældes i en adfærdsplan for soverutiner og søvn.

Medicinsk behandling for søvnproblemer – inklusiv melatonin - bør kun anvendes, hvis de adfærdsmæssige tiltag ikke har effekt og hvis søvnproblemerne har en negativ indflydelse på barnets og familiens liv. Det anbefales, at hvis man iværksætter en medicinsk behandling for søvnproblemer, så skal denne superviseres af en pædiater eller psykiater med speciale inden for søvnmedicin. Og der er specificerede anbefalinger for, hvordan en medicinsk behandling skal revurderes og evalueres i forhold til bivirkninger.

Anbefalingerne for håndtering af problemadfærd ligner anbefalingerne for søvnforstyrrelser: man skal primært anvendes adfærdsanalytiske teknikker, og kun hvis disse ikke er tilstrækkelige bør man overveje medicinsk behandling. Og det understreges, at medicin for problemadfærd skal udskrives af enten en pædiater eller en psykiater. Der er desuden meget detaljerede anbefalinger til, hvordan og hvor hyppigt effekterne og bivirkningerne ved medicinsk behandling løbende skal monitoreres. Det understreges også, at ingen former for psykofarmaka i UK er godkendt til brug til børn med autisme – til forskel fra USA, hvor både aripiprazol og risperidon er godkendte lægemidler for autisme hos børn.  Læger, der udskriver antipsykotiske midler til børn med autisme, skal således følge retningslinerne i UK for off label medicin, hvilket bl.a. indebærer indhentning af informeret samtykke fra barnets forældre.

Hele rapporten – Autism: The management and support of children and young people on the autism spectrum er på næsten 900 sider. Hertil kommer to større bilag. Alle tre dokumenter kan downloades fra NICEs website.

Der er også flere forskellige forkortede versioner – en til fagfolk, en anden til lægfolk og en tredje til børn og unge med autisme. De kan læses på NICE’s website

National Institute for Health and Care Excellence. (2013). Autism - management of autism in children and young people. London: National Institute for Health and Care Excellence. Report CG170. August 2013.

Til de to moderne ABA-modeller, der er nævnt ovenfor, er der udgivet curriculumbøger - dvs. anvisninger på træningens indhold og form. Læs om disse curriculumbøger på ABAforum.dk:

Curriculum til Early Start Denver Model
Curriculum til Reciprocal Imitation TrainingJoi Bay /30.08.2013